Sloboda človeka

 

1. 7.

Sloboda človeka

 

Cieľ: Uvažovať nad rôznymi aspektami slobody a poukázať na to, že sloboda neznamená robiť si čo chcem, ale mať možnosť nasledovať cieľ, ktorým je Boh

 

Božie slovo

„Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte.“ (Dt 11,26-27)
 
„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8,31-32)
 
„Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí.“ (Rim 8,20-21)
 
„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.“ (Rim 8,1-2)
 
„Túto slobodu nám vydobyl Kristus.“ (Gal 5,1)
 
„Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!“ (Gal 5,13)
 
„Kde je Pánov Duch, tam je sloboda.“ (2Kor 3,17)
 
„Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.“ (Jak 1,25)
 
„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.“ (1 Kor 10,23)
 
„Boh ponechal človekovi „možnosť rozhodnúť sa“. (Sir 15,14)
 
„Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!" A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť. (Mk 3,1-6)
 
Iné pramene

„Človek je stvorený na to, aby dýchal nekonečnosť večnej lásky. Ak to nemôže, je ako uväznený, bez svetla. Až viera nás vedie k výšinám. Čo teda znamená "loviť ľudí"? Znamená to priviesť ich na slobodu, do Božích výšin, k životnej potrebe, ktorá im je určená.“ (Benedikt XVI.)

„Nie je neobmedzenej slobody, ona sa musí zastaviť pred stromom poznania dobrého a zlého.“ (Ján Pavol II.)

„Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.“ (Ján Pavol II.)

„Človeka bez slobody si nemožno predstaviť ináč, ako človeka bez života.“  (Lev Nikolajevič Tolstoj)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Boh stvoril človeka ako slobodnú bytosť
 • Boh dar slobody neodvolal, ani vtedy, keď ju človek zneužil
 • sloboda neznamená robiť si čo chcem, ale možnosť robiť to, čo sa má
 • sloboda je v človekovi sila, ktorá mu umožňuje rásť a dozrievať v pravde a v dobre
 • sloboda dosahuje svoju dokonalosť, keď je zameraná na Boha
 • vnímať rozdiel medzi „sloboda od“ (sloboda ako neprítomnosť vonkajšieho donútenia) a „sloboda pre“ (možnosť nasledovať svoj cieľ)
 • ak by sloboda znamenala mať možnosť výberu, tak najslobodnejší človek by bol ten, čo sa nikdy nerozhodol, lebo veď každým rozhodnutím sa vzdávame iných alternatív. Ak slobodu vnímame ako možnosť nasledovať cieľ, tak každým správnym rozhodnutím sa stávame slobodnejším.
 • ľudia sú dnes otroci možností. Slobodu vnímajú ako možnosť robiť si čo chcú, ale mnohokrát nevedia čo vlastne chcú
 • dnešný človek sa častokrát prejavuje ako neslobodný, lebo musí dosiahnuť všetko, čo chce
 • sloboda a poslušnosť rodičom. Rodičia a dospievajúci sa navzájom „vychovávajú“. Boh chcel obdobie puberty, je dôležité. aby sa v tomto období mladý človek osamostatnil od rodičov. Toto obdobie je výzvou pre rodičov, aby svoje dieťa viedli k samostatnosti. Ako toto obdobie správne prežiť? 
 • právo na používanie slobody je neoddeliteľnou požiadavkou dôstojnosti človeka najmä v náboženskej a morálnej oblasti.
 • Boh rešpektuje ľudskú slobodu a nikdy nebude konať proti ľudskej slobode.

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • prečítaj si Mk 3, 1-6 a uvažuj nad tým, kto koná v tomto príbehu slobodne a kto neslobodne
 • na základe prečítaného úryvku uvažuj nad slobodou. Prečo nie je slobodný človek s vyschnutou rukou, veď nemá čo stratiť? Prečo nie sú slobodní farizeji, veď oni majú moc, mohli by robiť to, čo chcú? Prečo je Ježiš najslobodnejší? Veď ho chcú za jeho skutky zahubiť?
 • nebolo by jednoduchšie, keby ti Boh slobodu zobral? Prečo Boh na tvojej slobode trvá?
 • čo by si robil, keby si mohol robiť to, čo chceš?
 • čo chceš robiť? Aký je tvoj cieľ? Zmysel tvojho života?
 • čo ťa zotročuje, zväzuje? 
 • aké rozhodnutie si už vo svojom živote urobil? Stal si sa tým slobodnejší?
 • ako sa postavíš k veciam, ktoré musíš urobiť, ale sa ti nechce? Ako zostať napriek tomu slobodný?
 • dávajú ti rodičia slobodu? Dôverujú ti? Ako si získaš ich dôveru?
 • ako môžeš byť slobodný od tlaku okolia (všetci to tak robia...., nikto nechodí do kostola....)

 

Modlitba

Magnifikat
Mária hovorila:
                „Velebí moja duša Pána
                a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
                lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
                Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
                lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
                a sväté je jeho meno
                a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
                s tými, čo sa ho boja.
                Ukázal silu svojho ramena,
                rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
                Mocnárov zosadil z trónov
                a povýšil ponížených.
                Hladných nakŕmil dobrotami
                a bohatých prepustil naprázdno.
                Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
                lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
                ako sľúbil našim otcom,
                Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
                                                                              (Lk 46-55)

 

Aplikácia do života

 • zamysli sa nad tým, čo ťa robí najviac neslobodným a odovzdaj to v modlitbe Bohu 
 • pokús sa so svojimi rodičmi otvorene porozprávať o veciach, ktoré ti vadia. Snaž sa im v pokoji povedať svoj pohľad na veci a pokojne si vypočuj aj ich názor

 

Materiály k téme

 

Videá