Krst

 

3. 2.

Krst

Cieľ: poukázať na krásu krstnej milosti

 

Božie slovo

„Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ (Ez 36,26-27)
 
„A Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku nad more, aby sa vody zliali na Egypťanov, na ich vozy a na ich záprahy!“ I vystrel Mojžiš ruku nad more a more sa za rána vrátilo na svoje pôvodné miesto, a pretože Egypťania utekali práve proti nemu, Pán tak zahnal Egypťanov doprostred mora. Vody sa vrátili späť a zavalili vozy, záprahy a všetky faraónove vojská, ktoré sa za nimi pustili do mora. Nezostal z nich ani len jeden. Izraeliti však po suchu prešli stredom mora, kým vody po ich pravici a ľavici stáli ako múr.“ (Ex 14,26-29)
 
Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (Jn 3,1)
 
 „Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ (Mt 3,11)
 
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A  z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ (Mt 3,16-17)
 
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-20)
 
„Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom.  Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi, povedal: „Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.“ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ (Jn 1,32-34)
 
 „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16)
 
A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“ (Sk 1,4-5)
 
Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Sk 2,38)
 
Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy; je pustá." On vstal a šiel. Tu videl Etiópčana, eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu, a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tamtomu vozu." Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: "A aj rozumieš, čo čítaš?" On odvetil: "Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Stať' Písma, ktorú čítal, bola táto: "Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá, tak ani on neotvorí ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad nim zrušený. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa berie zo zeme."  Eunuch povedal Filipovi: "Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe, či o niekom inom?" Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma, zvestoval mu Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel: "Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?" (Filip mu povedal: "Ak veríš z celého srdca, slobodno." A on odpovedal: "Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.") Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho.“  (Sk 8,26-38)
 
Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý. Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť.“ (Sk 9,17-18)
 
A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom; aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť.“ (Sk 18,8)
 
„Veď  my všetci, čo Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ (1Kor 12,13)
 
Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (2Kor 2,17)
 
Kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.“ (Tít 3,5)
 
„Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,3-4)
 
„Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ (Gal 3,27)
 
Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.“ (Ef 4,5)
 
S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.“ (Kol 2,12)
 
Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“  (Rim 8,15-18)

 

Iné pramene

Krst nielenže očisťuje od všetkých hriechov, ale novopokrsteného robí aj „novým stvorením.“ (2Kor 5,17), adoptívnym božím synom, ktorý sa stal účastným na Božej prirodzenosti, Kristovým údom, Kristovým spoludedičom a chrámom Ducha Svätého. (KKC 1265)
 
Kto prijal od Boha vznešený dar krstu, nemusí sa báť nijakého zla. (Sv. Ján XXIII.)
 
„S veľkým dojatím som dnes prišiel do mesta v ktorom som sa narodil, do farnosti v ktorej som bol pokrstený a prijatý do spoločenstva Kristovej Cirkvi... Keď pozerám naspäť, vidím ako ma cesta môjho života vedie cez toto prostredie, cez farnosť, cez moju rodinu, do jedného miesta, do krstiteľnice vo wadovickom farskom kostole. Pri tejto krstiteľnici som bol prijatý do milosti synovstva a viery môjho Vykupiteľa, do spoločenstva jeho Cirkvi, 20. júna 192O". (Sv. Ján Pavol II.)
 
„V Reims som sa stal kráľom Francúzska. Ako dlho budem nosiť túto kráľovskú hodnosť? Po smrti ju stratím. V Poissy som prijal sviatosť krstu a stal som sa tam dieťaťom Božím. A ako dieťa Božie budem žiť v nebi na veky.” (Sv. Ľudovít IX.)
 
Jedine Ježiš bol ponorený do vody, ale všetci sme boli z nej vyzdvihnutí. Jedine on zostúpil a to preto, aby sme všetci mohli vystúpiť. Jedine on bol preťažený hriechmi všetkých,  a to preto, aby v ňom hriechy všetkých boli očistené. (Sv. Ambróz)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • predobrazy krstu v starej zmluve
 • Kristov krst
 • nevyhnutná potreba krstu ku spáse
 • hodnota krstu
 • symboly krstu
 • očistenie od hriechov a „nové stvorenie“
 • dedičný hriech a osobný hriech
 • krst ako brána do spoločenstva Cirkvi
 • účinky krstu - robí nás Božími deťmi; zmýva z duše dedičný hriech; zmýva všetky osobné hriechy a tresty za ne; vzbudzuje v nás nadprirodzený život; vtláča do duše nezmazateľný znak; začleňuje do Kristovej cirkvi; dáva účasť na krstnom Kristovom kňazstve
 • krstom získame milosť posväcujúcu – schopnosť žiť v spoločenstve s Bohom
 • krstná milosť, krstné meno, krstný patrón
 • matéria a forma krstu
 • krstní rodičia
 • krst ako nezmazateľný znak. Človek môže byť neverný, ale Boh vždy zostáva verný svojej milosti
 • adoptívne synovstvo
 • prvý obraz Boha v živote dieťaťa odovzdáva jeho rodič
 • prejsť s birmovancami obrad krstu
   

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • aké dary si dostal pri krste?
 • aké sú tvoje záväzky z krstu?
 • čím sa zaviazal Boh pri tvojom krste? Aké neodvolateľné dary ti dal?
 • ako vnímaš skutočnosť, že si adoptívne Božie dieťa?
 • čo pre teba znamená Cirkev? Cítiš sa byť jej súčasťou? Čo ti v tom bráni?
 • môžu byť spasení aj tí, ktorí nie sú pokrstení?
 • poznáš život svojho krstného patróna? Čím ťa oslovil?
 • mnohí dnes nerozumejú slovu krst. V novinách, televízii i rozhlase sa stretávame, že tam a tam, ten a ten spevák či skupina pokrstili svoje CD, alebo že pokrstili lietadlo, loď, auto, ale aj psa či mačku. Je to ten krst, ktorý prijímame z Božej ruky?
 • "Hľa, môj služobník priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne nezlomí sa, kým nezaloží na zemi právo. Na jeho zákon čakajú ostrovy.“ (Iz 42,1-4) Uvedomuješ si, že tieto slová boli povedané nielen na adresu Ježiša – Krista, ale aj na každého, kto sa rozhodol nosiť Jeho meno – teda stal sa kresťanom?
 • vieš, kde sa v kostole nachádza krstiteľnica?
 • krstný rodič ako vzor kresťanského života. Aký by mal byť krstný rodič, aby bol vzorom kresťanského života?

 

 

Modlitba

 • modlitba ku krstnému patrónovi
 • "....... svoje meno.........., Ty si môj milovaný syn/moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie" (osobná modlitba každého birmovanca)

 

Aplikácia do života

 • spýtam sa nejakého človeka z farnosti, čo pre neho znamená byť kresťanom?
 • prečítam a nechám si na svojom písacom stole si list milujúceho Otca/ je v materiáloch k téme. Môžem si ho čítať zvlášť vtedy, keď mi bude ťažko...

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 252-264
Spoločne objavujme dar/téma č. 20
Youcat

 

Videá