Kňazstvo a pomazanie

 

3. 7.

Kňazstvo a pomazanie

 

Cieľ: priblížiť sviatosť kňazstva a sviatosť pomazania

 

Božie slovo

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás.“ (Jn 15,16)
 
„Ja som vinič, vy ste ratolesti… Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske.“ (Jn 15,5. 9).
 
„Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.“ (2Tim 1,6)
 
„Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal.“ (Tít 1,5)
 
„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9,37b-38)
 
„Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.“ 19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22,17-20)

 

Pomazanie chorých:

„Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 5,13-15)
 
 „V mojom mene... na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ (Mk 16, 17-18)
 
 „...uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.“ (Mt 4,23)
 
„Nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.“ (2 Kor 4,10)

 

Iné pramene

Kristus Pán ustanovil niektorých služobníkov, ktorí by mali v spoločenstve veriacich moc posvätného stavu prinášať obetu a odpúšťať hriechy a ktorí by v Kristovom mene úradne vykonávali kňazskú službu na dobro ľudí. Preto keď Kristus poslal apoštolov, ako jeho poslal Otec, prostredníctvom nich učinil účastnými svojho posvätenia a poslania ich nástupcov, to jest biskupov, ktorých úloha služby bola odovzdaná v podriadenom stupni presbyterom, aby ustanovení v kňazskom stave, boli spolupracovníkmi biskupského stavu a náležite plnili apoštolské poslanie, ktoré im zveril Kristus. (PO 2)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • kňaz - Kristov dar spoločenstvu
 • „služobné alebo hierarchické kňazstvo biskupov a kňazov a spoločné kňazstvo všetkých veriacich (KKC 1547)
 • posvätný stav je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby.
 • tri stupne: stupeň biskupov /episkopát/, kňazov /presbyterát/ a diakonov /diakonát/ (KKC 1536)
 • sviatosť služby spoločenstvu
 • Ježiš svoju kňazskú moc udelil apoštolom pri Poslednej večeri
 • apoštolská postupnosť
 • účinky posvätnej vysviacky: rozmnožuje posväcujúcu milosť; vtláča do duše nezmazateľný znak; udeľuje sviatostnú moc
 • vysluhovateľ posvätenej vysviacky podľa starokresťanskej tradície je biskup
 • prijímateľ posvätného stavu  - pokrstený muž
 • matéria a forma
 • kňazi nemajú najvyšší stupeň kňazstva a vo vykonávaní svojej moci závisia od biskupov (porov. KKC 1564). Kňazi sú spojení s biskupmi v kňazskej hodnosti a sú spolupracovníkmi biskupov;
 • sľub čistoty a poslušnosti (rehoľníci - chudoba)
 • hierarchické usporiadanie Cirkvi
 • možnosť dotknúť sa niektorých škandálov týkajúcich sa kňazov (pedofília, alkoholizmus ...)

 

 • choroba v ľudskom živote
 • Ježiš – lekár
 • sviatosť pomazania chorých – stretnutie chorého s Ježišom Kristom
 • čo je pomazanie chorých?
 • duchovné účinky
 • viatikum
 • matéria, forma, vysluhovateľ, prijímateľ

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • je dnes potrebný kňaz?
 • poznáš meno svojho kňaza, biskupa, pápeža?
 • Boh povoláva aj dnes?
 • čo by mal človek robiť, aby sa stal kňazom?
 • Boh dáva túžbu stať sa kňazom, túžbu slúžiť iným vo veciach, ktoré pochádzajú od Boha. Počul si o tejto túžbe?
 • urobil si niekedy svojmu kňazovi radosť?
 • poďakoval si mu už za jeho slová, povzbudenie, pomoc?
 • modlíš sa za svojho kňaza?
 • myslíš si, že aj teba by mohol Boh povolať? Vieš si to predstaviť?
 • ak prijmeš pomazanie chorých, znamená to, že musíš hneď zomrieť?
 • veríš, že Boh uzdravuje?
 • máš vo svojom okolí nejakého chorého?
 • aký je zmysel života chorého človeka? Čím by si ho mohol povzbudiť? Ako pripraviť chorého, aby prijal sviatosť pomazania chorých?

 

Modlitba

Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier
prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.
Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej
milosti na našich duchovných pastierov.
Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše
posvätenie.
Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje
srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje
sväté slovo. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade
pracujú pre spásu nesmrteľných duší.
Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi
podľa Tvojho Božského srdca. A až raz prídeš
súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu
večného života. Amen.

(Zdroj: www.modlitba.sk)

 

Aplikácia do života

 • modlitba za môjho pána farára
 • navštívim chorého

 

Materiály k téme

Sviatosť kňazstva
Kompendium KKC 322-336
 
Pomazanie chorých
Kompenium KKC 313-320
 

Kritické slová na kňazov
      Keď pán farár káže dlhšie, tak mu to pomaly myslí;
      keď pri kázni hovorí hlasnejšie, tak už kričí;
      keď hovorí normálne, tak mu nerozumieť;
      keď má auto, tak je sveták;
      keď ho nemá, tak nekráča s dobou;
      keď chodí na návštevy, tak nikdy nie je doma;
      keď je doma, tak nikoho nenavštívi;
      keď prosí o milodary, tak je lakomec;
      keď dôkladne spovedá, tak preťahuje čas;
      keď spovedá krátko, tak ľudí nepočúva;
      keď omšu začína presne, tak sa mu hodinky ponáhľajú;
      keď s ňou o minútu mešká, tak zdržuje celú farnosť;
      keď opravuje kostol, tak zbytočne utráca peniaze;
      keď ho neopravuje, tak nechá všetko spustnúť;
      keď je mladý, tak nemá nijaké skúsenosti;
      keď je starý, tak by mal ísť do penzie.
      Nakoniec vážny povzdych: Ale keď umrie, tak niet toho, kto by ho nahradil.

(Zdroj: internet)

 

 

Videá