Ježiš medzi nami

 

2. 11.

Ježiš medzi nami

 

Cieľ: poukázať na to, že Ježiš Kristus je reálne prítomný aj dnes

 

Božie slovo

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás  priateľmi.“  (Jn15,13-15)
 
Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene.“ (Jn 16,23-24)
 
Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ (Jn 17,25-26)
 
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20)
 
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam  prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ (Jn 15,4-11)
 
Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,16)
 
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova“ (Lk 1,38)
 
Ale žime podľa pravdy  v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.“ (Ef 4,15-16)
 
Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.  Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela.“ (Ef 5,29-30)
 
 

Iné pramene

„Boh sa neskrýva tým, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom, aj keď to robia len neisto, nepresne a nedokonale.“ (EG 71)
 
„Pozývam každého kresťana, na nové, osobné stretnutie s Ježišom Kristom .. na každodenné, neprestajné hľadanie Krista. Toho, kto je ochotný riskovať, Pán nesklame, a keď niekto, čo len malým krôčikom vykročí ku Kristovi, zistí, že On ho už očakával s otvoreným náručím.“ (EG 3)
 
„Priateľstvo je dar života a Boží dar. Prostredníctvom priateľov nás Pán očisťuje a pomáha nám dozrievať. Verní priatelia, ktorí stoja pri nás v ťažkých chvíľach, sú zároveň odrazom Pánovej lásky, jeho útechy a milujúcej prítomnosti... Priateľstvo nie je prchavý a prechodný vzťah, ale stabilný, pevný a verný zväzok, ktorý časom ešte viac dozrieva. Je to vzťah lásky, pri ktorom cítime, že sme zjednotení a zároveň je to veľkodušná láska, ktorá nás vedie usilovať sa o dobro priateľa.“ (ChV 151-152)
 
„Zamiluj sa! (alebo dovoľ, aby si sa zamiloval), pretože „nič nemôže byť dôležitejšie, ako stretnúť Boha, čiže zamilovať sa do neho definitívnym a absolútnym spôsobom. To, do čoho sa zamiluješ, ovládne tvoju predstavivosť a všetko ovplyvní. Rozhodne o tom, čo ti pomôže ráno vstať z postele, čo budeš robiť večer, ako budeš tráviť víkendy, čo budeš čítať, koho spoznáš, čo ti zlomí srdce a čo ťa naplní radosťou a vďačnosťou. Zamiluj sa! Vytrvaj v láske a všetko bude iné.“ (ChV 132)
 
„Pán Ježiš, ktorý nikdy neopúšťa svoju Cirkev, ponúka jej silu a prostriedky na novú cestu.“  
 
Boží Syn je pomazaním Ducha Svätého posvätený za Mesiáša vo svojej ľudskej prirodzenosti už od vtelenia. Ježiš zjavuje Ducha Svätého vo svojom učení a tak spĺňa prisľúbenie dané otcom. Udeľuje ho rodiacej sa Cirkvi, keď po svojom zmŕtvychvstaní dýchne na apoštolov. (Kompendium KKC 143)
 
„Kristus je „večné evanjelium“  (Zjv 14,6) a je „ten istý včera i dnes a naveky.“ (Hebr 13,8)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Ježiš ako Priateľ
 • Ježiš prítomný dnes (sviatosti, Božie slovo, Ježiš prítomný v každom človeku, ......)
 • Ježiš prítomný vo mne – „Pozývam každého kresťana, na nové, osobné stretnutie s Ježišom Kristom ... na každodenné, neprestajné hľadanie Krista. Toho, kto je ochotný riskovať, Pán nesklame, a keď niekto, čo len malým krôčikom vykročí ku Kristovi, zistí, že On ho už očakával s otvoreným náručím. (EG 3)
 • vy ste „Božie teraz“ – „Mladí sú prítomnosťou“ (ChV 64)
 • Mária, dokonalý obraz odovzdanosti Bohu, aby Ježiš mohol prísť medzi nás „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova“ (Lk 1,38)
 • Cirkev  – „Božia nevesta“, Kristovo mystické telo
 • aplikovať Božie slovo do súčasného sveta
 • predstaviť nejaké svedectvo skúsenosti s Bohom (vlastné svedectvo animátora, kňaza, alebo opísať svedectvo nejakého svätého)

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • osobné svedectvo – má niekto z vás skúsenosť so živým Bohom? Mohol by nám o tom povedať?
 • keď zažívaš v živote niečo krásne, túžiš to zdieľať s niekým blízkym. Túžiš svoju vieru zdieľať s niekým?
 • akým spôsobom sa dnes Ježiš prihovára svetu a k tebe?
 • si nositeľom Boha „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,11) –  ako môžeš Boha prinášať iným? Ako môžeš byť „Božie teraz“? (ChV 3. kap.)
 • neveriaci, ľudia iných náboženstiev – ako im môžeš priblížiť Krista?
 • ako sa prejavoval Boh v Máriinom živote?
 • poukáž na aktuálnosť Božieho slova dnes výberom vhodného biblického príbehu (napr. vinič a ratolesti Jn 15: Kto je vinič? Kto je dnes ratolesťou? alebo Milosrdný samaritán (Lk 10,30-37) – kto je milosrdný samaritán, kňaz, levita, zbojník?)
 • vyber si nejaký životný problém, skús k nemu nájsť paralelu biblického príbehu, napr. migranti – útek sv. Rodiny do Egypta, šikanovanie - Ježiš, pred Pilátom, ktorému sa posmievajú, počítače, mobily – klaňanie sa Bálovi, zlatému teľaťu...)

 

Modlitba

 • modlitba „Anjel Pána“
 • 1 Kor 13,4 Hymnus na lásku ... namiesto slovo „láska“ daj svoje meno ...

 

Aplikácia do života

 • ticho pomáha načúvať Bohu vo svojom vnútri. Takto mu načúvala aj Mária. Prečítam si Božie slovo a budem premýšľať nad ním, čo ma osloví. Budem sa pýtať: „Čo mi, Pane, chceš týmto slovom povedať?
 • o ktorej oblasti svojho života by som sa chcel zvlášť porozprávať s Ježišom? Tak sa s ním porozprávam ...
 • v rannej modlitbe pozvem Ježiša do každej udalosti môjho dňa
 • som „Božím teraz“ – lásku a dobrotu budem prinášať do každej situácie počas dňa

 

Materiály k téme

KKC Cirkev ako tajomné Kristovo telo 774, 777, 779, 787-796, 805-810
Kompendium KKC 156-158
Birmovník, téma č 8 ,16
Svedectvá: www.misiefilmom.sk

Videá