Vaše otázky

1. Prečo pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí výsledok 1. kola? Nikde to nie je uvedené (na webovej stránke)!

Zverejnené pravidlá, podľa ktorých sa riadi biblická olympiáda, sú obsiahnuté v Organizačnom poriadku BO, schválenom KBS a Ministerstvom školstva, a pre konkrétne témy a termíny v jednotlivých ročníkoch súťaže sú to ešte propozície, ktoré pripravuje Odborná komisia pre BO.
 
Avšak čo sa týka hodnotenia jednotlivých úloh a s tým súvisiaceho priebehu samého súťaženia, to je ovplyvnené jednak tvorbou konkrétnych otázok a úloh autormi, ich vzájomného zosúladenia Odbornou komisiou a napokon pri samotnej realizácii súťaže aj členmi poroty. Tí dostanú otázky aj s pokynmi autora, ako ich hodnotiť, a ešte to spoločne preberú pred samotnou súťažou.
Preto Organizačný poriadok biblickej olympiády v čl. 13 bod 4. hovorí: “Porota hodnotí súťažiacich podľa metodických pokynov a vopred stanovených kritérií, ktoré určuje Odborná komisia BO.”
A v čl. 11 bod 1. hovorí: “Žiaci súťažia podľa pravidiel, s ktorými sú oboznámení pred začiatkom súťaže.”
Tiež v čl. 12 bol 1.a: “Súťažiaci je povinný: akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže BO, pokyny a zdôvodnené rozhodnutia organizátora.”
Z toho jasne vyplýva, že tieto konkrétne pravidlá priebehu súťaže sa nezverejňujú vopred niekde na stránke, ale sú dané pri samotnom súťažení.
 
Jedným z problematických momentov celého súťaženia je rovnosť bodov, zvlášť ak sa jedná o postupové miesta. Niekedy odborná komisia už vopred pripravila pre takýto prípad aj “rozstrelovú” otázku, ale zvyčajne to nechala na samotnú porotu, ak by taká situácia nastala.
Lenže tento spôsob prináša nevýhodu – výsledný počet bodov sa dozvieme až po ich definitívnom sčítaní, čiže až keď porota vyhodnotí poslednú úlohu. Ak potom prichádza k “rozboju”, vypisovanie diplomov sa tým pozdrží a teda aj celkové vyhodnotenie súťaže, čo môže spôsobiť problémy, pokiaľ sa súťažiaci ponáhľajú na vlak alebo autobus. Navyše samotný rozboj býva sprevádzaný emóciami a psychickým vypätím na jednej strane – čo už nie je o prezentovaní vedomostí; na druhej strane (keďže sa jedná o družstvá, ktoré prezentovali najlepšie vedomosti počas celej súťaže) ich výsledky často bývajú rovnako dobré aj v rozstreli, o potom to zvádza k rozhodnutiu o poradí na základe nepodstatných detailov.
 
Preto pri celoslovenskom kole súťaže v roku 2015 navrhol prof. Trstenský, ktorý bol predsedom poroty a je aj biblistom, s ktorým úzko spolupracuje odborná komisia BO, aby o poradí v prípade rovnosti bodov rozhodovali úlohy, ktoré majú všeobecnejší charakter. A takými je test, a potom posolstvo biblického textu.
S jeho návrhom súhlasili prítomní členovia odbornej komisie i ostatní porotcovia. A tak sa to hneď pri súťaži aj aplikovalo.
Po súťaži sa k tejto otázke odborná komisia ešte vrátila a prehodnotila klady a zápory tohto návrhu.
 
Keďže niektoré úlohy majú veľmi úzke zameranie, zvolila sa prvá úloha – test ako postupové kritérium v prípade celkovej rovnosti bodov. A to z toho dôvodu, že otázky v tejto úlohe najlepšie pokrývajú svojou rôznorodosťou celú oblasť študovaných biblických textov, ktoré sú v nej pomerne zastúpené.
V prípade, že by aj v tejto úlohe mali družstvá s rovnakým celkovým počtom bodov rovnosť, tak sa kritérium posúva na druhú úlohu – posolstvo biblického textu, ktorá taktiež prepája viacero študovaných textov a navyše nie je len vedomostná, ale žiada si aj analýzu a aplikáciu tohto textu.
 
Odpovedal: Mgr. Marián Vojtko, predseda odbornej komisie Biblickej olympády

2. Biblická olympiáda nie je umelecká súťaž ale vedomostná! Disciplíny ako SCÉNKA alebo LIST nepatria do súťaže. Nech nie sú hodnotené vôbec, alebo nech sa hodnotia extra (ako bonusová cena). A nech je scénka hneď na začiatku (ako prvá úloha), aby z detí opadol stres.

Biblická olympiáda nie je LEN vedomostná súťaž. Čl. 3 Organizačného poriadku BO hovorí o poslaní súťaže v šiestich bodoch, vedomostí sa však týka len prvý bod.
Toto bola práve jedna z podmienok otcov biskupov, keď biblickú olympiádu schvaľovali, že súťaž nesmie byť zameraná len na vedomosti, ale aj na aplikáciu biblického posolstva do života.
Preto sa tvorcovia snažia o rôznorodosť otázok, kde popri vedomostiach je aj toto dôležitým cieľom.
Napriek tomu sa tvorcovia snažia otázky formulovať tak, aby správne odpovede boli jednoznačné. Ale nedá sa vždy vyvarovať tomu, že môže byť správny aj iný pohľad, než ten, ktorý autor v odpovedi očakával. (Biblia nie je zbierka matematických príkladov, kde je výsledok vždy jednoznačný.)
Práve preto sa kladie dôraz na odbornosť poroty, nejedná sa len o mechanické porovnanie odpovedí súťažiacich so vzorom správnych odpovedí.
 
Spomenuté “disciplíny” ako scénka a list sú z tohto hľadiska asi najviac problematické, pretože tam neexistuje vopred stanovená správna odpoveď, ale porotcovia na základe kritérií (ktoré sa stále dotvárajú na základe skúseností z praxe) ich hodnotia. Tam je však problém istej subjektívnosti pri hodnotení. Táto subjektívnosť hodnotenia je teda problémom, nie “umeleckosť” úlohy. (Veď aj známku zo slovenského jazyka na vysvedčení tvoria nie len gramatické vedomosti a zvládnutie diktátu, ale aj slohová práca, či analýza prečítanej literatúry.)
Umelecké kritérium pri scénke je len jedno z viacerých, ktoré pri dodržaní pokynov aj tým, čo nie sú umelecky nadaní, nespôsobí výraznú stratu v hodnotení. Stratu bodov viac spôsobuje zlé zvolenie témy, či nezvládnutie posolstva daného príbehu. (Príkladom je sklamanie družstva z konzervatória, ktoré si práve na scénke a jej umeleckom prevedení zakladalo, a napokon z nej malo najmenej bodov.)
 
Čo sa týka poradia úloh pri diecéznom a celoslovenskom kole – to bolo vytvorené práve na základe analýzy skúseností, ako súťažiaci zvládajú jednotlivé úlohy a čo im v ich splnení robí problémy.
Test – ako spektrum otázok z celej oblasti študovaných textov, je takým “zahrievacím” kolom, ktoré pomôže súťažiacim skoncentrovať sa. Potom prichádza úloha, ktorá si vyžaduje plnú sústredenosť, kým je mozog ešte svieži – posolstvo biblického textu. Poradie ďalších úloh bolo zvolené tak, aby sa striedali nároky na uvažovanie a na zmyslovú pozornosť (audio, obrázky).
Konkrétne scénka bola zaradená po prestávke – a to z dôvodu, že cez prestávku majú súťažiaci čas sa pripraviť (kostýmy, rekvizity). Tiež skúsenosť ukázala, že po scénke u súťažiacich výrazne klesne schopnosť koncentrácie, a preto je lepšie dať ju až v druhej časti súťaženia a za ňou dať úlohu, ktorá je skôr tvorivá, než analytická, a tak sa pri nej budú vedieť ľahšie skoncentrovať.
Argument, že keby bola scénka prvá, z detí by opadol stres, nie je jednoznačný. Ich stres nespočíva len v scénke, ale v celkovom súťažení.
 
Je možné, že v budúcnosti príde aj k nejakým zmenám, ak to prax ukáže ako vhodnejšie. V súčasnosti sa však javia zavedené pravidlá ako najvhodnejšie.

Odpovedal: Mgr. Marián Vojtko, predseda odbornej komisie Biblickej olympády

3. Píšem Vám ako učiteľka matematiky a zároveň ako matka chlapca, ktorý sa chystal na Biblickú olympiádu. Dnes, keď sa konala, bol zároveň termín okresných kôl Pytagoriády (matematická súťaž). Deti, ktoré sa chystali na obidve súťaže, sa dostali nie vlastnou vinou do situácie, ktorú je pre nich ťažké vyriešiť. Chcem Vás poprosiť, či by bolo možné v budúcnosti zosúladiť termín s termínovníkom ostatných olympiád, ktorý je možné nájsť na stránkach Iuventy (býva známy od septembra).

Samozrejme, je nepríjemné, keď je kolízia dvoch súťaží, ale niekedy je náročné nájsť vhodný termín. Otázka je, kto sa má prispôsobiť komu. Špecifickosťou biblickej olympiády je fakt, že napriek tomu, že je predmetovou olympiádou, nie je organizovaná Iuventou, čiže nie je zohľadnená v termínovníku POPS. Termíny všetkých kôl biblickej olympiády určila Odborná komisia BO už koncom júna 2015 a následne, po pripomienkovaní, boli zverejnené Propozície BO na šk.r. 2015/2016 dňa 29.7.2015

(http://kpkc.sk/biblicka-olympiada). Termínovník Iuventy bol zverejnený 18.9.2015.

Len pre upresnenie: pri biblickej olympiáde vždy nadväzuje na seba súťaž základných a stredných škôl (týka sa to dekanátnych a diecéznych kôl, aj celoslovenského kola). Tým pádom treba zohľadniť okrem predmetových olympiád aj termíny maturít (nakoľko na cirkevných školách môžu súťažiť aj štvrtáci). V prípade základných škôl treba zasa myslieť aj na testovanie a prijímacie pohovory deviatakov. Okrem toho termíny ovplyvňujú aj jarné a veľkonočné prázdniny a spovedanie pre Veľkou nocou (preto sú dekanátne kolá najneskôr pred 5. pôstnou nedeľou).

Niekedy je skutočne náročné nájsť optimálne riešenie. 

Odpovedal: RNDr. Mgr. Imrich Bogár, tajomník DKÚ Bratislava

Videá