Úvodné pokyny

 

Úvodné pokyny

pre katechetickú prípravu na sviatosť birmovania

 

Cieľ prípravy
 
  • pomôcť birmovancom rásť vo viere
  • spoznať Boha a nadobudnúť s ním osobnú skúsenosť
  • spoznať seba samého a svoje poslanie
  • žiť svoju vieru v každodennom živote a vydávať svedectvo o Bohu
  • sláviť Kristovo tajomstvo a kontemplovať ho
 
Koncept prípravy
 
Pre naplnenie týchto cieľov sú ponúknuté témy spracované v metodických listoch s ponukou hotových pracovných listov. Témy tvoria sedem tematických celkov, ktoré majú spoločný názov "Môže byť z Nazareta niečo dobré? POĎ A UVIDÍŠ." (Jn 1,46)
 
Cieľom prvého tematického celku je umožniť birmovancom spoznať „Kto som“„Aké je moje poslanie“. Taktiež pomôcť kňazovi/animátorovi spoznať birmovancov, stav ich ľudskej zrelosti a viery, zistiť východiská, na ktorých môže byť postavená príprava.
 
Cez témy ďalších tematických celkov umožniť birmovancom, aby spoznali, ako im viera pomáha rozvíjať a napĺňať ich poslanie: „...aby sme Boha poznali, jeho milovali, jemu slúžili a tak prežívali s Bohom večné šťastie v nebi“.
 
Materiály k príprave na birmovku ponúkajú 62 tém, z ktorých treba vyskladať prípravu pozostávajúcu minimálne zo štyridsiatich stretnutí, ako je to dané v smerniciach pre katechetickú prípravu k sviatosti birmovania v Bratislavskej arcidiecéze. 
 
Možnosť výberu tém ponúka viacero alternatív prípravy. Pri výbere tém je potrebné zohľadniť konkrétne možnosti jednotlivých farností, stav viery birmovancov a ich skutočné potreby. Predovšetkým je dôležité venovať sa témam vierouky, mravouky, sviatostiam a modlitbe. Ostatné témy je možné použiť do takej miery, do akej napomáhajú hlbšiemu pochopeniu kresťanskej náuky a života.
 
 
Obsahová náplň  a štruktúra metodických listov
 
Obsah prípravy a rozdelenie tém je v súlade s tradičným členením podľa štyroch pilierov, na ktorých spočíva odovzdávanie viery: vyznanie viery, sviatosti, Desatoro a modlitba Otčenáš. Tieto štyri piliere sú spracované v štyroch tematických celkoch – Vierouka, Sviatosti, Mravouka a Modlitba. Pridaný je úvodný tematický celok s názvom Základné východiská, antroplógia a kresťanská identita, ktorý obsahuje ponuku tém na úvod prípravy. Záverečný tematický celok Bezprostredná príprava, učeník misionár obsahuje témy k blízkej príprave na sviatosť birmovania a upriamuje pozornosť na základné krstné poslanie - učeník, misionár, a napokon časť Ostatné, v ktorej sa nachádzajú témy využiteľné v jednotlivých liturgických obdobiach.
 
Celá obsahová náplň prípravy je pozvaním apoštola Filipa „POĎ A UVIDÍŠ.“, ktoré bolo reakciou na otázku Natanaela, či „Môže byť z Nazareta niečo dobré?“ Jn 1,46
 
Metodické listy nie sú vypracované katechézy! Všetky metodické listy sú koncipované evanjelizačne.
 
Štruktúru metodických listov tvoria: citáty zo Svätého písma, prípadne iných zdrojov, podnety na prehĺbenie témy najmä pre kňazov; podnety na diskusiu v skupinkách; modlitba a aplikácia do života. Na záver sú pridané východiskové aj doplnkové materiály, ktoré súvisia s danou témou.
 
Nie je potrebné venovať sa všetkému, čo je uvedené v podnetoch k téme a k diskusii v skupinke. Odporúča sa vybrať tie, ktoré sú vhodné.
 
Pracovné listy sú konkrétnou praktickou ponukou k jednotlivým témam. Sú vytvorené výberom konkrétnych podtém z metodických listov. 
 
Pre prácu v skupine sa ponúka metóda animovaného rozhovoru formou kladenia otázok. Ak sa táto metóda nedá uplatniť, je možné použiť inú, ktorá napĺňa daný cieľ.
 
 
Práca v skupinách
 
Nemusíme nutne presvedčiť, dôležité je priviesť k uvažovaniu.
 
Práca v skupine má vyústiť do konkrétnej aplikácie do života.
 
Odporúča sa stretnutie začať reflexiou nad aplikáciou do života predošlej témy.
 
Je potrebné dohodnúť si pravidlá fungovania skupiny.
 
Užitočné sa javí rozdelenie birmovancov do skupiniek podľa zrelosti.
 
 
Ostatné odporúčania
 
Veľmi sa odporúča, aby mal kňaz počas birmovnej prípravy aspoň jeden osobný rozhovor s každým birmovancom.
 
Taktiež sa odporúča modliť Deviatnik k Duchu Svätému bezprostredne pred prijatím sviatosti birmovania.
 
V príprave sa odporúča model, v ktorom katechézu vedie kňaz pre birmovancov a animátorov súčasne a potom animátori prehĺbia danú tému v malých skupinách.
V prípadoch, kedy nie je možné viesť katechézu týmto spôsobom kvôli rušivým prvkom ako nesústredenosť, vyrušovanie... kňaz vedie katechézu pre animátorov a animátori odkomunikujú katechézu birmovancom v skupinkách. Pritom je potrebné dbať na to, aby kontakt medzi  kňazom a birmovancami zostal aktívny, napríklad formou osobných rozhovorov, návštevou kňaza v jednotlivých skupinkách...
 
Je potrebné dbať na kvalitný výber animátorov, veľmi dôležitá je ich formácia!
 
Veľmi sa odporúča, aby sa kňaz s animátormi pravidelne stretával, sprevádzal ich a spoločne vyhodnocovali, ako sa darí napĺňať ciele prípravy.

Na záver ešte zopár povzbudení z aktuálnej exhortácie Sv. Otca Františka Christus vivit:

Ako zaujať a pracovať s mladými? Odovzdať im evanjeliovú radosť? Odpovedá svätý Otec František v exhortácii Christus Vivit.

 

 

 

 

 

Videá