Šesť hlavných právd

 

2. 17.

6. hlavných právd

 

Cieľ: zopakovať pravdy z druhého tematického celku vierouky, ktoré sme si preberali

 

Božie slovo

„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!“ (Dt 6,4)
 
„Ja som Pán a iného niet, okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal, aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem mňa nieto nikoho, ja som Pán a iného niet.“ (Iz 45,5–6)
 
„Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Lk 3, 21 -22)
 
„Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivého súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych.“ (Sk 17,30-31). 
 
„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“ Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“ (Mt 25,31–46)
 
„Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.“  (Jn 5,28-29).
 
„Bezo mňa nič nemôžete urobiť.“ (Jn 15,5)
 
„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6,54-56)
 
”Boží plán spásy sa uskutočnil „raz navždy“ (Hebr 9,26) vykupiteľskou smrťou Božieho Syna Ježiša Krista. ”
 
„Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.“ (1Jn 4,14).
 
„On sa zjavil, aby sňal hriechy.“ (1Jn 3,5)
 
Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4,4-5).
 
Na konci života „ťa budú súdiť podľa lásky” (sv. Ján z Kríža)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Boh je len jeden.
  •  výlučnosť a jedinečnosť Boha
  •  dôkazy zo SV- písma, že Boh je len jeden Dt 6,4; Mk 12, 29; 1Kor 8.4; Rim 3,30; Ef 4, 6; 1Tim 1,17; 1 Tim 2,5, dôkaz rozumu - ako najvyšší, najkrajší, najdokonalejší – musí byť len jeden
 • V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
  • Jeden Boh je v troch Osobách 
  • Boh je našim Otcom
  • Tajomstvo Božieho Syna
  • Tajomstvo Ducha Svätého
  •  Boh je vo vzťahoch
 • Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
  • V čase, ktorý určil Boh, si jednorodený Syn Otca, večné Slovo a podstatný obraz Otca, vzal telo, pričom nestratil svoju božskú prirodzenosť a prijal ľudskú prirodzenosť. KKC 479
  • Kristus svojím slávnym krížom získal spásu pre všetkých ľudí. Vykúpil ich z hriechu, ktorý ich držal v otroctve: „Túto slobodu nám vydobyl Kristus“ (Gal 5,1) KKC 1741
 • Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
  • Každý človek hneď po smrti dostáva večnú odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde. Na tomto súde sa stavia život človeka do vzťahu s Kristom.
  • Tajomstvo neba a pekla
  • Posledný súd
  • Vzkriesenie tela
 • Duša človeka je nesmrteľná.
  • Človek je „jeden z tela a z duše. Učenie viery tvrdí, že duchovná a nesmrteľná duša je stvorená bezprostredne Bohom. KKC 382
  • Pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústrety Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. KKC 997
  • Pri odchode, ktorým je smrť, sa duša oddelí od tela. Opäť sa spojí so svojím telom v deň vzkriesenia mŕtvych.  KKC 1005
  •  ak som už raz stvorený, nemôžem neexistovať
 • Milosť Božia je na spásu potrebná.
  • Milosť je priazeň; nezaslúžená pomoc, ktorú nám dáva Boh, aby sme odpovedali na jeho pozvanie stať sa Božími deťmi, adoptovanými synmi, účastnými na Božej prirodzenosti a na večnom živote. 
  • „Človek povolaný k blaženosti, ale zranený hriechom potrebuje spásu od Boha. Božia pomoc mu prichádza v Kristovi prostredníctvom zákona, ktorý ho riadi, a milosti, ktorá ho posilňuje“ (KKC 1949)
  •  nemôžem sa spasiť vlastnými silami. Milosť posväcujúca a milosť pomáhajúca

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • pripraviť test na overenie z vierouky

 

Modlitba

Boh je len jeden.

V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.

Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.

Duša človeka je nesmrteľná.

Milosť Božia je na spásu potrebná.

 

Aplikácia do života

 • naučiť sa šesť hlavných právd

 

Materiály k téme