Propozície na Biblickú olympiádu 2018/2019

P R O P O Z Í C I E

osemnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2018/2019 v Slovenskej republike

           

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2018/2019 osemnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018 a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

 

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

 

Kategórie účastníkov:

1 kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

 

Predmet súťaže:        Vybrané knihy Svätého písma:

STARÝ ZÁKON:        Kniha Rút a Prvá kniha kráľov

NOVÝ ZÁKON:         Evanjelium podľa Matúša                   

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

 

Podmienky súťaže:

1. Prostredníctvom písomnej prihlášky (príloha č. 1) sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku treba doručiť na Diecézny katechetický úrad svojej diecézy do 30. 11. 2018.

Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

2. Menný zoznam trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Prihláška do dekanátneho (okresného) kola (príloha č. 2) spolu s tlačivom Súhlas zákonného zástupcu (príloha č. 3).

Škola, ktorá nedoručí tlačivá: Prihláška do dekanátneho (okresného) kola a Súhlas zákonného zástupcu do stanoveného termínu, nebude zaradená do dekanátneho (okresného) kola.

 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň:        TRIEDNE KOLÁ sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň:        ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. Škola doručí tlačivá: Prihláška do dekanátneho (okresného) kola (príloha č. 2) spolu s tlačivom Súhlas zákonného zástupcu (príloha č. 3) na DKÚ svojej diecézy do 7. februára 2019.

3. stupeň:        DEKANÁTNE (okresné) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ príslušnej diecézy.

4. stupeň:        DIECÉZNE (krajské) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy.  Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO.

5. stupeň:        CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ  Žilinskej diecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO.

 

 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá:                    do 30. novembra 2018  (odporúčaný termín)

2. stupeň – školské kolá:                  do 31. januára 2019  (odporúčaný termín)

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá  20. marec 2019 (ZŠ) a 21. marec 2019 (SŠ) (záväzný termín)  

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo      09. apríl 2019 (ZŠ) a 10. apríl 2019 (SŠ) (záväzný termín)

5. stupeň – celoštátne kolo                   15. máj 2019 (ZŠ) a 16. máj 2019 (SŠ) (záväzný termín)

 

Študijné materiály:

 

Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

(texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)

 

 

Zásady ochrany osobných údajov

Dotknuté osoby svojím prihlásením berú na vedomie zásady ochrany osobných údajov „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ zverejnené na webstránke gdpr.kbs.sk. Spracovanie uvedených osobných údajov v prihláške do dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády vykonajú všetky subjekty zapojené v organizácii predmetnej súťaže výlučne pre účely jej realizácie a na dobu neurčitú.

Svojím prihlásením sa na súťaž berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ročník, škola, fotografie a videá zo súťaže môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných propagačných materiáloch organizátorov súťaže. Dotknuté osoby berú na vedomie, že svoj súhlas so zverejnením osobných údajov môžu kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže.

Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava.

 

Videá