Boh – Stvoriteľ

 

2. 7.

Boh – Stvoriteľ

 

Cieľ: pozvanie oslavovať Stvoriteľa, chrániť a zveľaďovať stvorenie

 

Božie slovo

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ (Gn 1,1)
 
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ (Jn 1,1-3)
 
„V ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.  On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva“. (Kol 1, 16-17)
 
„Ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené“ (Zjv 4,11)
 
„Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil.“ (Ž 104,24).
 
„Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam“ (Ž 145,9)
 
„Neviem, ako ste povstali v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych, ani život, ba ani údy som neusporadovala na vytvorenie každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych a život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba samých pre jeho zákony… Prosím ťa, dieťa moje, pozri na nebo a na zem, všimni si všetko, čo je na nich, a poznáš, že Boh ich stvoril z ničoho a že ľudské pokolenie povstalo takisto.“ (2Mach 7,22-23.28).
 
„Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dych a všetko a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je ďaleko.“ (Sk 17,24–25)
 
„Boh chráni a riadi svojou prozreteľnosťou všetko, čo stvoril, ,siaha mocne od jedného konca k druhému a všetko riadi najlepšie‘“ (Múd 8,1).

 

Iné pramene

Jestvuje iba jeden Boh… on je Otec, on je Boh, Pôvodca, Stvoriteľa Tvorca, ktorý urobil všetko sám od seba, to znamená skrze svoje Slovo a svoju Múdrosť.“ „Syn a Duch“ sú akoby jeho „ruky“. Stvorenie je spoločným dielom Najsvätejšej Trojice. (KKC 292)
 
„Všetko, čo na zemi vidím, mi hovorí, že si to urobil z lásky ku mne a vyzýva ma, aby som ťa miloval.“ (sv. Augustín)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Boh – Otec
 • svet Bol stvorený na Božiu slávu
 • Boh tvorí usporiadaný a dobrý svet
 • biblický opis stvorenia.
 • prvé kapitoly knihy Genezis nie sú príručkou geológie ani histórie, ale opisom vzťahu Boha s jeho stvorením.
 • prví ľudia
 • Boh nestvoril zlo
 • veda hovorí o tom, ako vznikol svet a náboženstvo hovorí o tom, prečo vznikol svet
 • my kresťania nemusíme Boha namáhavo hľadať, lebo on k nám v milovanom Synovi vyšiel v ústrety, obrátil k nám svoju láskavú tvár. „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14,9)
 • Boh nie je len Stvoriteľ, ale aj udržiava stvorenie pri bytí (KKC 301)
 • som stvorenie, to vyjadruje moju absolútnu závislosť na Bohu. Neexistoval by som, keby Boh nechcel
 • môj vzťah so Stvoriteľom nie je slobodný, ale nutný, lebo ja sa nemôžem rozhodnúť, či budem existovať alebo nebudem. Moja existencia závisí od rozhodnutia Boha, ktorý ma chce a má so mnou plán. Slobodný som v tom, ako budem odpovedať na túto skutočnosť.
 • Boh, ktorý stvoril vesmír, udržiava ho v jestvovaní skrze svoje Slovo, svojho Syna, ktorý „udržuje všetko svojím mocným slovom“ (Hebr 1,3), a skrze svojho Ducha Stvoriteľa, ktorý dáva život. (KKC 320 )
 • sme pozvaní stvorenie chrániť. Môžeme ho využívať, ale musíme ho zachovávať aj pre budúce pokolenia. „I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil.“ (Gn,15)

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • „Odkiaľ pochádzaš?“ „Kam ideš?“ „Aký je tvoj pôvod?“ „Aký je tvoj cieľ?“ „Odkiaľ pochádza a kam smeruje všetko, čo jestvuje?“ Tieto otázky o pôvode a otázku o cieli, nemožno oddeliť. Majú rozhodujúci význam pre zmysel a orientáciu nášho života a nášho konania.
 • dnes sa s veľkým záujmom hovorí o zachovaní stvorenia, ale oveľa menej, ba niekedy vôbec o samotnom Stvoriteľovi; je veľký záujem o stvorenie, ale nezáujem o Stvoriteľa. Hovoriť o Stvoriteľovi znamená, že by si ho mal poznať aj osobne. Ako ho môžeš poznávať? Napr. aj cez prírodu?
 • Boh sa so svojou stvoriteľskou mocou nikdy nestiahol od svojho stvorenia. Nekonečný Boh má stále aktívny vzťah so svojím dielom. (porov. sv. Tomáš Akvinský) Aký aktívny vzťah má so svojím stvorením – s človekom? A s tebou?
 • prečítajte si spoločne príbeh, v ktorom Ježiš utíšil búrku na mori. Čo ti Boh cez tento príbeh hovorí? Zjavuje sa v Ježišovi Božia Stvoriteľská moc? Moc Boha, ktorý je Pánom nad všetkým svojím stvorením? (Mk 4,35-41)
 • niekedy človek niečo tvorí a cíti sa byť Pánom všetkého. Ako využívaš vytvorené veci? Zachádzaš s nimi šetrne alebo žiješ spôsobom “po mne potopa“? Čo pre teba znamená, že  máš chrániť zem a zachovať ju pre budúce pokolenie? V čom by si mohol pristupovať šetrnejšie v prostredí, v ktorom žiješ?
 • ktoré stvorené alebo človekom vytvorené veci ťa zotročujú? Mobil, internet, nuda? Ako ich zdravo využívať, aby ti slúžili a nezotročovali ťa?

 

Modlitba

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
 • Žalm 8 – Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka
 • Žalm 19 - Oslava Boha Stvoriteľa
 • Žalm 104 – Chvála Boha, stvoriteľa

 

Aplikácia do života

 • prechádzka prírodou nech je oslavou Boha Stvoriteľa; vďakou za všetko stvorenie

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 54, 59, 66-67, 70, 74
Youcat 41, 44, 330
Youcat, príprava na birmovku/téma č.2
Birmovník - téma č. 2