Večný život

 

2. 13.

Večný život

Cieľ: poukázať na realitu večného života

 

Božie slovo

„Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.“ (1 Pt 2,7-10)
 
„Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1Kor 2,9)
 
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo  bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ (Jn 14,2-4)
 
Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ (Lk 18,16-17)
 
Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti, aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“ (Lk 18,29-30)
 
A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný životVeď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.“ (Jn 3,14-18)
 
Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,40)
 
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6,54-58)
 
A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (Jn 17,3)
 
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.“ (Jn 17,24)
 
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde“ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“ (Mt 24,42-51)
 
„Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“  Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“ (Mt 25,1-13)
 
„Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ (Ef 2,8-10)
 
Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život“ (1Jn 3,14-15)
 
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 6,23)
 
„Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.“ (1Jn 1,2)
 
Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“ (Zjv 21,4)
 
„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ (Mt 17,1-9)
 
„Nezvyčajne vzácna a hodna obdivu i slávnej pamiatky je však ich matka. Veď v jedinom dni videla zomierať sedem svojich synov! Ale znášala to vyrovnane, lebo jej myseľ bola posilňovaná nádejou v Pána. Naplnená šľachetným zmýšľaním povzbudzovala každého z nich v materinskej reči. Svoju ženskú myseľ upevňovala mužskou odvahou a povedala im: „Neviem, ako ste povstali v mojom lone; ja som vám nedarovala ani dych, ani život, ba ani údy som umele neusporadovala na vytvorenie každého z vás. Preto Stvoriteľ sveta, ktorý spôsobuje vznik človeka a vytvára bytie všetkých vecí, opäť vám dá dych i život zo svojho milosrdenstva, ako si vy teraz neceníte seba samých pre jeho zákony.“ (2Mach 7,20-23)
 
„Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: „Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ No Abrahám povedal: „Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.“ Tu povedal: „Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.“ Abrahám mu odpovedal: „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú.“ Ale on vravel: „Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.“ Odpovedal mu. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ (Lk 16, 19-31)
 
„Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde“ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami. (Mt 24,42-51)
 
„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“ Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ (Mt 25, 31-46)

 

Iné pramene

Tento dokonalý život s Najsvätejšou Trojicou, toto spoločenstvo života a lásky s ňou, s Pannou Máriou, s anjelmi a so všetkými blaženými sa vola „nebo“. Nebo je posledný cieľ človeka a splnenie jeho najhlbších túžob, stav vrcholnej a definitívnej blaženosti. (KKC 1024)
 
Žiť v nebi znamená „byť s Kristom“. (KKC 1025)
 
Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži. (KKC 1035)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Kristus vystúpil do neba a sedí po pravici Otca. Je Pán, ktorý kraľuje už svojou ľudskou prirodzenosťou vo večnej sláve Božieho Syna a neprestajne sa prihovára za nás u Otca. Posiela nám svojho Ducha a dáva nám nádej, že raz prídeme k nemu, lebo nám pripravil miesto. (Kompendium KKC 132)
 • čo je večný život?
 • nesmrteľnosť ľudskej duše a porušiteľnosť tela, vzkriesenie tela
 • Božie kráľovstvo už tu na zemi – „oslávený Kristus, Pán sveta a dejín a hlava svojej Cirkvi zostáva tajomným spôsobom na zemi, kde jeho kráľovstvo je už prítomné v Cirkvi ako zárodok a počiatok. Raz sa vráti oslávený, ale nepoznáme ten čas. Preto žijeme v bdelom očakávaní a modlíme sa: „Príď, Pane“ (Zjv 22,20)“  (Kompendium KKC 133)
 • „Na konci života ťa budú súdiť podľa lásky“ sv. Ján z Kríža
 • nebo, očistec, peklo
 • realita pekla, peklo nie je trest od Boha ale výsledok môjho odmietnutia Boha
 • večný život pokrstených (krst vstupenka do neba) a nepokrstených. Večný život nepokrstených malých detí. (Nádej na spásu pre deti, ktorí zomreli bez krstu°: Medzinárodná teologická komisia)
 • Božia milosť v hodine smrti
 • sv. Jozef, patrón dobrej smrti
 • odpustky a ich využitie

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • Lk 18, 15-17 – prečítaj si stať Ježiš a deti – čo znamená vojsť do Božieho kráľovstva ako deti? Spoločné zdieľanie.
 • čo budeš robiť v nebi? Ako si predstavuješ nebo, očistec? Peklo?
 • myslíš si, že existuje futbalové, herecké, hokejové nebo?
 • Lk 16, 22-31 – podobenstvo o boháčovi a Lazárovi – v akej postave sa vidíš ty a prečo? V akej by si sa chcel vidieť a prečo?
 • kto ide do očistca? Kto do neba, pekla?
 • ako môžeš pomôcť zomrelým dostať sa do neba? Môžu oni zasa pomôcť tebe dostať sa do neba? Ako?
 • môžeš sa zachrániť od večnej smrti sám?
 • chceš ísť do neba? Láka ťa nebo?
 • ako sa môžeš pripravovať na večný život? Chceš sa pripraviť? Spoločne si prečítajte podobenstvo o múdrych a nemúdrych pannách (Mt 25,1-13) a zdieľajte sa
 • je užívanie si života prekážkou na ceste do neba? (nie túžba po dobrách je zlá, ale nezriadená túžba po dobrách je zlá)
 • naša večnosť začína už tu na zemi. Vo večnosti dostaneme v plnosti to, čo žijeme tu na zemi. Ak tu na zemi žijem pre seba ... ak tu na zemi žijem pre druhých ...
 • médiá predstavujú kultúru užívania si. Stačia krátke pozemské zážitky k tomu, aby sme prišli k večnému šťastiu?

 

Modlitba

 • modlitba za večný život za šťastnú hodinu smrti:
 • „Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľnému lôžku, poteš ma a ochráň. Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený. Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu.  Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvlášť uctievať a vzývať. Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť. Amen.“ 
 • fatimská modlitba: Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.

 

Aplikácia do života

 • spravím si deväť prvých piatkov
 • modlitba „Otče náš“ za zomrelého blízkeho človeka/za duše v očistci
 • denne sa budem modliť túto modlitbu: „Svätý Jozef, opravdivý ženích Panny Márie a pestún Ježiša Krista, oroduj za nás, aj za tých, čo v tento deň/túto noc zomierajú. Amen.

 

Materiály k téme

KKC 1020-1060;  659-682
Kompendium KKC 70, 72, 132-135
Youcat 51-53, 61, 98, 108, 111, 123, 136, 155-162, 164, 242, 247, 280, 285, 317, 348, 364

 

9 prvých piatkov: Ježiš nám cez Margitu Máriu Alacoque zanechal 12 prisľúbení:

 1.  Dám im všetky milosti potrebné ich stavu
 2.  Ich rodinám udelím pokoj
 3.  Poteším ich vo všetkých protivenstvách
 4.  V živote, ale hlavne pri smrti budem ich bezpečnou ochranou
 5.  Hojne požehnám každé ich podujatie
 6.  Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva
 7.  Vlažné duše sa stanú horlivými
 8.  Horlivé duše dosiahnu chytro veľkú dokonalosť
 9.  Domy, v ktorých si obraz môjho srdca zavesia a uctia, hojne požehnaním
 10. Kňazom dám milosť obrátiť aj najzatvrdlivejšie srdcia
 11.  Mená tých, čo rozširujú túto pobožnosť, vpíšem do  svojho Srdca a nikdy ich odtiaľ   nevytriem.
 12.  Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho srdca, že všetkým, ktorí budú prijímať  v prvé   piatky deväť mesiacov po sebe, udelím milosť konečného pokánia; že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia potrebných sviatostí, lebo moje Srdce sa im stane bezpečným útočišťom v poslednej chvíli.

 

Videá