DKÚ

 

Diecézna služba katechézy

Východiskom pre organizáciu katechetickej pastorácie je biskup a diecéza. Diecézny katechetický úrad (Officium Catechisticum) je „orgánom, ktorým biskup, hlava spoločenstva a učiteľ kresťanskej náuky, riadi a usmerňuje všetky katechetické činnosti“.

Hlavné úlohy diecézneho katechetického úradu sú tieto:

a) Robí analýzu situácie v diecéze vzhľadom na výchovu vo viere. V tomto rozbore by sa mali popri iných bodoch upresniť skutočné potreby diecézy týkajúce sa  katechetickej praxe.

b) Vypracúva program činnosti, ktorý by určil jasné ciele, poskytol orientáciu a poukázal na konkrétne činnosti.

c) Podporuje formáciu katechétov. Na tento cieľ sa ustanovia strediská, ktoré sú na to vhodnejšie.

d) Vypracováva alebo aspoň odporúča farnostiam a katechétom pomôcky, potrebné na ich katechetickú prácu: katechizmy, direktóriá, programy pre rôzne vekové     skupiny sprievodcov pre katechétov, materiály pre katechizovaných, audiovizuálne pomôcky...

e) Podnecuje a podporuje diecézne ustanovizne vo vlastnom zmysle katechetické (krstný katechumenát, farská katechéza, skupina zodpovedných za katechézu), „ktoré sú akoby základnými bunkami katechizácie“.

f) Stará sa najmä o zlepšenie personálnych a materiálnych zdrojov, či na úrovni diecézy, farnosti alebo dekanátu.

g) Spolupracuje s liturgickou komisiou, lebo liturgia je pre katechézu podstatne dôležitá, a to najmä pre jej iniciačno-katechumenátnu formu.

Videá