Propozície - Biblická olympiáda 2014/2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2014/2015 štrnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády (registrácia na MŠ SR č. 2010-14386/38812:51-916 zo dňa 13. 10. 2010) a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov:

1 kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťažeVybrané knihy Svätého písma:

 • STARÝ ZÁKON:
  • Kniha Jozue (1,1-11,15; 24,1-33)
  • Kniha Tobiáš
 • NOVÝ ZÁKON:
  • Skutky apoštolov

Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom

Podmienky súťaže:

1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.
Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2014. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

2. V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do dekanátneho (okresného) kola.

 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň:        TRIEDNE KOLÁ – organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň:        ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. Škola pošle záznam zo školského kola na DKÚ svojej diecézy do 6. februára 2015.

3. stupeň:        dekanátne (Okresné) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ príslušnej diecézy.

4. stupeň:        diecézne (krajské) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy  Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO.

5. stupeň:        CELOSLOVENSKÉ KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ Trnavskej arcidiecézy a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre BO.

 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá:                                do 30. novembra 2014 /odporúčaný termín/

2. stupeň – školské kolá:                               do 30. januára 2015 /odporúčaný termín/

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá                        12. - 13. marec 2015 /záväzný termín/        

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo                14. 4. (ZŠ), 15. 4. (SŠ) 2015 /záväzný termín/

5. stupeň - celoslovenské kolo                                   5. - 7. mája 2015 /záväzný termín/

 

Študijné materiály:

Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha):

 • Kniha Jozue (1,1-11,15; 24,1-33) – od 1. kapitoly po 11. kapitolu 15 verš a celú 24. kapitolu
 • Kniha Tobiáš
 • Skutky apoštolov

(texty biblických kníh + poznámky pod čiarou)

 • Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy

spracované biblistom Františkom Trstenským