Biblická olympiáda 2015/2016 - PROPOZÍCIE

Propozície pätnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2015/2016 v Slovenskej republike

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2015/2016 pätnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády (registrácia na MŠ SR č. 2010- 14386/38812:51-916 zo dňa 13. 10. 2010) a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov: 1 kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií 2 kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Prvá kniha Samuelova NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Lukáša Spoločná téma vybraných kníh: Radosť z Božieho posolstva

Podmienky súťaže:

  1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí. Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba doručiť na Diecézny katechetický úrad svojej diecézy do 30. 11. 2015. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.
  2. V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do dekanátneho (okresného) kola.

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. Škola doručí záznam zo školského kola na DKÚ svojej diecézy do 5. februára 2016.

3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ príslušnej diecézy.

4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO.

5. stupeň: CELOSLOVENSKÉ KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ s Gréckokatolíckou eparchiou v Košiciach a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre BO.

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá: do 30. novembra 2015 /odporúčaný termín/

2. stupeň – školské kolá: do 29. januára 2016 /odporúčaný termín/

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá 9. -10. marec 2016 /záväzný termín/

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo 12. 4. (ZŠ), 13. 4. (SŠ) 2016 /záväzný termín/

5. stupeň - celoslovenské kolo 17. - 19. mája 2016 /záväzný termín/

Študijné materiály: Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

  • Prvá kniha Samuelova
  • Evanjelium podľa Lukáša (texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)
  • Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy spracované biblistom Františkom Trstenským