Sväté Písmo

 

2. 14.

Sväté písmo

 

Cieľ: priblížiť Sväté písmo a ukázať, ako sa s ním pracuje

 

Božie slovo

Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.“ (Kol 3,16)
 
„Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.“ (Jn 12,47-48)
 
„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 14,23-24)
„Tvoje slovo je pravda.“ (Jn 17,17)
 
 
Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.“ (1 Kor 14,3-5)
 
Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.“ (Lk 1,1-4)
 
„A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej.“ (Rim 15,4)
 
Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.“ (Jn 6,63)
 
 „Ty máš slová večného života.“ (Jn 6,68)
 
„A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať.“ (Sk 20,32)
 
„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“  (Ž 119,105)
 
Žalm 56 – Dôvera v Božie slovo
 
Iné pramene
 
„V Božom slove je taká sila a účinnosť, že ono je pre Cirkev oporou a životnou silou a pre deti Cirkvi posilou vo viere, pokrmom duše, čistým a nevysychajúcim prameňom duchovného života.“ (KKC 131)
 
Tam, kde veriaci nie sú formovaní k poznaniu Biblie podľa viery v prúde jej živej Tradície, v skutočnosti sa ponecháva pastoračné prázdno, v ktorom sekty naozaj môžu nájsť pôdu, do ktorej zapustia svoje korene. Preto treba zabezpečiť aj primeranú prípravu kňazov a laikov, ktorí budú môcť učiť Boží ľud pravému prístupu k Písmam. Okrem toho, ako to bolo zdôraznené počas synodálnych prác, je dobré, keď sa v pastoračnej činnosti napomáha šírenie malých spoločenstiev, „utváraných z rodín či zakorenených vo farnosti, alebo viazaných na rôzne cirkevné hnutia alebo nové spoločenstvá“, a rozvíja sa v nich formácia, modlitba a poznanie Biblie podľa viery Cirkvi. (VD 73)
 
„Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“ (sv. Hieronym)
 
„Veľmi odporúčam často znovu čítať biblické texty, pamätať na ne, modliť sa s nimi a snažiť sa o ich „vtelenie“. Budú nám osožné; urobia nás skutočne šťastnými“ (GE 109 Sv. Otec František na tému blahoslavenstiev)
 
„Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie.“ (GE 1)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Sväté Písmo = list Boha
 • odpoveď Boha moje hľadanie človeka
 • dejiny vzťahu medzi Bohom a človekom
 • dejiny vernosti Boha a nevernosti človeka
 • Sväté písmo ako odpoveď Boha na otázky človeka
 • autor Svätého Písma
 • ako čítať Sväté Písmo
 • rozdelenie Svätého Písma
 • Sväté písmo, posvätná tradícia (KKC 80, 95, 97)
 • Božie slovo je svetlom na ceste života (KKC 1802)

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • prečítaj si citát z Písma (citáty vyššie: o) a nahlas uvažuj, čo Ti chce Boh povedať
 • ak chcem čítať Sväté Písmo, čím je dobré začať, aby som mu rozumel?
 • je súvislosť medzi Starým a Novým zákonom?
 • rozoberte biblický príbeh a biblickú postavu a skús ju aplikovať na svoj život. (Ukázať konkrétny spôsob rozjímania formou Lectio divina)
 • nauč sa vyhľadávať vo Svätom písme

 

Modlitba

 • modlitba pred čítaním Svätého písma a modlitba po čítaní Svätého písma
 • Pane, Tvoje slová sú Duch a život. Vzbuď vo mne túžbu čítať Tvoje slovo, aby som Ťa poznal a v Tvojom slove našiel oporu a silu do každodenného života.  
 • „Ale Mária tieto slová zachovávala vo svojom srdci a premýšľala i nich.“ (Lk 2,19) Premýšľaj aj Ty... v tichu.

 

Aplikácia do života

 • do mobilu si stiahnem aplikáciu Sväté Písmo (môžem na stretnutí) a pomodlím sa/prečítam si Žalm 139 – Boh vidí všetko

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 14; 18-24;
Birmovník, kapitola Božie slovo
Youcat