Nesprávne predstavy o Bohu

 

2. 3.

Nesprávne predstavy o Bohu

 

Cieľ:  poukázať na nesprávne predstavy o Bohu, a na to, aký skutočne Boh je

 

Božie slovo

„Boh je láska." (1 Jn 1,8)
 
Ak zotrváte v mojom učení, budete naozaj mojimi učeníkmi. Vtedy poznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“( Jn 8,32)
 
Jednorodený Syn, ktorý je v náručí Otcovom nám o ňom  povedal.“ (Jn 1,18)
 
Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť čo počuje, a zvestuje vám, čo m prísť.“ (Jn 16,12-13)
 
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“  (Jn 15,26)
 
Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14,9)
 
Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3)
 
„A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on karhá. Lebo koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ „Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti, a nie synovia! A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! A oni nás karhali na krátky čas a tak, ako sa im videlo, on však kvôli tomu, čo je užitočné, aby sme mali účasť na jeho svätosti. Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila. Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená!“ (Hebr 12,5-12)
 
Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.“ (Prís 2, 11-12)
 
 „Emanuel = Boh s nami.“  (Iz 7,14)
 
„Boh stvoril všetko ... sám dáva všetkému život, dýchanie a všetko ... v ňom totiž žijem, hýbeme sa a sme.“ (Sk 17,24-28)
 
„Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko ... a všetky moje cesty sú ti známe ...“ (Ž 139)
 
Môj otec doteraz pracuje a tak aj ja pracujem.“ (Jn 5,7)
 
 „Sme spolupracovníci Boží“ - nie sme teda len nástroje v Jeho rukách na budovanie Kráľovstva, ale máme sa tej práci aj účasť.“ (1 Kor 3,9a)
 
„Sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježišovi, aby sme konali dobré skutky, podľa ktorých máme žiť.“ (Ef 2,10)
 
 „Ježiš zaslzil.“ - plakal, keď zomrel jeho priateľ Lazár.“ (Jn 11,35)
 
„Uprostred teba Pán, Boh tvoj, spásonosný hrdina jasá nad tebou od radosti, obnoví lásku svoju, výskať bude od plesania.“ (Sof 3,17)
 
„Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká, a že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené k zlu, bol skormútený v srdci...“ (Gn 6,6)
 
„Keď niekto má sto oviec a jedna z nich sa mu stratí, či nezanechá tých deväťdesiatdeväť v pustatine a nedá sa hľadať stratenú, kým ju nenájde?“ (Lk 15,4)
 
 „Nenazdávajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Nie zrušiť, ale naplniť.“  (Mt 5,17)
 
„Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Jn 3,17-19)
 
„Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8,10-11)
 
 „Zabudli ste na poučenia, ktoré vám predkladá ako synom: Syn môj, neznevažuj si výchovu Pánovu a neznechucuj sa, keď ťa karhá!.. Vydržte vo výchove Božej! Boh sa k vám zachováva ako k synom!“ (Hebr 12,5-12)
 
 „On je náš, náš Boh! On je náš Otec“ (Tob 13,4)
 
„...ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne..“  (Ž 131,2)
 
„Moja sila, Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.“ (Ž 18,1-2)
 
„Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?“ (Ž 27,1)
 
„Nedostali ste ducha otroctva, ale dostali ste ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba! Otče!“ (Rim 8,15)
 
„Keď teda, hoci ste zlí, viete dávať dobré veci svojim deťom. O čo viac váš Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia..“ (Lk 11,13)
 
 „Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou, on naplňuje dobrodeniami tvoje roky..“ „Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.. Ako sa otec zmilúva nad svojimi deťmi, ak sa zmilúva Pán..“ (Ž 103,3-4)
 
 „Pán podopiera všetkých, čo klesajú a dvíha všetkých skľúčených. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé.“ (Ž 145,14-16)
 
„Zložte na neho všetky svoje starosti, lebo on má o vás starosť!“ (1 Pt 5,7)
 
„Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo piť, ani o svoje telo, čím sa budete odievať. Či váš život nie je viac ako jedlo a vaše telo nie je viac ako odev? Pozrite sa na vtáčatá nebeské! Ani nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú a váš Otec nebeský ich kŕmi. Či vy nie ste oveľa viac ako oni?“ (Mt 6,25-26)
 
 „Hľa, všetko robím nové!“ (Zj 21,5)
 
„Oblečte si nového človeka, ktorého Boh stvoril v spravodlivosti, zbožnosti a pravde!“ (Ef 4,24)
 
„Veď u teba je prameň radosti a v tvojom svetle uvidíme svetlo.“ (Ž 36,9-10)
 
 
Iné pramene
 
„To, čo si šesťdesiat až osemdesiat percent ľudí predstavuje pod slovom Boh, našťastie nejestvuje,” (Karl Rahner.)
 

Podnety na prehĺbenie témy

 • každý z nás má o Bohu svoju vlastnú predstavu
 • čo vytvára zlý obraz o Bohu?
  •  diabol
  •  falošné náboženské filozofie – Boh je energia, sila
  •  zlé vzťahy; zlé autority; zlá skúsenosť v rodine; zlé svedectvo veriacich; médiá
 • falošné predstavy: Boh ako policajt; Boh pre núdzové prípady; Boh - Dedo Mráz; Boh sudca; Boh ako deduško; Boh despota; Boh bábkar; Boh hodinár; Boh počítač, staromódny Boh...
 • odkiaľ sa môžeme dozvedieť, aký je skutočný pravý Boh?​
  • Sväté písmo
  • osoba a život Ježiša Krista
  • tradícia Cirkvi
  • sviatosti
  • spoločenstvo kresťanov
  • ľudí, ktorých Boh premenil, lebo zažili Jeho silný dotyk
  •  modlitba
  •  svedectvo svätých
 • dôsledky falošných obrazov o Bohu – napr. ak má niekto falošný obraz o Bohu a my mu hovoríme, že Boha treba milovať, on to odmietne, lebo nechápe, prečo by mal milovať „boha – sudcu, počítač...“
 • „poznať Boha“ znamená mať s Ním blízky vzťah
 • Bohu možno slúžiť dvoma spôsobmi – v láske alebo v strachu. (mnohí kresťania sa modlia, postia, konajú skutky milosrdenstva, ale za tým všetkým býva častokrát strach z Boha, aj keď si to nepriznajú)

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • predstav si pred sebou slovo Boh. Naháňa Ti toto slovo strach? Neistotu? Alebo sa cítiš inšpirovaný ísť ďalej a cítiš istotu? Alebo naopak, cítiš sa zmätene a najradšej by si sa schoval?
 • ktorý z predstavených „Bohov“ ti je najbližší? Prečo?
 • ktoré Božie slovo je ti blízke? Cez ktoré ku tebe zvlášť hovorí Boh? Prečítaj ho nahlas a pokús sa vytvoriť k nemu aj prosbu
 • Boh chce, aby si sa pri Ňom cítil milovaný, istý, slobodný a v bezpečí. Boh je láska. Ak máš skúsenosť s takýmto Bohom, môžeš o nej povedať. Ak nie, nahlas vyslov prosbu k  Duchu Svätému, Duchu pravdy, ktorého On sám prisľúbil, že pošle, aby nás „uviedol „do plnej pravdy“
 • ako môže diabol pokriviť tvoju predstavu o Bohu?
 • ktoré náboženské filozofie predkladajú falošných Bohov?
 • musíš Boha neustále cítiť? Je viera iba o pocitoch? Nemiluješ viac útechy Boha než Boha útech?
 • skús menovať nesprávne prežívanie viery vo svojom okolí
 • najbližšie autority – mama, otec vytvárajú v deťoch základnú predstavu o Bohu. Akú predstavu o Bohu vytvorili vo tebe?
 • ako a kde si môžeš vylepšiť svoju predstavu o pravom, skutočnom Bohu?
 • je vlastnosťou Boha aj karhať? Boh nás aj vychováva, lebo nás miluje (Hebr.12,5-12 a Prís. 3,11-12)
 • Boh je láska a láska sa prejavuje vo vzťahoch. Aké sú vzťahy v mojej rodine? Svedčia o skutočnom Bohu? Alebo je Boh iný? Čím môžeš ty prispieť, aby vzťahy boli obrazom Božej prítomnosti? Obrazom Boha?
 • prečítajte si zo Svätého písma stať, ktorá hovorí o tom, aký je Boh (napr. Lk 15, 11-32 o márnotratnom synovi, Iz 43 – Boh neopustí svojich) a skúste sa zdieľať spoločne, o akom Bohu hovorí Sväté písmo.
 • v podobenstve o márnotratnom synovi ako vníma Boha mladší syn a ako starší? Ktoré vnímanie je ti bližšie?

 

Modlitba

 • „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.“ (Ž 42,2-3a)
 • „Ak zotrváte v mojom učení, budete naozaj mojimi učeníkmi. Vtedy poznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ (Jn 8,32) – Pane, túžime žiť slobodne a v pravde. Daj nám milosť, aby sme Ti zostali verní, poznávali pravdu o Tebe a žili ju vo svojom živote.
 • Pane, ja hľadám tvoju tvár, neodvracaj svoju tvár odo mňa. (Ž 27,8-9)
 • Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť. (Ž 5,5)

 

Aplikácia do života

 • „hľa, všetko robím nové“ – S očistením svojej falošnej predstavy o Bohu môžeš v modlitbe začať každý deň, aj teraz. "Pane, očisti môj pohľad na teba a daj mi milosť vnímať ťa takého, aký skutočne si. Amen“
 • pravý Boh je láskavý Otec – popros ho v úprimnej modlitbe, aby si mohol byť jeho synom, dcérou.
 • svojmu Nebeskému Otcovi napíš modlitbu srdca, a vyznaj mu, za koho ho považuješ. Za koho by si ho chcel mať.
 • skús vo svetle falošných obrazov o Bohu pomenovať, prečo ti vadia niektoré prejavy viery. Na ďalšom stretnutí sa môžeme o tom porozprávať.

 

Materiály k téme