Ježiš - viac než človek

 

2. 10.

Ježiš - viac než človek

 

Cieľ: poukázať, že Ježiš nie je len obyčajný človek, morálna autorita, úžasný filozof, ale je to Boh

 

Božie slovo

„Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 16,13-17)
 
„Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ ... „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1,31-33. 35)
 
„Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ (Mt 14,33)
 
„Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.“ Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal.“ (Mt 25,63)
 
„Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“ (Mt 27,54)
 
„Ešte aj nečistí duchovia, keď ho zbadali, padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ (Mk 3,11)
 
„Pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13,1)
 
„Toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“ (Jn 20,31)
 
"Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn." Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho.“ (Sk 8,37-38)
 
„Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ (Jn 1,49)
 
„Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ (Jn 11,4)
 
„Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“ (Jn 11,25-27)
 
„Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2,20)
 
„Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.“ (1 Jn 3,8)
 
„Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.“ (1 Jn 4,15)
 
„A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život. Deti moje, chráňte sa modiel!“ (1 Jn 5, 20-21)
 
„Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10,30)
 
„Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ (Jn 12,44)
 
Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!“ (Jn 14,6-11)
 
„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.“ (Mt 17,1-8)
 
„Kýmže sa robíš?“ Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: „On je náš Boh,“ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“ Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.“ (Jn 8,53-59)

 

Iné pramene

„Kristus, ktorý nás na kríži vykúpil z našich hriechov, mocou svojho úplného sebadarovania nás aj dnes zachraňuje a vykupuje. Pozri sa na jeho kríž, primkni sa k nemu, prijmi Jeho spásu, lebo tí, ktorí mu dovolia, aby ich spasil, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútornej prázdnoty a izolácie.“ (Chv 119)
 
„Ježiš nás spasil, pretože nás miluje a nemôže konať inak. Môžeme Mu urobiť čokoľvek, On nás aj tak miluje a zachraňuje. Pretože iba to, čo je milované môže byť zachránené. Iba to, čo je prijímané, môže byť premenené. Pánova láska je väčšia ako všetky naše protirečenia, všetky naše krehkosti, všetky naše biedy. Ale práve cez naše protirečenia, krehkosti, biedy chce písať tento príbeh lásky. Objal márnotratného syna, objal Petra po jeho zrade a aj nás vždy, vždy, vždy objíma po našich pádoch, pomáha nám vstať a znova sa postaviť na nohy.... Jeho odpustenie a spása nie sú niečím, čo si môžeme kúpiť alebo čo máme získať svojimi skutkami alebo svojím úsilím. On nám odpúšťa a oslobodzuje nás zdarma. Jeho darovanie sa na kríži je niečo také veľké, čo nedokážeme splatiť, musíme to len prijať s nesmiernou vďačnosťou a radosťou, že sme oveľa viac milovaní, ako si to vieme predstaviť: „On prvý miloval nás“ (1 Jn 4,19) Pánom milovaní mladí, akí musíte byť vzácni, keď vás vykúpila prevzácna Kristova krv!“ (Chv 120-122)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • význam mena Ježiš, Kristus
 • Ježiš Bohočlovek „Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!“ (Jn 14,10-11)
 • Ježišovo zmŕtvychvstanie, jeho zmysel,  jeho spásonosný dosah + dôkazy (Turínske plátno)
 • Ježiš zjavuje Božie kráľovstvo aj prostredníctvom znamení a zázrakov
 • „Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva“ (Misericordiae vultus 1)
 • Otec zjavuje Syna (KKC 1224)
 • cez Ježišove skutky možno vidieť aký je Boh
 • dôkazy, že Ježiš je Boh: uzdravoval chorých. Mal moc nad prírodou, jeho zmŕtvychvstanie, Jeho jedinečný morálny charakter, jeho odsúdenie židmi – jedine tam prijíma titul Mesiáša ...

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • vytvor si osobnostný list/profil Ježiša (pozri materiály k téme)
 • na základe vlastného výberu z Božieho slova uvažuj, kto je Ježiš Kristus
 • ako sa na Ježiša pozerá svet, v čom nemá problém prijať Ho? V čom má problém prijať ho?
 • za koho pokladáš Ježiša ty?
 • čo znamená, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek?
 • ako si predstavuješ nebo?
 • konal skutočne Ježiš zázraky? Poznáš ľudí, ktorí ich zažili? Zažil si aj ty nejaký zázrak v tvojom živote?
 • ak je Ježiš skutočným Bohom, aké správanie ho môže urážať? (vyslovovanie Božieho mena nadarmo, urážky, nedbanlivé pokľaknutie, prežehnanie sa, neúctivé správanie na sv. omši)
 • ako sa správať k Ježišovi, ak je Pravý Boh? (adorácie, vzdávania vďaky) Ako to ovplyvní moje správanie v kostole?
 • môže Ježiš pomôcť človeku byť šťastnejším, než by bol bez neho?
 • ak je Ježiš Bohom, môžem mu veriť, že chce moje šťastie viac ako ja sám? Dá sa to risknúť?

 

Modlitba

 • obnovenie krstných sľubov
 • Pane Ježišu, verím, že Ty si Boží Syn. Ty si vzkriesenie a život.  Aj moje meno je vryté do Tvojich prebodnutých rán. Aj za mňa si zomrel, aby som mohol žiť a mal večný život v nebi. Ďakujem ti za tento dar. Odovzdávam Ti celý môj život. Prosím Ťa, príď do každej oblasti môjho života, najmä tam, kde je tma, kde chýba život. Týmto miestam daj vzkriesenie. Viem, že nemôžem dosiahnuť plnosť svojho bytia bez Teba. Ježišu, príď do môjho života a pomôž mi poznávať Ťa takého, aký skutočne si. A daj mi silu, aby  som Ťa mohol nasledovať. 

 

Aplikácia do života

 • napíšem vlastnú modlitbu, ktorá bude vďakou za to, kým je pre mňa Ježiš. Alebo prosbou, kým chcem, aby bol pre mňa Ježiš
 • zúčastnim sa eucharistickej adorácie

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 81- 93, 131-135
YOUCAT 96-98
Youcat, príprava k birmovke, téma č. 5 a 6
Christus vivit
Svedectvá, zázraky, - www.modlitba.sk, www.misiefilmom.sk
Film M. Gibson: Umučenie Krista