Božie vlastnosti

 

2. 5.

Božie vlastnosti

 

Cieľ: predstaviť Boha takého, aký je

 

Božie slovo

„Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ (Ex 3,34)
 
„Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.“ (Ž 81,2)
 
„Viem, že si všemohúci: všetko, čo si zaumieniš, môžeš uskutočniť.“ (Jób 42,2)
 
„Bohu nič nie je nemožné.“ ( Lk 1,37)
 
„Boh je „prvý a… posledný.“ (Iz 44,6)
 
„Boh je pravdivý.“ (Rim 3,4)
 
„Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?“ (Rim 1,33-34)
 
Mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive.“ (Ex 33,20)
 
„Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet.“ (Dt 4,39)
 
„Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané.“  (Ex 34,6-7)
 
„Pán bol k nej dobrotivý, takže počala a porodila syna.“ (Rút 4,13)
 
„Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.“ (Ž 103,8-10)
 
Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.“ (Ž 145,9)
 
Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených.“ (Ž 145,13-14)
 
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich. Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešnikov.“ (Ž 145,18-20)
 
Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna.“ (Ž 147,5)
 
Boh je duch.“ (Jn 4,24)
 
„Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy.“ (1 Jn 1,5)
 
„...prebýva v neprípustnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť.“ (1Tim 6,16)
 
Boh je láska.“ (1Jn 4,8.16)
 
„Lebo Pán, tvoj Boh, je stravujúci oheň, on je žiarlivý Boh.“ (Dt 4,24)
 
Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 12,45)
 
„Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.“ (Gal 6,7)
 
„Tu ho oslovil Pán a spýtal sa ho: „Čo tu robíš, Eliáš?“ On odpovedal: „Plný som horlivosti za Pána Boha zástupov! Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom? Ja sám som ostal za mojím životom však sliedia, chcú mi ho vziať.“ On mu povedal: „Vyjdi a postav sa na vrchu pred Pána! Práve prechádzal Pán. Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne.“ (1Kr 9,13)
 
„Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.“ (Ex 20,4-6)
 
„Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ (Jn 14,6-7)
 
Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!“ (Jn 14, 9-11)
 
Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 5,19)
 
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.  Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5,3-11)

 

Iné pramene

V blahoslavenstvách sa črtá tvár Majstra, a my sme povolaní na to, aby táto tvár „presvitala“ do každodennosti našich životov. (GE 63)
 
„Boh je najvyššie svetlo, neprístupný, nevysloviteľný, rozumu nepochopiteľný, v žiadnom slove nevyjadriteľný, a predsa osvecuje každú rozumovú prirodzenosť, Boh je v duchovnom svete tým, čím je slnko pre zmyslový svet.“  (Svätý Gregor z Nazianzu)
 
Jedného boha vyznávame preto, lebo izraelskému ľudu sa zjavil ako Jediný, keď povedal: “Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán!“ (Dt 6,4) „a iného niet“ (Iz 45,22). Potvrdil to sám Ježiš: Boh je „Jediný Pán“ (Mk 12, 29) Vyznanie, že aj Ježiš, aj Duch Svätý je Boh a Pán, nevnáša do jedného Boha nijaké rozdelenie. (Kompendium KKC 37)
 
Boh sa zjavuje Mojžišovi ako živý Boh, „Boh Abraháma, boh Izáka, boh Jakuba“ (Ex3,6). Mojžišovi boh zjavuje svoje tajomné meno: „Ja som ten, ktorý som (YHWH)“. Nevýslovné Božie meno bolo už za čias Starého zákona nahradené výrazom Pán. A tak, keď je Ježiš v novom zákone nazvaný Pán, javí sa ako pravý Boh. (Kompendium KKC 38)
 
Zjavením svojho mena boh dáva poznať bohatstvo obsiahnuté vo svojom nevýslovnom tajomstve: jedine on od vekov a naveky je ten, kto presahuje svet i dejiny. On stvoril nebo i zem. Je Boh verný, je vždy blízko svojho ľudu, aby ho zachránil. Je nanajvýš svätý, „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2,4), vždy ochotný odpustiť. Je bytosť duchovná, transcendentná, všemohúca, večná, osobná a dokonalá. Je pravda a láska. (Kompendium KKC 40)
 
Čo znamená, že Boh je Všemohúci? Boh sa zjavil ako „silný a mocný“ (Ž 24,8), ako ten, ktorému „nič nie je nemožné“ (Lk 1,37). Jeho všemohúcnosť je univerzálna tajomná. Prejavuje sa v stvorení sveta z ničoho a človeka z lásky, ale najmä vo vtelení a zmŕtvychvstaní jeho Syna, v dare adoptívneho synovstva a v odpustení hriechov. Preto sa Cirkev vo svojej modlitbe obracia na „všemohúceho a večného Boha“. (Kompendium KKC 50)

               

Podnety na prehĺbenie témy

 • dve  cesty  poznania  Boha - cesta srdca a cesta intelektu
 • Boh  je  večný, Boh  je  všemohúci, Boh  je  dobrotou, Boh  vidí  všetko  a  všetko  vie, Boh  je  múdrosť, Boh  je  spravodlivý, Boh  je  Láska, Božie  milosrdenstvo, Spravodlivosť  a  Božie  milosrdenstvo, Boh  je  trpezlivý, Boh  je  pravda, Boh  je  Sudca, Boh je Otec
 • dokonalosť Boha, nedokonalosť človeka – Božieho stvorenia. Dokonalý Boh, ktorý vychádza v ústrety nedokonalému človeku. Aby nás naša dokonalosť nezvádzala k úteku pred Božou veľkosťou: "Nemôžem sa báť Boha, ktorý sa pre mňa stal takým malým! Milujem ho! On je totiž len láska a milosrdenstvo!" (sv. Terezka z Lisieux)
 • ako môžeme poznávať Boha? – cez prírodu, cez osobné svedectvo, cez životy svätých, cez Božie slovo, osobitne cez život Ježiša Krista
 • napodobňovanie Božích vlastností cez osobu Ježiša Krista a cez životy a čnosti svätcov
 • cez čnosti ľudí, ktorí sú okolo mňa

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • ak je Boh Spravodlivý, Pravdivý, Dobrý – prečo existuje nespravodlivosť, diskriminácia, zlo, neláska?
 • sme stvorení na Boží obraz: ako môžeš byť ty sám nositeľom Božích vlastností?
 • ak by si mal možnosť, čo by si vo svete zmenil? Čo by si zmenil na sebe?
 • ako si sa ty sám vysporiadal s nespravodlivosťou, s hnevom,  ktoré si ty sám niekomu spôsobil?
 • sú okolo teba ľudia, ktorí sú kresťania a vidíš u nich vlastnosti, ktoré nie sú Božie? Ktoré sú to? Ako im môžeš pomôcť zmierniť alebo zmeniť?
 • ak si prečítaš blahoslavenstvá – pri spoločnom zdieľaní povedz, ktoré z nich ťa najviac oslovilo a prečo ....
 • sú ľudia v tvojom okolí, ktorí majú Božie vlastnosti a ktorých by som chcel nasledovať?
 • Božia dobrota a láska verzus hriešnici, homosexuáli, ... Čo na to povieš? Vyberá si Boh, koho bude mať rád?

 

Modlitba

 • spoločná modlitba chvál za to, kým Boh je
 • blahoslavenstvo, ktoré ťa oslovilo sformuluj do prosby
 • Žalm 92 – Oslava Boha, Stvoriteľa
 • Žalm 145 – Oslava Božej velebnosti
 • modlitba za seba, aby si bol verným obrazom  a nositeľom Božích vlastností
 • modlitba za konkrétnu osobu - kresťana, aby bola verným obrazom Boha

 

Aplikácia do života

 • vyberiem si jednu Božiu vlastnosť, ktorá mi je blízka a budem ju v sebe rozvíjať 
 • budem si všímať ľudí okolo seba a ich vlastnosti, vďaka ktorým sú Božím obrazom ... pri ďalšom stretnutí budem o nich v spoločenstve hovoriť
 • v najbližšie dni skúsim ľuďom okolo mňa skutkom predstaviť Boha takého, aký je ... aspoň jednu Jeho vlastnosť, ktorú mám ja sám (napr. spravodlivosť, pravdivosť, dobrotu ...)  Keď sa mi to nepodarí na prvýkrát, skúsim to opäť ...

 

Materiály k téme

KKC 198-278; 325; 370; 385; 1814; 2086;
Kompendium KKC 37-42 .....................
Youcat
Spoločne objavujme dar/kapitola 13
Birmovník/téma č.3