Boh – milujúci Otec

 

2. 6.

Boh – milujúci Otec

 

Cieľ: pozvať mladých uveriť, že som milovaným Božím dieťaťom a Boh je môj milujúci Otec

 

Božie slovo

„Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.“ (Mt 23,9)
 
„Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl.“ (Iz 49,15-16)
 
„Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň.“ (Jer 31,3)
 
„Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba, Kuš a Sábu namiesto teba. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou ja.“ (Iz 43,1-5)
 
„Milovaní,  milujme  sa  navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.“ Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom; Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,7-16)
 
„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.“ (Mt 7,11)
 
„Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.“ (Jn 16,27)
 
„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ (Jn 14,2)
 
„Kto vidí mňa, vidí Otca. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.“  (Jn 14,9-10) „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.“ (Jn 15,9)
 
„Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.“ (Jn 16,23-34)
 
„Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?  Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi.  Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“  A znovu sa zohol a písal po zemi. 9 Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.0 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“  Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8,4-11)
 
Podobenstvo o márnotratnom synovi. - „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme,4 lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ A začali hodovať.  Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec.  Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.“  On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.  Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.  No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“  On mu na to povedal: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ (Lk 15,11-32)
 
„Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 22,43)
 
„Začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“  (Jn 13,5)
 
„Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“  (Mk 1,11)
 
„On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.“ (Ef 1, 5-6)
 
„Pozri sa z neba a hľaď z príbytku svojej svätosti a veleby. Kde je tvoja moc? Hnutie tvojej lásky a tvoje zmilovanie (sú zdržanlivé ku mne)? Veď ty si náš otec, lebo Abrahám o nás nevie a Izrael nás nepozná! Ty, Pane si náš otec, máš meno: vykupiteľ náš pradávny.“ (Iz 63,15-16)
 
„Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás  priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ (Jn 15,15)
 
„Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta ku mne“ Ak som Pán, kde je bázeň voči mne? – hovorí Pán zástupov vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom. Ale vy sa pýtate: Akože opovrhujeme tvojím menom?“ (Mal 1,6)
 
„Prichádzajú s plačom, no vediem ich s potechou, zavediem ich k potokom vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som Izraelov otec a Efraim je môj prvorodený.“ (Jer 31,9)
 
„Ja som však povedal: Akože ťa  pripočítam k synom a dám ti rozkošnú krajinu, najskvostnejšie dedičstvo medzi národmi? A povedal som: Budeš ma volať: „Otec môj“ a neodstúpiš odo mňa.“ (Jer 3,19)
 
„Teraz však, Pane, ty si náš otec, my sme len hlina a ty si náš tvorca. Všetci sme dielom tvojich rúk.“ (Iz 64,7)

 

Iné pramene

„Ježiš zjavil, že Boh je „Otec“ v mimoriadnom zmysle: nie je Otcom iba ako Stvoriteľ, ale je večne Otcom vo vzťahu k svojmu jednorodenému Synovi, ktorý je večne Synom iba vo vzťahu k svojmu Otcovi: „Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť' (Mt 11,27).“ (KKC 240)
 
 „Nik nie je natoľko a takým otcom ako Boh.“ (Tertulián)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Boh je láska
 • Boha Otca poznávame cez Ježiša „Kto vidí mňa, vidí Otca“
 • Boha ako Otca spoznávame cez skúsenosť medziľudských vzťahov. Neviem, čo je láska, pokiaľ ma niekto nemiloval. Neviem, čo je dar, pokiaľ ma niekto neobdaroval. Aj keď som nezažil túto skúsenosť vo svojej rodine, Bohu je všetko možné, Boh mi to môže sprostredkovať aj iným spôsobom, lebo Bohu je všetko možné.
 • „Skúsenosť otcovstva, akú prežívaš, možno nie je najlepšia. Tvoj pozemský otec je možno ďaleko, neprítomný alebo naopak panovačný a vlastnícky, nie je otcom, akého potrebuješ. S absolútnou istotou ti môžem povedať, že bezpečne sa môžeš vrhnúť do náručia božského Otca, Boha, ktorý ti dal život a dáva ti ho v každom okamihu. On ťa bude pevne podopierať a zároveň pocítiš, že úplne rešpektuje tvoju slobodu.“ (ChV 113)
 • dobrý Otec nedáva deťom to, čo chcú, ale to, čo je pre nich dobré

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • Ježiš hovorí v evanjeliách 170x o Bohu ako o „Otcovi“. Skús nájsť aspoň jednu stať, v ktorej o Ňom hovorí.
 • ako si predstavuješ Boha ako milujúceho Otca? Je ti blízky? Či vzdialený?
 • myslíš, že je správne, aby milujúci Otec plnil všetky tvoje prosby?
 • miluje Boh-Otec aj nezbedné a neposlušné deti?
 • biblický príbeh márnotratného syna (Lk 15,11-32) – spoločným zdieľaním nad týmto príbehom sa môžete zamyslieť nad bezpodmienečnou láskou milujúceho Otca, akým je Boh
 • prečo je Boh niektorým  ľuďom vzdialený? Aj keď nemáš skúsenosť Boha, ako milujúceho Otca, si pozvaný veriť, že je tvoj milovaný Otec, hľadať jeho tvár. „Hľadajte moju tvár!“ Čo znamená pre teba hľadať tvár  Boha?
 • skutočné stretnutie s Bohom mení životy ľudí. Ako je to v tvojom živote? Chceš sa stretnúť so skutočným Bohom?
 • zažívaš vo svojom živote vzťahy, kde sa cítiš bezpodmienečne milovaný a prijatý? Myslíš, že v živote človeka je dôležité, aby bol milovaný taký, aký je? Čo ak to tak nie je?
 • čo znamená bezpodmienečne milovať? Čo môžeš urobiť pre to, aby si bezpodmienečne miloval?
 • akým otcom a mamou by si chcel byť ty?

 

Modlitba

 • modlitba Otče náš
 • list milujúceho Otca
 • Žalm 131 – Detská dôvera v Pána
 • adorácia pre Eucharistiou + osobné odovzdanie sa Bohu – milujúcemu  Otcovi. Modlitba odovzdania sa: „Otče môj, odovzdávam sa Ti. Nalož so mnou podľa svojej vôle. Za všetko, čokoľvek so mnou učiníš, Ti ďakujem. Na všetko som pripravený, všetko prijímam. Len nech sa Tvoja vôľa na mne spĺňa i na celom Tvojom stvorení. A nič iné si nežiadam, Bože môj. Do Tvojich rúk vkladám svoju dušu, Tebe ju odovzdávam, Bože môj, s celou láskou svojho srdca. Pretože Ťa milujem. A odovzdanosť je pre mňa požiadavkou lásky. Vrhám sa do Tvojho náručia. Bezvýhradne. S neobmedzenou dôverou, lebo si môj Otec!“ (Charles de Foucauld)
 • každý sám za seba sa pomodlí (Iz 43,1-7) tak, že namiesto slova „Jakub“ si každý dosadí svoje meno:„Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj tvorca, Izrael: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe.
Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba,  Kuš a Sábu namiesto teba. Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou ja, od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím. Severu poviem: „Vydaj!“ - a juhu: „Nezdržiavaj!“ - priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme, všetkých, čo sa mojím menom zvú a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil.“ (Iz 43,1-7)

 

Aplikácia do života

 • Sväté písmo je listom Boha-Otca pre teba. Ty si jeho milovaný syn/dcéra. Môžeš Mu aj ty napísať list? Napíš ... (vlož do neho pravdivo kým pre teba je Boh-Otec a kým by si chcel, aby pre teba bol. Popros ho o to, aby sa ti dal poznať skutočný, taký, aký Je.)
 • pohľad do zrkadla nech ti prezradí pravdu o tebe tak, ako o tebe zmýšľa tvoj Milujúci Otec „...........(meno) .............. „Ty si môj milovaný syn/dcéra“

 

Materiály k téme

KKC 305, 516, 604, 776, 2658
Birmovník - téma č.3
Spoločne objavujme dar - téma č. 13