Propozície Biblickej olympiády pre školský rok 2021/2022

P R O P O Z Í C I E
dvadsiateho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2021/2022 v Slovenskej republike

             

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2021/2022 dvadsiaty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:210H0, s účinnosťou od 1. januára 2018, a Sprievodcu školským rokom 2021/2022 (Dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky). V prípade online súťaženia budú vypracované pokyny k súťaži BO.

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

 

Kategórie účastníkov:

1 kategória:  žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:  žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií 

 

Predmet súťaže:         Vybrané knihy Svätého písma:

 • STARÝ ZÁKON:         Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24, Kniha Tobiáš  
 • NOVÝ ZÁKON:          Skutky apoštolov                    

Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom

Podmienky súťaže:

Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage resp. www.onlineolympiady.sk/registracia (pre školy, ktoré nepoužívajú EduPage)  a (online formulár) registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 22.03.2022. 

Súčasťou registrácie je uvedenie mien trojčlenného súťažného družstva (po uskutočnení školského kola).

 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

 1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. 
 2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.
 3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO a priebeh súťaženia bude cez www.onlineolympiady.sk, kde budú uverejnené pokyny k súťažnému kolu. 
 4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy.  Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO a priebeh súťaženia bude cez www.onlineolympiady.sk, kde budú uverejnené pokyny k súťažnému kolu. 
 5. stupeň: CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ  Košickej arcidiecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO a pokyny k súťaženiu budú uverejnené na www.onlineolympiady.sk   

 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

 1. stupeň – triedne kolá:                      do 20. decembra 2021  (odporúčaný termín)
 2. stupeň – školské kolá:                     do 31. januára 2022  (odporúčaný termín)
 3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá  22. – 23. marec 2022 (záväzný termín)   
 4. stupeň – diecézne (krajské) kolo      26. – 27. apríl 2022 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín)  
 5. stupeň – celoštátne kolo                   17. – 18. máj 2022 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín) 

  

Študijné materiály:

Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

 • Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24, Kniha Tobiáš  (texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)
 • Skutky apoštolov                    

(texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)

 • Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy  spracované biblistom Františkom Trstenským

Zásady ochrany osobných údajov  

Dotknuté osoby svojím prihlásením berú na vedomie zásady ochrany osobných údajov „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ zverejnené na webstránke gdpr.kbs.sk. Spracovanie uvedených osobných údajov v Registrácii do Biblickej olympiády vykonajú všetky subjekty zapojené v organizácii predmetnej súťaže výlučne pre účely jej realizácie.

Svojím prihlásením sa na súťaž berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ročník, škola, fotografie a videá zo súťaže môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných propagačných materiáloch organizátorov súťaže. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže. 

Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava.

Videá