Organizačný poriadok

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SÚŤAŽE

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda (ďalej len „BO“) vydáva Konferencia biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“), Komisia pre katechizáciu a školstvo a je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) č. 23/2017 o súťažiach.

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Charakteristika súťaže

 1. BO je súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl (ďalej len „ZŠ“) a stredných škôl (ďalej len „SŠ“).
 2. Obsah BO je zameraný na vedomosti, zručnosti, návyky, skúsenosti, postoje a hodnotovú orientáciu zo štúdia jednotlivých kníh Biblie.
 3. BO sa usporadúva každý školský rok a člení sa podľa kategórií a súťažných kôl.
 4. Školy a ich zriaďovatelia vytvárajú podmienky pre realizáciu súťaže BO, podporujú zapojenie žiakov do súťaží a účasť pedagogických zamestnancov na odborných seminároch, školeniach, vzdelávaniach a podujatiach súvisiacich s prípravou žiakov na súťaž.
 5. Podľa zásad hodnotenia pedagogických zamestnancov v pracovnom poriadku školy alebo školského zariadenia zohľadňuje riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia prácu pedagogického zamestnanca pri príprave žiakov na súťaž BO a ich aktívnu účasť na súťaži. Za mimoriadne výsledky žiakov môže riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia udeliť pedagogickému zamestnancovi morálne alebo finančné ohodnotenie.

 

Čl. 2

Poslanie súťaže

 1. Poslaním BO pre žiakov navštevujúcich predmet náboženská výchova/náboženstvo (ďalej len „NV/N“) rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho obradu je:
 1. rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti z Biblie – Svätého písma a nadobúdať zručnosti, návyky, skúsenosti, postoje a hodnotovú orientáciu pri ich aplikovaní do života;
 2. motivovať žiakov ZŠ a SŠ o hlbší a trvalý záujem o Bibliu, ktorá tvorí základ náboženského života a cyrilo-metodskej tradície slovenského národa;
 3. vychovávať a viesť deti a mládež k uvedomelému a zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám, ktorých základom je Biblia;
 4. viesť k samostatnej a pravidelnej tvorivej činnosti;
 5. motivovať k zmysluplnému cielenému využívaniu voľného času;
 6. podporovať záujem o sebavzdelávanie;
 7. vytvárať vzťah žiakov k vyučovaciemu predmetu;
 8. umožniť učiteľom ZŠ a SŠ spätnú väzbu pri využívaní poznatkov a skúseností získaných na BO pre zefektívnenie edukačného procesu na ZŠ a SŠ.

 

Čl. 3

Riadenie súťaže

 1. Riadiacim orgánom súťaže je Odborná komisia pre BO, zriadená Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS, ktorá spolupracuje s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom (ďalej len „KPKC“) a diecéznymi katechetickými úradmi (ďalej len „DKÚ“).
 2. Odbornú komisiu pre BO tvoria členovia, ktorých menuje predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS.
 3. Odborná komisia pre BO každoročne pripravuje propozície BO, v ktorých sú uvedené kategórie účastníkov, predmet súťaže, podmienky súťaže, stupne a harmonogram postupových kôl, študijné materiály.

 

DRUHÁ ČASŤ

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

Čl. 4

Súťažné kolá

(1)     BO sa organizuje v nasledovných postupových kolách:

1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich NV/N.

2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - zúčastňujú sa ich víťazi triednych kôl.

3. stupeň: DEKANÁTNE (okresné) KOLÁ zúčastňujú sa ich víťazi školských kôl.

4. stupeň: DIECÉZNE (krajské) KOLÁzúčastňujú sa ich víťazi dekanátnych (okresných)  kôl.

5. stupeň: CELOŠTÁTNE KOLO zúčastňujú sa ho víťazi diecéznych (krajských) kôl.

 

(2)    Pre školy s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej len „VJM“) sa organizuje BO      

         v nasledovných postupových kolách:

1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich NV/N.

2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ – zúčastňujú sa ich víťazi triednych kôl.

3. stupeň: DEKANÁTNE (okresné) KOLÁ, respektíve interdekanátne kolá zúčastňujú sa ich víťazi školských kôl.

4. stupeň: DIECÉZNE (krajské) KOLÁ, resp. interdiecézne kolo.

 

Čl. 5

Kategórie súťažiacich

(1)    BO sa organizuje v týchto dvoch kategóriách účastníkov:

  1.  kategória:  žiaci druhého stupňa ZŠ a žiaci 1. až  4. ročníka osemročných gymnázií;

  2. kategória: žiaci SŠ a žiaci 5. až 8. ročníka osemročných gymnázií.

 

 

TRETIA ČASŤ

ODBORNÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

Čl. 6

Odborné zabezpečenie 

 1. Odborná komisia pre BO pripravuje súťažné úlohy na konkrétny školský rok na diecézne (krajské) kolá a celoštátne kolo.
 2. Odborná komisia pre BO každoročne pripravuje komentáre k jednotlivým biblickým knihám.
 3. Odborná komisia pre BO každoročne zhodnotí priebeh, úroveň a výsledky súťaže vo všetkých kolách.
 4. DKÚ pripravujú semináre s biblistom pre interpretáciu vybraných biblických kníh na BO.
 5. Odbornú prípravu žiakov zabezpečuje učiteľ NV/N.

 

Čl. 7

Organizačné zabezpečenie 

 1. Organizovanie súťaže riadia jednotlivé DKÚ až po diecézne (krajské) kolá.
 2. Pre školy s VJM organizačne zabezpečuje dekanátne, resp. interdekanátne kolá Subkomisia Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti (ďalej len „SKVMN“) v spolupráci s jednotlivými DKÚ.
 3. Interdiecézne kolo pre školy s VJM organizuje SKVMN v spolupráci s DKÚ.
 4. Organizovanie celoštátneho kola riadi KPKC v spolupráci s DKÚ.
 5. Pri organizačnom zabezpečení sa môže spolupracovať aj s príslušnými orgánmi štátnej školskej správy.

 

Čl. 8

Organizovanie a propagácia súťaže v škole

 1. Triedne kolo na ZŠ a SŠ prebieha v triedach podľa záujmu žiakov.
 2. Triedne a školské kolá BO riadi a organizuje poverený učiteľ NV/N so súhlasom riaditeľa školy.
 3. Konkrétne súťažné úlohy v triednom a školskom kole pripravuje poverený učiteľ NV/N.
 4. Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre propagáciu, úspešný rozvoj a priebeh BO v škole a zabezpečuje, aby sa táto práca chápala ako pedagogický proces a bola primerane ocenená.
 5. O priebehu školského kola zašle škola v stanovenom termíne na príslušné DKÚ potvrdenie, v ktorom uvedie mená postupujúcich súťažiacich.

 

Čl. 9

Organizovanie dekanátnych (okresných) a diecéznych (krajských) kôl

(1)  Konkrétne súťažné úlohy na dekanátne (okresné) kolá pripravuje DKÚ; pre školy s VJM pripravuje SKVMN.

(2)  Dekanátne (okresné) a diecézne (krajské) kolá organizujú a pripravujú DKÚ.

(3)  DKÚ určujú pravidlá súťaže v týchto kolách; pre školy s VJM ich určí SKVMN.

(4)  Po skončení diecézneho (krajského) kola DKÚ oznámia KPKC mená víťazov a názov postupujúcej školy.

 

Čl. 10

Organizovanie celoštátneho kola  

(1)  Celoštátne kolo organizuje a riadi KPKC v spolupráci s príslušným DKÚ podľa miesta konania.

(2)  Diplomy podpisuje predseda poroty a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS.

(3)  Predseda poroty slávnostne vyhlasuje výsledky celoštátneho kola súťaže.

 

Čl. 11

Povinnosti a práva súťažiacich

(1)  Žiaci súťažia podľa pravidiel, s ktorými sú oboznámení pred začiatkom súťaže.

(2)  Súťažiaci je povinný:

 1. akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaže BO, pokyny a zdôvodnené rozhodnutia organizátora;
 2. uhradiť škody, ktoré organizátorovi súťaže BO preukázateľne vznikli neodôvodneným porušením jeho pokynov.

(3)  Súťažiaci má právo:

 1. vyžadovať od organizátora súťaže, aby plnil vopred stanovené podmienky súťaže;
 2. byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia;
 3. prostredníctvom pedagóga odvolať sa proti rozhodnutiu o umiestnení v súťaži;
 4. vyžadovať od vyhlasovateľa potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení v súťaži.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

HODNOTENIE VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

Čl. 12

Úlohy súťažiacich a ich hodnotenie

 1. Úlohou súťažiacich je samostatne, prípadne v súťažných družstvách vyriešiť určitý počet teoretických, praktických a aplikačných úloh z Biblie.
 2. Súťažiaci sa s úlohami oboznámia bezprostredne pred plnením súťažných úloh.
 3. Súťažiaci vypracujú zadané úlohy v časovom limite podľa pokynov moderátora.
 4. Porota hodnotí súťažiacich podľa metodických pokynov a vopred stanovených kritérií, ktoré určuje Odborná komisia pre BO.
 5. Protest proti regulárnosti súťaže a jej výsledkom možno podať predsedovi poroty okamžite po skončení súťaže alebo jej časti. Protest podáva učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaži.

 

Čl. 13

Hodnotenie súťaže v triednom a školskom kole

 1. Činnosť súťažiacich v triednom a školskom kole hodnotí učiteľ NV/N.
 2. Zodpovedný učiteľ určí v triednom  a školskom kole poradie súťažiacich.
 3. Zodpovedný učiteľ odovzdá výsledky riaditeľovi školy a nahlási víťazov príslušnému DKÚ.
 4. Práce súťažiacich, ktorí nepostúpili do ďalšieho kola sa v príslušnej škole archivujú po dobu jedného roka. DKÚ je oprávnený vyžiadať si tieto práce k nahliadnutiu.

 

Čl. 14

Hodnotenie súťaže v dekanátnom (okresnom) a diecéznom (krajskom) kole

 1. Jednotlivé DKÚ vopred stanovia kritériá, ktorými sa riadi každá porota, pre školy s VJM v spolupráci s SKVMN.
 2. Hodnotenie v dekanátnom (okresnom) kole uskutočňuje trojčlenná porota, ktorú určí DKÚ; pre školy s VJM ju určí SKVMN v spolupráci s jednotlivými DKÚ.
 3. Porota na základe výsledkov určí poradie družstiev v dekanátnom (okresnom) kole, predseda poroty oboznámi súťažiacich s výsledkami súťaže a vyhlasuje víťaza.
 4. Predseda poroty dekanátneho (okresného) kola odovzdá výsledky súťaže a mená víťazov príslušnému DKÚ; v školách s VJM ich nahlási aj SKVMN.
 5. DKÚ menuje členov poroty diecézneho kola, ktorá hodnotí súťažiacich podľa metodických pokynov a vopred stanovených kritérií, určených Odbornou komisiou pre BO. Členov poroty diecézneho (krajského), resp. interdiecézneho kola pre školy s VJM menuje SKVMN v spolupráci s jednotlivými DKÚ.
 6. Porota na základe výsledkov určí poradie súťažiacich diecézneho (krajského) kola; predseda poroty zhodnotí priebeh a úroveň súťaže. Oboznámi súťažiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza. Diplomy podpisuje predseda poroty a príslušný diecézny biskup.
 7. Predseda poroty diecézneho (krajského) kola, resp. interdiecézneho pre školy s VJM, odovzdá výsledky BO príslušnému DKÚ, ktorý víťazov jednotlivých kategórií nahlási KPKC.

 

Čl. 15

Hodnotenie súťaže v celoštátnom kole

 1. Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS menuje dekrétom päťčlennú porotu, ktorá hodnotí súťažiacich podľa vopred stanovených pokynov a kritérií.
 2. Porota na základe výsledkov určí poradie súťažiacich.
 3. Na záver predseda poroty zhodnotí priebeh a úroveň súťaže a slávnostne vyhlási výsledky celoštátneho kola.
 4. KPKC zhodnotí priebeh, úroveň a výsledky celoštátneho kola súťaže, o ktorých informuje Odbornú komisiu pre BO. Zároveň KPKC predkladá písomnú správu spolu s výsledkovou listinou na MŠVVaŠ SR a na KBS do 30 dní po ukončení celoštátneho kola BO.
 5. MŠVVaŠ SR poskytuje finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov zriaďovateľom školy na základe bodového ohodnotenia školy. Pri umiestnení súťažiacich na prvých troch miestach celoštátneho kola BO  sa prideľujú tieto body:
 1. 3 body za prvé miesto jednotlivca alebo družstva;
 2. 2 body za druhé miesto jednotlivca alebo družstva;
 3. 1 bod za tretie miesto jednotlivca alebo družstva.
 1. Organizátor BO zodpovedá za správnosť pridelenia bodov.

 

PIATA ČASŤ

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Čl. 16

Identifikačné a kontaktné údaje organizátora

 1. Organizátorom celoštátneho kola BO je:

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Bottova 15, 054 01  Levoča,

IČO: 35 581 441, email: kpkc@kpkc.sk, metodik@kpkc.sk,

tel. č.: +421 911 812 016, +421 911 812 017, www.kpkc.sk

 

ŠIESTA ČASŤ

PODMIENKY ÚČASTI ŽIAKOV V SÚŤAŽI  A RÁMCOVÝ POSTUPOVÝ KĽÚČ

Čl. 17

Podmienky účasti v súťaži 

 1. Prihláška do súťaže a podmienky sú určené v propozíciách BO na príslušný školský rok.
 2. Účasť žiakov na súťaži BO:
 1. je dobrovoľná;
 2. považuje sa za činnosť, ktorá priamo súvisí s vyučovaním.

 

 1. Súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka s jeho účasťou na súťaži je potrebný vtedy, ak s účasťou súvisia:
 1. cestovanie a pobyt mimo zvyčajného pobytu žiaka;
 2. materiálne a finančné výdavky žiaka;
 3. isté zdravotné riziká.
 1. Organizátori BO zabezpečujú rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich.

 

Čl. 18

Postupový kľúč

 1. Harmonogram konania postupových kôl BO je vopred určený v propozíciách BO na príslušný školský rok.
 2. Postupový kľúč pre školy s VJM určí SKVMN.
 3. Školského kola sa zúčastňujú víťazi triednych kôl ZŠ a SŠ v jednotlivých kategóriách.
 4. Dekanátneho (okresného) kola sa zúčastňujú víťazi školských kôl jednotlivých kategórií, ktorí vytvoria za príslušnú školu trojčlenné družstvo.
 5. Diecézneho (krajského) kola sa zúčastňujú víťazi dekanátnych (okresných) kôl.
 6. V celoštátnom kole súťažia víťazi diecéznych (krajských) kôl, ktorých písomne pozve KPKC.

 

SIEDMA ČASŤ

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA SÚŤAŽIACICH

Čl. 19

Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov súťaže

 1. Pri organizovaní všetkých kôl BO a s nimi súvisiacich podujatí, musia organizátori dôsledne dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné pre daný druh činnosti.  
 2. Za dôsledné dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia v jednotlivých kolách BO zodpovedá:
 1. v triednom a  školskom kole riaditeľ školy a učiteľ NV/N, poverený organizovaním súťaže;
 2. v dekanátnom (okresnom) a diecéznom (krajskom) kole pracovník, poverený DKÚ  organizovaním súťaže;
 3. v celoštátnom kole KPKC a pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom vysielajúcej školy pre jednotlivé zúčastnené družstvá.
 1. Pedagogický dozor zabezpečuje:
 1. počas súťaže organizátor a pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom vysielajúcej školy pre jednotlivé zúčastnené družstvá;
 2. pri presunoch súťažiacich na miesto konania súťaže a späť pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom vysielajúcej školy.
 1. Prípadné úrazy žiakov sa v zmysle platných predpisov registrujú ako školské úrazy a vzťahuje sa na ne zmluva o úrazovom poistení a povinnosť tieto úrazy riadne evidovať a včas ohlásiť na príslušné miesta.

 

ÔSMA ČASŤ

FINANCOVANIE SÚŤAŽE, SCHVAĽOVANIE A ČERPANIE ROZPOČTU

Čl. 20

Financovanie súťaže

 1. KPKC spolu s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS každoročne predkladá finančné zabezpečenie súťaže formou rozpočtu, kde uvedie podrobnú klasifikáciu výdavkov spojených so súťažou BO na príslušný rozpočtový rok na MŠVVaŠ SR na schválenie do 30. júna príslušného kalendárneho roka, s účinnosťou od nasledujúceho školského roka.
 2. Čerpanie rozpočtu prebieha podľa platných legislatívnych predpisov SR.
 3. Finančné zabezpečenie celoštátneho kola sa zabezpečuje pomocou príspevku:
 1.  z MŠVVaŠ SR;
 2.  z KBS;
 3.  od iných sponzorov a subjektov.

 

 1. Triedne až diecézne (krajské) kolá sú financované pomocou finančného príspevku:
 1.  zúčastnených škôl;
 2.  iných sponzorov a subjektov.

 

DEVIATA ČASŤ

Čl. 21

ZRUŠOVACIE USTANOVENIE

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2012-21437/60058:2-916. 

 

Čl. 22

SCHVÁLENIE A ÚČINNOSŤ

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25.08.2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0 s účinnosťou od 1. januára 2018.

 

Videá