Moje túžby

 

1. 4.

Moje túžby

 

Cieľ: Cieľom je naučiť pracovať birmovancov s túžbami a pomôcť im objaviť, že túžby človeka nie sú zlé, ale je potrebné ich očisťovať

 

Božie slovo

„Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,21)
 
„Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie  a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste okúsili, aký dobrý je Pán. Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ (1 Pt 2,1-5)
 
„Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13,17)
 
„A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je...  „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.“ (Lk 19,5-6)
 
Ježiš povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.“ „Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával...“ (Lk 22,15.19)
 
Sme určení pre slávu - „Veď stvorenie túžobne očakáva“. (Rim 8,19)
 
„Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení.“ (Rim 10,1)
 
„Veď netúžim po vašich veciach, ale po vás.“ (2Kor 12,14)
 
„Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.“ (Flp 1,8-11)
 
„Takmer žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva.“ (Jak 4,5)
 
„Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš.“ (Ž 10,17)
 
„Pane, ty poznáš každú moju túžbu; ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.“ (Ž 38,10)
 
„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?“  (Ž 42,2-3)
 
Iné pramene
Túžba po pravom šťastí oslobodzuje človeka od nezriadenej náklonnosti k bohatstvám tohto sveta, aby sa zavŕšila vo videní Boha a v jeho blaženosti. (KKC 2548)
 
Modliť sa k nášmu Otcovi má v nás rozvíjať dve základné dispozície: Túžbu a vôľu podobať sa mu. Boli sme stvorení na jeho obraz, milosťou nám bola vrátená podobnosť s ním a my máme na túto podobnosť odpovedať. (KKC 2784)
 
Miernosť je morálna čnosť, ktorá zmierňuje príťažlivosť rozkoší a dáva rovnováhu pri používaní stvorených dobier. Zabezpečuje nadvládu vôle nad pudmi a udržiava túžby v medziach počestnosti. Mierny človek zameriava svoje zmyslové túžby na dobro, zachováva zdravú zdržanlivosť a „nechodí za tým, po čom srdce túži“ /Sir 5,2/ (KKC 1809)
 
Poslednou a najväčšou túžbou človeka môže byť iba Boh. Nekonečná blaženosť spočíva v pohľade na nášho Stvoriteľa, Pán a Vykupiteľa.“ (YOUCAT 468)
 
„Stvoril si nás pre seba, Pane, a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe.“ (Sv. Augustín)
 
„Ak sa otvoríte najhlbším túžbam svojho srdca, uvedomíte si neuhasiteľnú túžbu po šťastí a vďaka nej odhalíte a odmietnete veľa lacných ponúk. Hľadanie šťastia je spoločné pre všetkých ľudí všetkých čias. Do srdca každého muža a každej ženy vložil Boh túžbu po naplnení. Nevšimli ste si, že vaše srdcia sú nepokojné a stále hľadajú dobro, ktoré by dokázalo uhasiť váš smäd po nekonečne?“ (Pápež František - Šťastie sa začína už dnes)
 
„Vieme, že veci sveta môžu nasýtiť nejakú túžbu, vzbudiť nejaké pocity, ale nakoniec radosť zostáva na povrchu, nezostúpi dovnútra, nie je to vnútorná radosť, je to chvíľkové opojenie, ktoré neurobí človeka skutočne šťastným. Radosť nie je chvíľkové opojenie, je to čosi iné! Skutočná radosť nepochádza z vecí, z vlastníctva, nie! Rodí sa zo stretnutia, zo vzťahu s inými. Rodí sa z pocitu, že sme prijatí, pochopení, milovaní, a z prijatia, pochopenia a lásky. Nerodí sa z chvíľkového záujmu, ale preto, lebo aj ten druhý je osobou. Radosť sa rodí zo stretnutia, ktoré je nezištné! Pocítiť, že ‘si pre mňa dôležitý‘; nemusí to byť povedané. To je krásne…!“ (Pápež František - Šťastie sa začína už dnes)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • Boh nám nechce zobrať nič z nášho života, čo ho robí krajším, lepším, bohatším. On nič neberie, on všetko dáva (sv. Ján Pavol II.)
 • pomôcť mladým ľuďom objaviť, že ich túžby nie sú zlé
 • autentické túžby nás privádzajú k Bohu
 • potrebujeme naše túžby očistiť a uvedomiť si, čo ich skutočne napĺňa a neuspokojiť sa s polovičatým riešením
 • túžby sú v nás prítomné. Ak chceme rásť, potrebujeme ich rešpektovať
 • ak neveríme, že naše túžby môžu byť naplnené, tak pristupujeme k náhradám šťastia

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • ktoré sú moje najväčšie túžby?  
 • o čom hovorí moja túžba po spravodlivosti? Odkiaľ sa zobrala? Ako je to možné, že mám takú úžasnú schopnosť hneď objaviť a pomenovať, keď je niečo nespravodlivé? Ako môžem na nespravodlivosť reagovať inak ako len kritikou a vzburou?
 • je Boh schopný uspokojiť moju túžbu po šťastí?
 • poznáš človeka, ktorého vzťah s Bohom robí šťastným?
 • čo s túžbami, ktoré sú silné, ale nevedú správnym smerom?
 • aké náhrady šťastia ľudia najčastejšie používajú?

 

Modlitba

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu. Amen.

(Sv. František z Assisi)

 

Aplikácia do života

 • skús si uvedomovať, či to, čo robíš, skutočne napĺňa tvoje najhlbšie túžby

 

Materiály k téme

KKC 1718-1719, 1809, 2022, 2535, 2557, 

 

Najhlbšia túžba človeka je túžba po šťastí. Dá sa vzdať všetkého, len nie túžby po šťastí. Aj keď sa samovrah rozhodne skoncovať so svojím životom, nerobí to preto, lebo nechce byť šťastný, ale pre to, lebo neverí, že je možné to šťastie dosiahnuť.

Sú v nás teda rôzne túžby a každá naša túžba je nasmerovaná na šťastie a tým pravým šťastím je Boh. Preto hovorí sv. Augustín, že je nespokojné naše srdce, kým nespočinie v Bohu. Lenže často sa stáva, že pokrstený ľudia nemajú skúsenosť Boha ako milujúceho Otca, ktorý túži po ich šťastí viac ako oni sami. Miesto toho im bola predstavená karikatúra Boha, ktorý od nich len neustále niečo vyžaduje. Vtedy máme tendenciu začať hľadať uspokojenie svojej túžby po šťastí mimo Boha a Boha vnímame ako toho, čo žiarli na naše šťastie. 

Túto situáciu veľmi rád využíva pokušiteľ, ktorý nám okamžite predostrie rôzne náhrady šťastia. Tie na chvíľu uspokoja naše potreby, ale ostáva po nich ešte väčšia prázdnota.

Nastala tu teda veľmi zaujímavá situácia – Boh nám dal túžby, ktoré nás majú privádzať k nemu, ale vplyvom opísaného procesu nás od neho odvádzajú.

Čo teda s tým? Môžeme naše túžby potlačiť a zakázať si ich. Lenže oni neprestanú existovať, len prejdú do ilegality, kde nás úplne rozbíjajú. Výsledkom je potom tvrdá, neurotická viera založená na prísnej disciplíne a na pravidlách musíš, nesmieš. Je to postoj staršieho syna z podobenstva o márnotratnom synovi.

Je tu ale aj iná možnosť. Naučiť sa očisťovať svoje túžby. Uvedomovať si, o čom hovoria a neuspokojovať ich nejakou náhradou šťastia. (alkohol, drogy, sex, workoholizmus, ...)

Zoberme si príklad. Mladý sa dostane do zlej partie. O čom hovorí jeho túžba chodiť medzi nich? Chce robiť zlo? Nie. On len túži po spoločenstve, po prijatí bez toho aby sa od neho vyžadovalo, túži po slobode od neustálej kontroly rodičov, túži uniknúť zo sveta dospelých, túži po vypočutí, pochopení, túži mať možnosť sa vyjadriť  svoj názor, atď. Ak sa mladému človeku podarí pomenovať tieto svoje hlbšie túžby, omnoho ľahšie sa dokáže vzdať zlej partie a hľadať niečo iné čo skutočne uspokojí jeho túžby.

Podobne to platí o všetkých našich túžbach: túžba po alkohole hovorí viac o túžbe po zmyslu života ako o opojení alkoholom; sexuálne túžby hovoria viac o túžbe po prijatí, pochopení, blízkosti a podobne ako po krátkodobom pôžitku. 

Preto nepotrebujeme bojovať proti naším túžbam, ale ich očisťovať uvedomovať si, o čom hovoria.

Dobrý spôsob ako mladým pomôcť vnímať prečo sú príjemné veci hriechom je pomôcť im pomenovať ich túžby pred hriechom a pocity po hriechu. Naplnil hriech tvoje očakávania? Čo prežívaš po ňom?

 

Videá