Propozície

P R O P O Z Í C I E

desiateho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2010/2011

v Slovenskej republike

 

          

Ministerstvo školstva SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2010/2011 desiaty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády (registrácia na MŠ SR č. CD-20006-1633/36 30-1:096 zo dňa 22. 2. 2006) a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a

Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

 

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:

1 kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

 

Predmet súťaže:        Vybrané knihy Svätého písma:

                             STARÝ ZÁKON:        Prvá kniha Samuelova

NOVÝ ZÁKON:         Evanjelium podľa Lukáša

 

Podmienky súťaže:

1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2010. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

2. V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do  dekanátneho (okresného) kola.

 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň:        TRIEDNE KOLÁ – organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň:        ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. Škola pošle záznam zo školského kola na DKÚ svojej diecézy do 4. februára 2011.

3. stupeň:        dekanátne (Okresné) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ príslušnej diecézy.

4. stupeň:        diecézne (krajské) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy  Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre BO.

5. stupeň:        CELOSLOVENSKÉ KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ Spišskej diecézy a Ministerstvom školstva SR. Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre BO.

 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá:                                do 30. novembra 2010 /odporúčaný termín/

2. stupeň – školské kolá:                               do 31. januára 2011 /odporúčaný termín/

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá                        7. - 11. marec 2011 SŠ /záväzný termín/

                                                                       14. - 18. marec 2011 ZŠ /záväzný termín/

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo                13. - 15. apríla 2011 /záväzný termín/

5. stupeň - celoslovenské kolo                                   18. - 20. mája 2011 /záväzný termín/

 

Študijné materiály a doporučená literatúra:

Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

  • Prvá kniha Samuelova
  • Evanjelium podľa Lukáša

Spoznávanie Biblie (prehľad úloh z predchádzajúcich biblických olympiád)

Videá