Nové na stránke

Komplexný model katechézy

Komplexný model farskej katechézy

(ThLic.  Jozef Luscoň SDB)

 

Aké sa to zdá jednoduché... Farnosť ako podnik s dvetisíc ľuďmi... A aby sme ho nedokázali riadiť? Ale, aké je to zložité... Tí ľudia majú dušu a tie duše sú napojené na duchovnú realitu a títo duchovia sú rôzni... A tak tu zrazu máme dvetisíc duší, a ako povedal sv. František Saleský: „Aj jedna duša je dostatočný priestor pre prácu biskupa.“

Vízia Cirkvi o odovzdávaní viery, o katechéze

 

         

  Vízia Cirkvi o odovzdávaní viery, o katechéze

(Mons. György Udvardy, biskup)

V duchu II. vatikánskeho koncilu uzreli svetlo sveta rôzne dokumenty o odovzdávaní viery na úrovni svetovej Cirkvi, neskôr i miestnych cirkví:

VKD – Všeobecné katechetické direktórium – 1971

OICA – Ordo initiationis christianae adultorum – 1972 (OUDKŽ – Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života)           

Sv. Ján Pavol II. - Kňaz je katechéta katechétov

„Každý pokrstený je povolaný hlásať evanjelium, avšak kňaz je katechéta katechétov,“ zdôraznil pápež Ján Pavol II. 8. mája účastníkom medzinárodného sympózia Úloha kňaza v rámci katechézy v Európe, ktoré v Ríme zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií CCEE v spolupráci s Katechetickým strediskom Talianskej biskupskej konferencie (CEI) v dňoch 5. až 8. mája 2003. 

Stránky