Prečo veriť

 

2. 1.

Prečo veriť

 

Cieľ: poukázať na to, ako viera pomáha mladému človekovi dozrievať

 

Božie slovo

„Milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere...“ (Júd 1,20)
 
„Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.“ (Hebr 11,1)
 
„Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú." (Hebr 11,6)
 
„Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna.“ (1Kor 15,10)
 
„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.“ (1Kor 11,1)
 
„Tvoja viera ťa uzdravila.“ (Lk 18,42)
 
„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu  mužovi,  ktorý  si  postavil  dom  na  skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ (Mt 7,24-27)
 
„Verím. Pomôž mojej nevere.“ (Mk 9,24)
 
„A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.“ (Mt 13,58)
 
„Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.“ (Mt 11,21)
 
Iné pramene:
Viera je osobné primknutie sa celého človeka k Bohu, ktorý sa zjavuje. Zahŕňa v sebe súhlas rozumu a vôle so Zjavením, ktoré Boh dal o sebe činmi a slovami. (Kompendium KKC 176)
 
Sám Boh, keď stvoril človeka na svoj obraz, vpísal do jeho srdca túžbu vidieť ho. Hoci človek túto túžbu často ignoruje, Boh ho neprestáva priťahovať k sebe, aby žil a našiel v ňom tú plnosť pravdy a šťastia, ktorú neprestajne hľadá. (Kompendium KKC 2)
 
Podporovaný Božou milosťou, odpovedá Bohu poslušnosťou viery. Poslušnosť viery znamená úplne sa odovzdať Bohu a prijať jeho pravdu, lebo ju zaručuje on, ktorý je pravda sama. (Kompendium KKC 25)
 
„Viera a rozum sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša ku kontemplácii o pravde. Túžbu poznať pravdu a nakoniec poznať Boha, vložil do srdca človeka Boh, aby človek tým, že bude poznávať a milovať Boha, mohol dospieť aj k plnej pravde o sebe samom.“ (Ján Pavol II., Fides et ratio)
 
„Verím, aby som chápal a chápem, aby som viac veril." (sv. Augustín)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • viera ako odpoveď človeka na Božiu lásku
 • viera a rozum – dva rozličné prístupy poznávania Boha
 • viera je dar. Je potrebná k spáse
 • viera pomáha nájsť zmysel života
 • viera dáva slobodu
 • viera očisťuje túžby
 • viera mi pomáha prijať seba samého
 • viera pomáha rozlišovať medzi pravými a falošnými hodnotami
 • viera mi pomáha komunikovať s druhými
 • viera ma vedie k skutkom lásky „(viera bez skutkov je mŕtva)
 • živá viera ma približuje k Bohu a k svojmu hlbokému „ja“.
 • viera ako „dom postavený na skale...“
 • osobné prekážky pre prijatie viery
 • duchovnú schopnosť veriť vlieva človeku Duch Svätý
 • viera ako zmysel života – v ťažkostiach
 • AMEN – „verím“ (KKC 1062-1065)

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • pomáha ti viera prijať seba samého?
 • je rozdiel veriť v Boha a veriť Bohu?
 • čo musíš urobiť, aby si uveril v Boha a Bohu?
 • prečo veríš?
 • mení viera tvoj život? Ako?
 • chceš, aby viera menila tvoj život?
 • viera je potrebná ku spáse. Čo neveriaci? Nemôžu byť spasení?
 • máš skúsenosť s Bohom? Ako ju môžeš nadobudnúť?
 • ak je viera dar, ako môžeš tento dar získať? Rozvíjať?
 • čím môže byť posilňovaná tvoja viera, aby bola „domom na skale“? (viera sa živí aj pripomínaním si Božích prisľúbení, ako to robili Izraeliti)
 • čo Boh pre teba urobil?
 • čo ti prekáža, aby si veril?

 

Modlitba

Žalm č. 8
                Pane, náš Vládca,
                aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
                Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
                Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu
                naprotiveň svojim nepriateľom,
                aby si umlčal pomstivého nepriateľa.
                Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
                na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
                5 čože je človek, že naň pamätáš,
                a syn človeka, že sa ho ujímaš?
                 Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,
                slávou a cťou si ho ovenčil
                a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.
                Všetko si mu položil pod nohy:
                ovce a všetok domáci statok
                aj všetku poľnú zver,
                vtáctvo pod oblohou a ryby v mori
                i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.
                Pane, náš Vládca,
                aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

 

Aplikácia do života

 • pred spaním sa skús zamyslieť, kde si dnes vnímal Božiu prítomnosť. Ak si si ju všimol, poďakuj Bohu. Ak si si ju nevšimol, popros Boha o vnímavé srdce.
 • prečítaj si príbehy ľudí zo Svätého Písma, ktorí mali vieru v Boha a akú skúsenosť im viera priniesla. Napr. uzdravenie Kanaánčanky (Mt 15,21-28); Uzdravenie stotníkovho sluhu (Mt 8,5-13), Bartimej, Zachej, Eunuch a Filip

 

Materiály k téme

Birmovník téma č. 2
Spoločne objavujme dar II. Diel, téma č. 9
Youcat téma č. 1