Zlo vo svete, hriech

 

2. 8.

Zlo vo svete, hriech

 

Cieľ: poukázať na to, že zlo nemá pôvod od Boha

 

Božie slovo

No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: „Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!?“ Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: „Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!“ - Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ - A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. (Gn 3,1-6)
 
 „I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky. A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady. I zavolal Pán, Boh, Adama a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl.“ Vravel mu: „Kto ťa upozornil, že si nahý?! Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?!“ Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol.“ Potom povedal Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona odpovedala: „Had ma naviedol, i jedla som.“ (Gn 3,1-13)
 
„Každý, kto pácha hriech, je otrok.“ (Jn 8,34)
 
„Mzdou hriechu je smrť.“ (Rim 6,23)
 
Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.“ (Ef 2,4-7)
„Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!“ (Gal 5,13)
 
„Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.“ (Gal 5,16)
 
„A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota  chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť  dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.“  (Gal 5,19-23. 24)
 
„Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.“ (Rim 8,13)
 
„Ak hovoríme, že nie je v nás hriech, klameme samých seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ (1Jn 1,8-9)
 
„Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ (Mk 7, 20-23)
 
„Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ . K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: „Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? On im vravel: „To urobil nepriateľ.“ Sluhovia mu povedali: „Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?“ On odpovedal: „Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.“ (Mt 13, 24-30)
 
A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mt 24,12-13)
 
 „Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“  (Jób 3,8-11)
 
„...závisťou diabla však prišla na zem smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou“ (Múd 2,24)

 

Iné pramene

"Satan alebo diabol  a ostatní zlí duchovia sú padlí anjeli, lebo slobodne odmietli slúžiť Bohu a jeho plánu. Ich voľba proti Bohu je definitívna. Pokúšajú sa pridružiť človeka k svojej vzbure proti Bohu“ (KKC 414)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • pôvod hriechu je v narušení vzťahu medzi Stvoriteľom a stvorením, spôsobený prvotným hriechom
 • rozlíšenie medzi fyzickým zlom (choroba, smrť, prírodné katastrofy) a hriechom. Fyzické zlo ako súčasť Božej pedagogiky. Boh ma vychováva
 • podstata hriechu a zla, pôvod hriechu
 • hriech znamená odmietnutie milovať. Hriech ako vzbura proti Bohu – pýcha, nebudem slúžiť
 • hriech=otroctvo, rozhodnutie ísť proti Božím príkazom
 • hriech ako nesúlad s prirodzeným poriadkom
 • hriech ako nezriadenosť
 • dedičný hriech
 • život podľa tela, život podľa Ducha
 • pokušenie
 • boj s pokušením
 • Boh rešpektuje slobodu človeka aj vtedy, keď sa rozhodne urobiť zlo
 • zlo sa môže konať aj vďaka tomu, že mlčím.
 • zlo je nedostatok dobra, najlepšie sa premáha dobrom

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • Ak je Boh dobrý, odkiaľ sa vzalo zlo? Čo prežívaš, keď robíš dobro?
 • Aké druhy zla vnímaš v spoločnosti (korupcia, šikanovanie, nespravodlivé uprednostňovanie, nespravodlivosť)? Kde vidíš pôvod týchto foriem zla? Ako by sa dalo proti ním bojovať?
 • Čomu ťa môže naučiť utrpenie? Poznáš trpiaceho človeka, ktorý je šťastný? (životný príbeh Johnny Erikson, Nick Vujicic .....)
 • Je ťažké v pokušení sa rozhodovať slobodne? Čím si môžeme pomôcť?
 • Existujú sociálne situácie v živote, statusy  alebo inštitúcie, ktoré sa protivia Božej vôli ... sú to, napr.?  
 • Mladí majú „veľké srdce“ pre boj proti zlu a nespravodlivosti. Je to tak aj vo tvojom živote? Čo by si rád vylepšil?
 • Čo môžem urobiť preto, aby vo svete nevychladla láska?
 • Čo prežívaš, keď robíš dobro? 
 • Mám strach ozvať sa, keď sa deje nespravodlivosť? Ako prekonať tento strach?

 

Modlitba

 • osobná modlitba zrieknutia sa všetkého zla a pokušení; prijatie Ježiša za svojho Pána s prosbou o milosť odpustenia
 • „Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.“ (Žalm 51,12;13)
 • Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

 

Aplikácia do života

 • večerné spytovanie svedomia pomocou mobilnej aplikácie
 • sviatosť zmierenia
 • „prepáč“, „odpusť“ ľuďom, ktorým som ublížil/a
 • upozorniť na nespravodlivosť, ktorú vidím okolo seba (napr. šikanovanie)

 

Materiály k téme

Kompendium KCC 391-400
Youcat
Spoločne objavujme dar /12., 15.a 17. kapitola
Birmovník, téma č 6