Informácie - dôležité termíny

 

Podmienky súťaže:

Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage resp. www.onlineolympiady.sk/registracia (pre školy, ktoré nepoužívajú EduPage)  a (online formulár) registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 22.03.2022. 

Súčasťou registrácie je uvedenie mien trojčlenného súťažného družstva (po uskutočnení školského kola).

 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

  1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. 
  2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.
  3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO a priebeh súťaženia bude cez www.onlineolympiady.sk, kde budú uverejnené pokyny k súťažnému kolu. 
  4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy.  Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO a priebeh súťaženia bude cez www.onlineolympiady.sk, kde budú uverejnené pokyny k súťažnému kolu. 
  5. stupeň: CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ  Košickej arcidiecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO a pokyny k súťaženiu budú uverejnené na www.onlineolympiady.sk   

 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

  1. stupeň – triedne kolá:                      do 20. decembra 2021  (odporúčaný termín)
  2. stupeň – školské kolá:                     do 31. januára 2022  (odporúčaný termín)
  3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá  22. – 23. marec 2022 (záväzný termín)   
  4. stupeň – diecézne (krajské) kolo      26. – 27. apríl 2022 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín)  
  5. stupeň – celoštátne kolo                   17. – 18. máj 2022 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín) 

Videá