Propozície

P R O P O Z Í C I E

dvadsiateho druhého ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2023/2024 v Slovenskej republike

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 2023/2024 dvadsiaty druhý ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018, a Sprievodcu školským rokom 2023/2024 (Dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky). Pokyny k súťaženiu budú zverejnené na www.onlineolympiady.sk. BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ).

Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Kategórie účastníkov: 1 kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií 2 kategória: žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií

Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1–6; 13 a Žalm 27 NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána

Spoločná téma vybraných kníh: Vytrvať vo viere

Podmienky súťaže: Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 29.02.2024.

Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie:

1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu. Súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ náboženskej výchovy alebo náboženstva.

3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizujú DKÚ. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO v spolupráci s DKÚ.

4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizujú DKÚ. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO.

5. stupeň: CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. v spolupráci s DKÚ Spišskej diecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné úlohy pripravuje Odborná komisia BO.

 Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá: do 22. decembra 2023 (odporúčaný termín)

2. stupeň – školské kolá: do 16. februára 2024 (odporúčaný termín)

3. stupeň – dekanátne (okr.) kolá 21. marec 2024 ZŠ a 22. marec 2024 SŠ (záväzný termín)

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo 16. apríl 2024 ZŠ a 17. apríl 2024 SŠ (záväzný termín)

5. stupeň – celoštátne kolo 21. – 22. máj 2024 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín) Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

Študijné materiály: Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha): • Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1–6; 13 a Žalm 27 • Evanjelium podľa Jána •

Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy spracované biblistom Branislavom Kľuskom

Zásady ochrany osobných údajov Dotknuté osoby svojím prihlásením berú na vedomie zásady ochrany osobných údajov „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ zverejnené na webstránke gdpr.kbs.sk. Spracovanie uvedených osobných údajov v Registrácii do Biblickej olympiády vykonajú všetky subjekty zapojené v organizácii predmetnej súťaže výlučne pre účely jej realizácie. Svojím prihlásením sa na súťaž berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ročník, škola, fotografie a videá zo súťaže môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných propagačných materiáloch organizátorov súťaže. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže. Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava.

Videá