Informácie

Podmienky súťaže: Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 03.02.2023. Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie: 1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu. Súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. 2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. 3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizujú DKÚ. Súťažné úlohy pripravujú jednotlivé DKÚ v spolupráci s Odbornou komisiou BO. 4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizujú DKÚ. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO. 5. stupeň: CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ Bratislavskej arcidiecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO. 2 Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie: 1. stupeň – triedne kolá: do 20. decembra 2022 (odporúčaný termín) 2. stupeň – školské kolá: do 31. januára 2023 (odporúčaný termín) 3. stupeň – dekanátne (okr.) kolá 28. marec 2023 ZŠ a 29. marec 2023 SŠ (záväzný termín) 4. stupeň – diecézne (krajské) kolo 25. apríl 2023 ZŠ a 26. apríl 2023 SŠ (záväzný termín) 5. stupeň – celoštátne kolo 23. – 24. máj 2023 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín)

Videá