Propozície na Biblickú olympiádu 2017/2018

P R O P O Z Í C I E

sedemnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2017/2018 v Slovenskej republike

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2017/2018 sedemnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej len „BO“). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády (registrácia na MŠVVaŠ SR č. 2017-12678/39432:2-10H0 zo dňa 25. 08. 2017) a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a diecéznych katechetických úradov (ďalej len „DKÚ“).

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

 

Kategórie účastníkov:

1 kategória:      žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:      žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

 

Predmet súťaže:         Vybrané knihy Svätého písma:

STARÝ ZÁKON:        Genezis 12 - 50

NOVÝ ZÁKON:         Evanjelium podľa Marka                       

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu

Podmienky súťaže:

1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba doručiť na Diecézny katechetický úrad svojej diecézy do 30. 11. 2017Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

2. Podľa výsledkov školského kola, škola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do dekanátneho (okresného) kola. Mená trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Potvrdenie o priebehu školského kola, ktoré sa nachádza v prílohe propozícií: príloha č. 1 pre ZŠ a príloha č. 2 pre SŠ.

Škola, ktorá nedoručí potvrdenie  do stanoveného termínu, nebude zaradená do dekanátneho (okresného) kola.

 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň:        TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich N/NV. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň:        ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

                                                         Škola doručí záznam zo školského kola na DKÚ svojej diecézy do 5. februára 2018.

3. stupeň:        DEKANÁTNE (Okresné) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ príslušnej diecézy.

4. stupeň:        DIECÉZNE (krajské) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO.

5. stupeň:       CELOSLOVENSKÉ KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO.

 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

 

1. stupeň – triedne kolá:                                  do 30. novembra 2017 /odporúčaný termín/

2. stupeň – školské kolá:                                  do 31. januára 2018 /odporúčaný termín/

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá               22. marec (ZŠ) a 21. marec (SŠ) 2018

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo                   24. apríl (ZŠ), 25. apríl (SŠ) 2018 /záväzný termín/

5. stupeň - celoslovenské kolo                          16. máj (ZŠ), 17. máj (SŠ) 2018 /záväzný termín/

 

Študijné materiály:

 

Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

(Súťažiacim sa odporúča, aby si prečítali aj Genezis 11, 27 - 32)

(texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)

spracované biblistom Františkom Trstenským