Príprava

 

 

Milí učitelia náboženstva,

 

aj tento rok Vám chceme v rámci prípravy ponúknuť podnety na Biblickú olympiádu.

 

V propozíciách BO čítame, že súťaž je zameraná na vytvorenie trvalého vzťahu k Svätému písmu. Zo skúseností vieme, že nie je jednoduché nadchnúť žiakov pre Božie slovo. Problémom môže byť i samotné Božie slovo, ktorému nie vždy dostatočne rozumieme. Možno sa objaví problém ako pracovať s textom, ako ho interiorizovať, aké pedagogické prostriedky používať v jednotlivých etapách. Akými metódami viesť stretnutia so žiakmi tak, aby príprava nebola zameraná len na získavanie čo najväčšieho množstva vedomostí, ale aby sme predovšetkým pripravovali a sprevádzali žiakov k tomu, aby Božie slovo ich život premieňalo na pohyb smerujúci k Bohu? (porov. VD 24)

 

Biblická súťaž ponúka príležitosť zásobiť sa vedomosťami. Prirodzenú súťaživosť žiakov môžeme vhodne využiť aj na to, aby sa Božie slovo stalo pre nich príťažlivé, načúvali mu, nechali sa ním inšpirovať a žili ho.

 

V procese prípravy na Biblickú olympiádu Vám chceme byť nápomocní a pripravovať podnety venovaných Skutkom apoštolov. 

 

Aby príprava splnila svoj účel, odporúčame v rámci možností súvisiacich s pandémiou koronavírusu, pravidelné stretnutia so žiakmi v skupinkách.  Počas stretnutí Vás povzbudzujeme zamerať sa zvlášť na momenty, v ktorých Slovo Boha volá každého žiaka osobným spôsobom (porov. VD 77). Teda momenty, v ktorých sa Boh dotýka žiaka. Z tohto dôvodu odporúčame nechať aj priestor pre spontánne zdieľanie sa, či modlitbu v skupinke, prípadne podnety, ktoré si žiaci sami navrhnú ako uživotnenie Božieho slova do svojho života.

Na záver Vás pozývame spolu s nami zverovať v modlitbe Vás – učiteľov náboženstva, žiakov i celú túto prípravu na biblickú olympiádu našej Nebeskej Matke a sv. Jozefovi, ktorí sú symbolmi otvorenia sa Bohu a blížnym; aktívneho počúvania, ktoré zvnútorňuje, asimiluje Slovo, a ktoré sa v nich stáva formou života. (porov. VD 27)

 

Študijné materiály:

  • Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24, Kniha Tobiáš (texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)

Skutky apoštolov (texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)

Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy spracované biblistom Františkom Trstenským. 

 

Skutky apoštolov

1 - Čo, kto, kedy, ako? 

2. Zmŕtvychvstalý a Cirkev práve sa rodiaca

3. Prvá biirmovka v dejinách

4. Matka všetkých charizmatických obnov

5. Prvá evanjelizácia v dejinách

6. Prvá farnosť v dejinách

7. Prvé prenasledovanie v dejinách

8. Za hradby Jeruzalema

9. Pavol

10. Antiochia 

11. Prvé misie v dejinách

12. Obrezať, či neobrezať - To je otázka?

13. Druhá apoštolská cesta

14. Atény

15. Korint a Efez

16. Na ceste do Jeruzalema

17. Pavlova rímska anabáza

 

Videá