Biblická olympiáda 2011/2012

P R O P O Z Í C I E

desiateho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2011/2012

v Slovenskej republike

          

Ministerstvo školstva SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2011/2012 jedenásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády (registrácia na MŠ SR č. 2010-14386/38812:51-916 zo dňa 13. 10. 2010) a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a

Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

 

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

 

Kategórie účastníkov:

1 kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

 

Predmet súťaže:        Vybrané knihy Svätého písma:

                             STARÝ ZÁKON:        Kniha Genezis (12-50)

NOVÝ ZÁKON:         Evanjelium podľa Marka

                                      Spoločná téma vybraných kníh: Naplnenie prisľúbení

Podmienky súťaže:

1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2011. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

2. V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do  dekanátneho (okresného) kola.

 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň:        TRIEDNE KOLÁ – organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň:        ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. Škola pošle záznam zo školského kola na DKÚ svojej diecézy do 6. februára 2012.

3. stupeň:        dekanátne (Okresné) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ príslušnej diecézy.

4. stupeň:        diecézne (krajské) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy  Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre BO.

5. stupeň:        CELOSLOVENSKÉ KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ Bratislavskej arcidiecézy a Ministerstvom školstva SR. Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre BO.

 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá:                                do 30. novembra 2011 /odporúčaný termín/

2. stupeň – školské kolá:                               do 31. januára 2012 /odporúčaný termín/

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá                        20. -22. marec 2012 /záväzný termín/         

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo                17. - 19. apríl 2012 /záväzný termín/

5. stupeň - celoslovenské kolo                                   22. - 24. mája 2012 /záväzný termín/

 

Študijné materiály a doporučená literatúra:

Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

  • Kniha Genezis (12-50)
  • Evanjelium podľa Marka
  • Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy

spracované biblistom Františkom Trstenským