Propozície

P R O P O Z Í C I E

dvadsiateho prvého ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2022/2023 v Slovenskej republike

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2022/2023 dvadsiaty prvý ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018, a Sprievodcu školským rokom 2022/2023 (Dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky). Pokyny k súťaženiu budú zverejnené na webovej stránke KPKC, n. o. a www.onlineolympiady.sk. Biblickú olympiádu riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov: 1 kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií 2 kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma (vrátane poznámok pod čiarou):

STARÝ ZÁKON: Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester

NOVÝ ZÁKON: Prvý Petrov list

Spoločná téma vybraných kníh: Odvaha a dôvera v Boha

Podmienky súťaže: Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 03.02.2023.

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu. Súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizujú DKÚ. Súťažné úlohy pripravujú jednotlivé DKÚ v spolupráci s Odbornou komisiou BO.

4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizujú DKÚ. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO.

5. stupeň: CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ Bratislavskej arcidiecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO.

 Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá: do 20. decembra 2022 (odporúčaný termín)

2. stupeň – školské kolá: do 31. januára 2023 (odporúčaný termín)

3. stupeň – dekanátne (okr.) kolá 28. marec 2023 ZŠ a 29. marec 2023 SŠ (záväzný termín)

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo 25. apríl 2023 ZŠ a 26. apríl 2023 SŠ (záväzný termín)

5. stupeň – celoštátne kolo 23. – 24. máj 2023 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín)

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

Študijné materiály: Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha): • Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester • Prvý Petrov list • Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy spracované biblistom Františkom Trstenským

Zásady ochrany osobných údajov Dotknuté osoby svojím prihlásením berú na vedomie zásady ochrany osobných údajov „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ zverejnené na webstránke gdpr.kbs.sk. Spracovanie uvedených osobných údajov v Registrácii do Biblickej olympiády vykonajú všetky subjekty zapojené v organizácii predmetnej súťaže výlučne pre účely jej realizácie. Svojím prihlásením sa na súťaž berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ročník, škola, fotografie a videá zo súťaže môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných propagačných materiáloch organizátorov súťaže. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže. Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava.

Videá