Boh sa zjavuje

 

2. 4.

Boh sa zjavuje

 

Cieľ: ukázať, akým spôsobom sa Boh zjavuje, vychádza v ústrety nášmu hľadaniu

 

Božie slovo

„Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť.“  (Jer 29,13)
 
„Izrael mal veľa dní bez pravého Boha, bez kňaza-učiteľa a bez zákona. Keď však bol v úzkosti, vrátil sa k Pánovi, Izraelovmu Bohu. Hľadali ho a dal sa im nájsť.“ (2Kr 15,3-4)
 
„Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť.“ (1Krn 28,9)
 
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8)
 
„Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal...“ (1Kor 15,3)
 
„Premýšľajte o Pánovi s dobromyseľnosťou, hľadajte ho v úprimnosti srdca! Lebo on sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú, a tým zjavuje sa, ktorí voči nemu nie sú nedôverčiví.“ (Mud 1,1-2)
 
„Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.“ (Rim 1,20)
 
„... aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme ...“ (Sk 17,27b-28a)
 
„Bohu sa v jeho dobrote a múdrosti páčilo zjaviť seba samého a dať poznať tajomstvo svojej vôle.“ (porov Ef 1,9)
 
„Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.“ (Sk 1,3)
 
 
Iné pramene
 
Svätý Pavol tvrdí o pohanoch: „Je im zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo –, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí“ /Rim 1,19-20/ (KKC 32)
 
Človek stvorený na Boží obraz a povolaný k tomu, aby Boha poznal a miloval, keď hľadá Boha, objavuje určité „cesty“, aby došiel k poznaniu Boha. Volajú sa aj „dôkazmi jestvovania Boha“, nie však v zmysle dôkazov, aké hľadajú prírodné vedy, ale ako „zhodné a presvedčivé argumenty“, ktoré umožňujú nadobudnúť opravdivú istotu. Východiskovým bodom týchto „ciest“ priblíženia sa k Bohu je stvorenie: hmotný svet a ľudská osoba. (KKC 31)

Svet: z pohybu a z príčinnej účinnosti, z náhodnosti, poriadku a krásy sveta možno poznať Boha ako pôvod a cieľ vesmíru. (KKC 32)

 
Keďže naše poznanie Boha je obmedzené, obmedzená je aj naša reč o Bohu. O Bohu môžeme hovoriť, iba vychádzajúc zo stvorení a podľa nášho ľudského obmedzeného spôsobu poznania a myslenia. (KKC 40)

Všetky stvorenia majú nejakú podobnosť s Bohom a celkom osobitne ju má človek stvorený na Boží obraz a podobu. A tak mnohoraké dokonalosti tvorov (ich pravda, dobrota a krása) odzrkadľujú nekonečnú dokonalosť Boha. Preto môžeme hovoriť o Bohu, vychádzajúc z dokonalostí jeho stvorení, „lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ“ /

Múd 13,5/. (KKC 41)
 
„Nie sme náhodné a nezmyselné produkty evolúcie. Každý z nás je plodom Božej myšlienky. Každého si Boh prial, každého si zamiloval, každého potrebuje. (Benedikt XVI.)
 
„Človek sa stretne s mnohými ťažkosťami pri poznávaní Boha, okrem iného „v dôsledku náchylnosti k zlému, pochádzajúcej z dedičného hriechu“ (Pápež Pius XII)
 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Boh vychádza v ústrety nášmu hľadaniu – zjavuje sa
 • nachádzanie Boha vo stvorených veciach
 • biblický opis stvorenia sveta. Boh zjavuje seba
 • Božie zjavenie cez stvorenie sveta
 • Božie zjavenie cez zásahy dejín ľudstva
 • zjavenie je nielen súhrnom formulovaných a nám odovzdaných právd, ale v prvom rade je stretnutím s osobou Ježiša Krista
 • Boh sa zjavuje ako «ten, ktorý je», ako spoločenstvo Otca, Syna a Ducha a chce nás urobiť schopnými odpovedať mu a milovať ho.
 • tri základné pravdy našej viery, teda Trojicu, vtelenie a milosť, nemožno vydedukovať zo stvorenia. Iba Boh nám ich môže zjaviť.
 • priblížiť cez biblické udalosti zjavenia sa Boha rôznym osobám ako sa Boh zjavuje (Abrahám, Mojžiš, Panna Mária, Pavol ...)
 • cez konkrétny príklad krasy a dokonalosti stvorenia (hviezdne nebo, odtlačky prstov, zrak, DNA ...) poukázať na vlastnosti Boha
 • Boh sa zjavuje vo Svätom Písme
 • Boh sa zjavuje cez svoje slová, cez svoje skutky

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • čo ťa zo stvorených vecí udivuje?
 • čo zjavuje Boh človeku?
 • prečo sa Boh musel zjaviť, aby sme vedeli aký je?
 • čo o sebe Boh zjavuje?
 • v ktorých udalostiach svojho života si pocítil Božiu prítomnosť?
 • zažívaš Boha v modlitbe?
 • čo sa dozvedáš o Bohu zo Svätého Písma, ktorý obraz o Bohu sa ti páči?
 • zažil si nejaký zázrak?
 • pozrite si film Zázrak života

 

Modlitba

Žalm 148
ALELUJA.
                Chváľte Pána z nebies,
                chváľte ho na výsostiach.
                Chváľte ho, všetci jeho anjeli;
                chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;
 
                chváľte ho, slnko a mesiac;
                chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;
                chváľte ho, nebies nebesia
                a všetky vody nad oblohou.
 
                Nech chvália meno Pánovo,
                lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
                Založil ich navždy a naveky;
                vydal zákon, ktorý nepominie.
 
                Chváľ Pána, tvorstvo pozemské:
                obludy morské a všetky hlbiny,
                oheň, kamenec, sneh a dym,
                víchrica, čo jeho slovo poslúcha,
                vrchy a všetky pahorky,
                ovocné stromy a všetky cédre,
                divá zver a všetok dobytok,
                plazy a okrídlené vtáctvo.
 
                Králi zeme a všetky národy,
                kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
                mládenci a panny,
                starci a junáci
                nech chvália meno Pánovo,
                lebo iba jeho meno je vznešené.
 
                Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
                a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
                Je chválou všetkým svojim svätým,
                synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. ALELUJA.

 

Aplikácia do života

 • hľadaj Boha v stvorených veciach .......... na najbližšom stretnutí vydám o mojom hľadaní svedectvo. Našiel som Boha? Kde som Ho našiel?
 • modlitba pred eucharistiou (je súčasťou materiálov k téme)

 

Materiály k téme

KKC 31-34, 201-213, 284-85
Kompendium KKC 1 kapitola
YOUCAT 41-43,

 

Modlitba pred Eucharisiou
Dobrý Ježišu,
V dôvere, že ty vidíš všetko, v dôvere, že tvoj pohľad uzdravuje, posilňuje, dodáva sily, pokoj a nádej, som tu, v tvojej prítomnosti. V dôvere, že ma prijímaš, aj keď ty vidíš, aký som slepý a neschopný vidieť. Neschopný vidieť teba, Pane. Neschopný vidieť ťa v mojom živote, v sebe samom, v udalostiach môjho každého dňa. Neschopný vidieť ťa v druhých, v mojich najbližších, v susedoch, v kolegoch, súrodencoch, rodičoch. Dokážem v nich vidieť viac to, čo mi na nich prekáža, ako to, čo ma na nich teší. Inokedy ich vidím skôr takých, akých ich chcem mať a vidieť ja, než takých, akých mi ich posielaš a chceš, aby som hľadel na nich tak, ako na nich hľadíš ty. Ani v tvojej Cirkvi nie som vždy schopný vidieť teba. Áno, tvoja Cirkev má chyby, vo mne samom môžu zastrieť môj pohľad na teba a odvádzať ma od teba.
Láskavý Ježišu, neraz ťa neviem vidieť ani v tých, ktorí vedome či nevedome zneužívajú moju lásku, moju slabosť povedať nie. Ani v tých, ktorí drzo bez akejkoľvek úcty k posvätnému celkom otvorene žijú svoje sebectvo, svoj odpor a svoju nenávisť k tebe, k cirkvi a k všetkým veriacim.
Ježišu, odpusť mi, že nie som schopný vidieť krásu, všetky tie dobrá, ktoré si vložil do celej prírody, do svojej Cirkvi, do každého človeka, aj do mňa samého. Odpusť mi, že som náchylný vidieť skôr to, čo je zlé. Odpusť mi, Ježišu, že neraz pre svoje sebectvo nevidím potreby druhých. Odpusť, keď sa nechávam zlákať iba zdaním, povrchným pohľadom, keď neskúmam veci do hĺbky a ľahko podlieham mienke iných či neovereným informáciám, médiám, tlaku, pochybným novinárom. Odpusť, keď som bez uváženia rýchlo robil uzávery, keď som pri prvom stretnutí posudzoval vo svojom srdci správanie a postoje druhých. Odpusť, že som neraz videl a odstraňoval smietku v oku druhých, no brvno vo vlastnom oku som nedokázal vidieť. Odpusť mi, že som sa úprimne netešil z daru viery v teba a z toho, že si ma povolal k tým, ktorí sú šťastní, že sa môžu tešiť z pohľadu na teba. Odpusť mi, Ježišu, prosím.
Dobrý Ježišu, ďakujem ti za každú chvíľu, v ktorej si mi daroval svetlo a mohol som vidieť. Ďakujem ti za vieru a dôveru v teba, ktoré mi sprostredkujú svetlo aj vo chvíľach temnoty. Ďakujem ti, Ježišu, za úžasný a nevýslovný dar, akým je čisté srdce, pretože len ono ťa dokáže vidieť. Ďakujem za poznanie, že najlepšie vidíme láskou, že kto miluje, vidí a vie, kto je a kam ide. A naopak, kto nemiluje, nevidí a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Ďakujem ti, keď mi svojím slovom ukazuješ, že sebectvo a bohatstvo zatemňuje zrak, oberá o čistý pohľad. Napríklad na boháčovi, ktorý vo svojom bohatstve a sebectve nevidí zmysel toho, čo má, v tom, aby sa podelil s druhými. Nevidí, že bohatstvo sa mu má stať prostriedkom k láske a pomoci i radosti druhým a že sa tak dostane k bohatstvu radosti, ktorá natrvalo napĺňa srdce a doširoka otvára zrak.
Ďakujem ti, Ježišu, že ma svojím slovom učíš, že čisto milujúce srdce je schopné vidieť ťa.
Ďakujem ti, Ježišu, keď mi v evanjeliu hovoríš aj o tom, že ľudia môžu viac milovať tmu ako svetlo a takými ich robia zlé skutky. Tak ma učíš, ako možno prísť o svetlo.
Ďakujem ti, Pane, za slová slepej ženy, ktorá povedala: Najväčším nešťastím nie je to, že človek nevidí, ale to, že nevie, prečo žije.
Ďakujem ti, Ježišu, že si otváral a otváraš oči slepým.
Pane, ty vieš, že je v nás prítomná nielen tma očí, ale i tma mysle, citu, pamäte, tma duše, srdca, viery.
Prichádzam k tebe, ba som pri tebe a prosím o dar pravého videnia: Pane, daj, aby som videl.
Prosím o dar viery, aby sa mi vždy stávala svetlom života: Pane, daj, aby som videl.
Prosím o dar tvojej lásky, bez ktorej nemožno vidieť správne ani teba, ani druhých, ani seba: Pane, daj, aby som videl.
Prosím o tvoje slovo, ktoré je svetlom, pochodňou na cestách môjho života: Pane, daj, aby som videl.
Prosím o tvojho Ducha, ktorý utvára nové srdcia, udeľuje nový zrak, darúva nové svetlo: Pane, daj, aby som videl.
Prosím, nech ma svetlo tvojho Ducha uschopní pozerať sa tvojím, novým pohľadom: Pane, daj, aby som videl.
Ježišu, prichádzam k tebe, lebo verím, že dôverné spoločenstvo s tebou ma uschopňuje vidieť tak, ako vidíš ty. Učí ma tvojmu pohľadu, darúva mi svetlo, ktorým si ty sám.
Pane, daj, aby som videl aj svoje vlastné hriechy. Všetko to, čo ma oberá o pokoj a radosť, skutočné svetlo a bráni mi byť tvojím. Prosím, daj, aby som videl aj cestu, ako vyjsť z hriechu. Prosím, Ježišu, aby som videl, že bez teba nebudem môcť byť tým, kým mám byť, žiť tak, ako mám žiť, byť pre druhých takým, akým ma pre nich chceš mať a akého ma z tvojho pohľadu potrebujú.
Pane, daj, aby som vždy videl, že bez teba nebudem môcť byť darom pre druhých a nedokážem druhých vnímať ako dar pre seba.
Pane Ježišu, daj, aby som vďaka tebe a tvojmu slovu videl, čo je v mojom živote to jediné potrebné. Pane, daruj mi dar vidieť tvojimi očami. Daruj mi milosť svojím životom zvestovať druhý: Videl som Pána.
Ježišu, aj keby sa stalo, že by som mnohých ľudí a mnohé veci nevidel, nikdy nedopusť, žeby som nevidel teba! Daj, prosím, aby som ťa raz uvidel z tváre do tváre. Ty mi buď svetlom a svieť cezo mňa tak, aby ľudia oslavovali tvojho a nášho nebeského Otca.
Znova ti, Ježišu, ďakujem, že mi nikdy nezhášaš svetlo nádeje – že mi môj hasnúci knôtik nezahasíš. Chráň vo mne svetlo tvojej lásky, svetlo tvojej dobroty, tvojej múdrosti, svetlo tvojej pokory, tvojho nadšenia, tvojho milosrdenstva, tvojho kríža i vzkriesenia.
Pane, ty najlepšie vieš, koľko je vo mne tmy a koľko svetla. Ty najlepšie vieš, čo všetko nevidím. Nuž, buď mi svetlom! Daj, aby som videl! Daj, aby som sa vždy túžil pozerať tvojím pohľadom, tvojím srdcom.
(P. Jozef Šuppa, SJ, Modlitby pred eucharistickým Ježišom)