Úvodné stretnutie, zoznámenie, pravidlá

 

1. 1.

Úvodné stretnutie, zoznámenie, pravidlá

 

Cieľ: uviesť do prípravy na sviatosť birmovania

 

Božie slovo

„Pretože si drahý mojim očiam a vzácny a ja Ťa milujem.“ (Iz 43,4)
 
„Hľa, do dlaní som si ťa vryl“ (Iz 49,16 )
 
„Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.“ (Mt 9,9)
 
„Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14,26)
 
„Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!" (Lk 11,9-12)
 
Iné pramene
„Pánom milovaní mladí, akí musíte byť vzácni, keď vás vykúpila prevzácna Kristova krv!“ (ChV 122)
 
„V katechéze, základnú úlohu má prvé ohlásenie, čiže „kerygma“. (EG 164)
 
„Boh sa neskrýva tým, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom, aj keď to robia len neisto, nepresne a nedokonale.“ (EG 71)
 
Drahí mladí – „Duch Svätý nás chce povzbudiť, aby sme vyšli zo seba, s láskou objali druhých a hľadali ich dobro. Preto je lepšie prežívať vieru pospolu a vyjadrovať lásku v spoločnom živote, deliac sa tak s ostatnými mladými o lásku, čas, vieru a starosti. Pretože, spoločne ide všetko ľahšie.“ (ChV 164)
 
Srdce každého mladého človeka treba považovať za „svätú zem“, za nositeľa zárodkov Božieho života, pred ktorým si máme „vyzuť obuv“, aby sme sa mohli priblížiť a skúmať tajomstvo.“ (ChV 37)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • predstavenie sa – úvod
 • pravidelnosť stretnutí
 • dohodnúť si pravidlá – diskrétnosť, práca v skupinke...
 • témy – mravouka, vierouka, sviatosti, modlitba, liturgický rok
 • témy prípravy vychádzajú zo života
 • na stretnutiach sa budeme zamýšľať nad otázkami: Kto som? Aká je moja hodnota? Aký je môj cieľ? Ako mi Boh môže pomôcť dosiahnuť posledný cieľ?  Boh sa nás reálne dotýka cez milosť sviatostí. Chvíľa, v ktorej sa Boh prihovára ku mne a ja sa prihováram Bohu, sa volá modlitba
 • cieľom je poznávať Boha, jeho lásku, mať s ním skúsenosť a vytvoriť si k nemu osobný vzťah
 • chceme povzbudiť záujem birmovancov o vieru a o jej prehĺbenie
 • sv. Otec František hovorí: „Drahí mladí – Duch Svätý nás chce povzbudiť, aby sme vyšli zo seba, s láskou objali druhých a hľadal ich dobro.“
 • príprava na sviatosť birmovania je slobodným rozhodnutím rásť vo viere, budovať si osobný vzťah so živým Bohom.
 • citlivý prístup k rôznym motiváciám birmovancov (mnohí sú na príprave z donútenia)
 • dôležité je rešpektovať cestu viery každého birmovanca
 • príprava na sviatosť birmovania ako tréning s túžbou po víťazstve: „Ak chceš byť víťaz, musíš trénovať nohy a svoje telo. Ak chceš ísť na birmovku, musíš trénovať predovšetkým dušu, svoje JA. Tak, ako pri bežeckých pretekoch čerpáš z vlastných zdrojov, pri birmovke čerpáš veľa z Božej milosti. Pri behu sa upevňuje tvoje sebavedomie, pri birmovke sa upevňuje tvoja skutočná hodnota, hodnota Božieho dieťaťa. Okrem toho, mladí ľudia, ste vo veku, kedy na vás číha veľa nebezpečenstiev a potrebujete správne ukotvenie a nasmerovanie na pravdu, lásku, silu, dobro, krásu a na skutočné šťastie. Ježiš je to šťastie, istota, ktorej sa oplatí dôverovať a ísť s ním k Otcovi s pomocou Ducha Svätého.“
 • výhody prežívania viery v spoločenstve – „Spoločne ide všetko ľahšie“ (Sv. Otec František)
 • pozvanie k sviatostnému životu – sv. omša i mimo nedele, sv. spoveď každý prvý piatok, pravidelná modlitba, Sväté písmo, pôst a služba vo farnosti
 • súčasťou každej témy, ktorú budeme preberať je aj jej praktická časť „aplikácia do života“ – sú to konkrétne rozhodnutia, ktoré sú dôležité k tomu, aby sme napredovali. Na začiatku každého nášho stretnutia sa budeme rozprávať o tom, ako sa nám ich podarilo realizovať v každodennom živote.

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • prečo si tu?
 • čo očakávaš od prípravy, od sviatostí?
 • si tu slobodne?
 • prečo je príprava na sviatosť birmovania taká dôležitá?
 • ako by si charakterizoval svoj vzťah s Bohom?
 • máš nejaký  vzor vo viere?
 • je lepšie prežívať vieru spolu a vyjadrovať lásku v spoločnom živote, deliac sa tak s ostatnými mladými o lásku, čas, vieru a starosti. „Pretože, spoločne ide všetko ľahšie.“ (CHV 164) Preto sa budeme stretávať v malých skupinkách – spoločenstvách vo viere, dobrote a v láske, skúsime rásť spoločne. Naučíme sa hovoriť o svojej viere a o vzťahu s Bohom nahlas
 • v čom vidíš výhodu malej skupinky? Aké sú jej rizika? Na akých pravidlách by sme sa mohli dohodnúť, aby si sa cítil príjemne?
 • v skupinke je možné dozvedieť sa viac o Bohu, o Cirkvi. Je možné Boha v skupinke aj zažiť? Ako?

 

Modlitba

Ulice lemujú elektrické drôty. Kým nimi neprechádza prúd, nič nesvieti. Takými drôtmi sme aj my. Aj ty a ja! A Boh je prúdom! Je na nás, či necháme cez seba tiecť elektrický prúd a rozhodneme sa vytvárať svetlo sveta – Ježiša Krista. Ježišu Kriste, chcem Ti vydať naše životy. Sme veľmi rôzni, z rozličných prostredí ... niektorí sme ešte ani raz nezažili Boží prúd. Prosíme ťa o milosť, aby sme sa počas prípravy na birmovku mohli obnoviť, pripraviť a pomaly ale natrvalo púšťať do seba prúdy Božích milostí. Lebo vieme, že ak budeme brániť pôsobeniu Tvojho Ducha, vtedy dovolíme temnote, aby sa šírila ďalej. Amen. (Podľa Youcat – príprava na birmovku, modlitba sv. Matky Terezy)

 

Aplikácia počas celej prípravy na birmovku

 • zostaň v obraze – nevynechaj ani jedno birmovanecké stretko
 • hľadaj Božiu blízkosť – každú nedeľu sa zúčastni na celej svätej omši. Svätá omša je vzácne stretnutie sa s Bohom. Vynechať sa naozaj nepatrí.
 • rozprávaj sa s Bohom – Nik si nemôže vytvoriť ani rozvíjať vzťah s Bohom, ak s Ním nerozpráva. A to robí presne modlitba. Najmä Otče náš, Zdravas Mária, modlitba žalmov zo Svätého písma alebo skús aj modlitbu vlastnými slovami. Patrí do nej všetko, čo máš v srdci.
 • počúvaj Božie slovo – stiahni si aplikáciu Sväté písmo do mobilu, tabletu alebo si kúp Sväté písmo. Je to slovo samého Boha, „šité na mieru“ aj pre tvoj život. Ak ho začneš čítať, odporúča sa začať Novým zákonom, evanjeliami. Nečítaj naraz veľa, stačí málo. Viac uvažuj, čo Ti cez Slovo hovorí Boh.
 • vydávaj svedectvo kresťanského života

                                           (spracované podľa YOUCAT)

 

Materiály k téme

Pre prípravu na birmovku budeme používať :

Videá