Biblická olympiáda 2009/2010

P R O P O Z Í C I E

deviateho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2009/2010

v Slovenskej republike

   

Ministerstvo školstva SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2009/2010 deviaty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády (registrácia na MŠ SR č. CD-20006-1633/36 30-1:096 zo dňa 22. 2. 2006) a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a

Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

 

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

 

Kategórie účastníkov:

1 kategória:     žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií

2 kategória:     žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

 

Predmet súťaže:        Vybrané knihy Svätého písma:

                                   STARÝ ZÁKON:        Kniha Sudcov, Kniha Daniel

                                   NOVÝ ZÁKON:         List Filemonovi, Jakubov list

 

Podmienky súťaže:

1. Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí.

Písomnú prihlášku, ktorá je súčasťou týchto propozícií, treba zaslať na príslušný Diecézny katechetický úrad do 30. 11. 2009. Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže.

2. V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z nich sa v rámci každej kategórie podľa výsledkov školského kola vytvorí trojčlenné súťažné družstvo, ktoré postúpi do  dekanátneho (okresného) kola.

 

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň:        TRIEDNE KOLÁ – organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň:        ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva. Škola pošle záznam zo školského kola na DKÚ svojej diecézy od 31. decembra 2009.

3. stupeň:        dekanátne (Okresné) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ príslušnej diecézy.

4. stupeň:        diecézne (krajské) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy  Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre BO.

5. stupeň:        CELOSLOVENSKÉ KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ Košickej arcidiecézy a Ministerstvom školstva SR. Konkrétne úlohy pripravuje odborná komisia pre BO.

 

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá:                                do 30. októbra 2009 /odporúčaný termín/

2. stupeň – školské kolá:                               do 30. novembra 2009 /odporúčaný termín/

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá                        8. - 12. marec 2010 SŠ /záväzný termín/

                                                                       15. - 19. marec 2010 ZŠ /záväzný termín/

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo                13. - 15. apríla 2010 /záväzný termín/

5. stupeň - celoslovenské kolo                                   18. - 20. mája 2010 /záväzný termín/

 

 

Študijné materiály a doporučená literatúra:

Sväté písmo Starého a Nového zákona (preklad podľa Neovulgáty):

  • Kniha Sudcov, Kniha Daniel
  • List Filemonovi, Jakubov list

Potulky Bibliou (súhrn materiálov z predchádzajúcich biblických súťaží)