Dôkazy existencie Boha

 

2. 2.

Dôkazy existencie Boha

 

Cieľ: pomocou rozumu dokázať, že je logické veriť v Boha a nie je nerozumné veriť v Boha

 

Božie slovo

„Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť.  Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.  Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.“ (Ž 19,2-5)
 
„Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí.“ (Rim 1, 19-20)
 
„On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.“ (Sk 24,25-27)
 
„Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (Jn 20,24-25)
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (Jn 20,24-29)
 
„Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne rad-radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.“ (Lk 1,1-4)
 
„Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.“ (Sk 1,3)
 
„Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu.“ (Sk 17,29)
 
„Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.“ (Rim 1,18-23)
 
„Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal...“ (1Kor 15,3)
 
„Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom s a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.“ (1Kor 15,3-7)

 

Iné pramene:

„Opýtaj sa krásy zeme, opýtaj sa krásy mora, opýtaj sa krásy rozšíreného a rozptýleného vzduchu, opýtaj sa krásy neba,… opýtaj sa týchto vecí. Všetky ti odpovedia: Pozri, aké sme krásne! Ich krása je ich vyznaním. Kto urobil tieto premenlivé krásy, ak nie nemeniteľne Krásny?“ (Sv. Augustín)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • „Svätá matka Cirkev vyznáva a učí, že Boha, ktorý je počiatkom a cieľom všetkého, možno s istotou poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského rozumu.“ (KKC 36)
 • rôzne odkazy na existenciu Boha:
 • ontologický dôkaz – z existencie pojmu Boha ako dokonalej bytosti
 • kozmologický dôkaz – Boh ako prvotná príčina všetkých vecí
 • teleologický dôkaz – z účelnosti usporiadania sveta
 • dôkazy Tomáša Akvinského – 5 ciest
 • aposteriórne dôkazy – Dôkaz z konsenzu ľudstva a dôkaz z existencie svedomia. 
 • ak sa rešpektujú základy logiky a kritiky, tak vieme jednoznačne – bez zjavenia, iba pomocou rozumu dokázať, že Boh existuje a je jeden
 • vedci, ktorí boli hlboko presvedčení o existencii Boha
 • apoštoli neboli ľahkoverní naivní ľudia, v Písme sú opísané ich pochybnosti hľadanie, dozrievanie...
 • mučeníci, ktorí položili život za vieru
 • najväčší problém dnes nie je dokazovanie existencie Boha. Väčšina ľudí verí v existenciu niečoho čo nás presahuje. Najväčší problém je uveriť, že Boh je náš Otec
 • vysvetliť rozdiel medzi:
 • veriť boha. Verím, že je niečo, čo ma presahuje,neviem to zatiaľ presne pomenovať, je to vyšší princíp.
 • veriť v Boha. Verím, že Boh je osoba.
 • veriť Bohu

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • aké veci si môžeš v živote overiť? Čo sa dá dokázať?
 • vieš dokázať, že si dieťaťom svojich rodičov? Čo keď ťa klamú? Čo keď je test DNA len výmysel? Čo keď ten, čo robí test DNA, falšuje výsledky?
 • komu veríš a prečo?
 • odkiaľ vieš, že Boh existuje?
 • máš skúsenosť s Bohom?
 • si schopný vnímať existenciu Boha vďaka dokonalosti a kráse prírody?
 • poznáš niekoho, kto je tak presvedčený o existencii Boha, že je schopný kvôli tomu aj riskovať?
 • poznáš životný príbeh nejakého mučeníka?
 • zakúsil si už, že Boh je tvojím milujúcim Otcom?

 

Modlitba

                Žalm 19

                Nebesia rozprávajú o sláve Boha
                a obloha hlása dielo jeho rúk.
                Deň dňu o tom podáva správu
                a noc noci to dáva na známosť.
 
                Nie sú to slová, nie je to reč,
                ktorá by sa nedala počuť.
                Po celej zemi rozlieha sa ich hlas
                a ich slová až po končiny sveta.
 
                Tam hore vybudoval stan pre slnko
                a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty
                a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.
                Na jednom kraji neba sa vynára
                a uberá sa k druhému;
                pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.
 
                Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
                Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
                Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
                Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.
 
                Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.
                Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
                Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam,
                sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu.
 
                Tvoj služobník sa v nich vzdeláva;
                veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.
                Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach?
                Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem,
                a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala.
                Tak budem bez škvrny
                a čistý od veľkého hriechu.
 
                Nech sa ti páčia slová mojich úst
                i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.
                Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

 

Aplikácia do života

www.misiefilmom.sk  – nájdem si a pozriem svedectvo človeka, ktorý sa stretol/má osobnú skúsenosť s Bohom. Na ďalšom stretnutí o tom porozprávam.

 

Materiály k téme