Som pokrstený

 

1. 2.

Som pokrstený

Cieľ: uvedomenie si kresťanskej identity

 

Božie slovo

„Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo,  zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“  (Lk 3,21-22)
 
„On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“  (Lk 3,16)
 
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“  (Mt 28,19-20)
 
„Krstom sme teda boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,4)
 
„Dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme:“ Abba, Otče!“ ... Ak sme deti, sme aj dedičia.“ (Rim 8,15-17)
 
„Robte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svätého“ (Sk 2,38)
 
„Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,14-16)
 
„Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3,5)
 
Iné pramene
Krst „je najkrajším a najvznešenejším Božím dobrodením... Voláme ho darom, milosťou, krstom, pomazaním, osvietením, rúchom neporušiteľnosti, kúpeľom znovuzrodenia, pečaťou a napokon každým najvznešenejším menom. Volá sa darom, lebo sa dáva tým, čo predtým nepriniesli nič; milosťou, lebo sa udeľuje aj vinníkom; krstom, lebo hriech sa pochováva vo vode; pomazaním, lebo je posvätný a kráľovský (takí totiž boli tí, ktorých pomazávali); osvietením, lebo je jasom a svetlom; rúchom, lebo zakrýva našu pohanu; kúpeľom, lebo obmýva; pečaťou, lebo je zachovaním a potvrdením [Božej] nadvlády.“  Sv. Gregor Naziánsky (KKC 1216)
 
Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní“ (KKC 1213)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • čo je krst = nová identita. Vstupenka do neba?
 • účinky krstu
 • nevyhnutnosť krstu k spáse
 • udržiavanie krstnej milosti
 • krstné meno  a krstný patrón
 • prečo je krst potrebný?

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • čo prináša krst do tvojho života?
 • prečítaj si Mt 5,14-16  nahlas uvažuj: Čo to pre teba znamená „byť svetlo sveta“?
 • veríš, že Boh má v tebe zaľúbenie?
 • aký je rozdiel medzi „byť pokrstený? A byť nepokrstený?
 • kto je tvoj krstný patrón? Jeho život? Bol „svetlom pre svoje okolie“? Čo ťa na jeho živote zaujalo?
 • aký je dátum tvojho krstu, miesto krstu?
 • aký vzťah máš k svojim krstným rodičom? Modlíš sa za nich? Pomáhajú ti prehlbovať tvoju vieru?

 

Modlitba

Ďakujem ti, Pane, za krst, za to, že skrze tento dar môžem byť spasený. Ďakujem ti, že som súčasťou tvojej rodiny, ktorou je Cirkev. Na príhovor môjho krstného patróna mi pomôž byť „svetlom pre moje okolie“. A prosím ťa o milosť, aby som žil tak, aby si aj vo mne našiel zaľúbenie.

 

Aplikácia do života

 • svojmu priateľovi, rodičovi pomôžem slovom povzbudenia, počúvaním ho alebo konkrétnym skutkom. Takto sa budem snažiť „byť svetlom pre ľudí, ktorí sú v mojej blízkosti“
 • modlitba k svojmu krstnému patrónovi, spoznám jeho život
 • modlitba za svojich krstných rodičov

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 252-264
Youcat
Birmovník, téma č.18

 

Videá