Birmovanie

 

3. 3.

Birmovanie

 

Cieľ: oboznámiť so sviatosťou birmovania, naučiť vnímať hlas Ducha Svätého v modlitbe

 

Božie slovo

... Duch Boží sa vznášal nad vodami.“ (Gn 1,2)
 
V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.  A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1,9-11)
 
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11,13)
 
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“ (Sk 1,14)
 
„Príchod Ducha Svätého. - Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavil sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Sk 2,1-4).
 
Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.“ (Sk 8,14-17)
 
„A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom.“ (Ef 5,18).
 
„V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.“ (Jn 7,37-39).
 
„Peter im povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“ (Sk 2,38-39).
 
„Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11,9-13).
 
Nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.“ (Mt 10,19-20)
 
Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.“ (Jn 20,22)
 
„Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet“. (Gal 5,22-23)
 
 „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4,17-19)
 
Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci.“ (1Kor 2,4)
 
A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“ (1Kor 6,19-20)
 
„A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky.  Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.“ (1Kor 12,1.7-11)
 
Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu; nerozumie mu nik, pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá. Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. Kto hovorí jazykmi, buduje seba samého, ale kto prorokuje, buduje Cirkev. A chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje, je väčší ako ten, kto hovorí jazykmi, iba ak by aj vysvetľoval, aby sa budovala Cirkev.“ (1Kor 14,1-5)

 

 

Iné pramene

Duch Svätý sám je nezaslúženým darom, ktorý sme pozvaní prijať s vďačnosťou, dajúc priestor jeho nevyčerpateľnej kreativite. Je darom, ktorý si treba starostlivo chrániť, s poddajnosťou sa ním dať viesť, nechávajúc sa formovať tak ako vosk jeho ohnivou láskou, «aby sme odzrkadľovali Ježiša Krista v dnešnom svete». (GE 23)
 

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • birmovanie v ekonómii spásy
 • znaky a obrad birmovania
 • účinky birmovania
 • kto môže prijať sviatosť birmovania
 • vysluhovateľ birmovania
 • matéria a forma birmovania
 • birmovní rodičia – povinnosti
 • dary Ducha Svätého

 

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • príchod Ducha Svätého si vyžaduje srdce ponorené do modlitby, do Božej prítomnosti (porov. Sk 1,14) Na rozvitie tejto témy je vhodné dať spoločnú adoráciu spojenú s meditáciou  (napr. LEANAPAS (uvedená je v materiáloch k téme, príp. iné metódy ...) Spoločné zdieľanie po adorácii...
 
ak sa nedá táto možnosť využiť, je možné venovať sa nasledujúcim podnetom:
 
 • aký je účinok sviatosti birmovania?
 • prijatím Ducha Svätého v srdci človeka sprítomňuje a prejavuje sám Kristus. Modlí sa, odpúšťa, vlieva nádej a útechu, slúži bratom, stojí pri núdznych a pri najúbohejších, vytvára spoločenstvo a zasieva pokoj. Chceš to aj ty?
 • obdarovanie Duchom Svätým je darom pre teba, ale aj pre povzbudenie a rast k Bohu iných. Čím konkrétne môžeš byť povzbudením pre iných? Ako môžeš priblížiť k Bohu tvojho kamaráta?
 • Duch Svätý dáva odvahu komunikovať/ohlasovať Evanjelium i slovami ľuďom, ktorých stretávaš v tvojom živote. Máš odvahu ohlasovať?
 • po prijatí sviatosti birmovania sa tvoj duchovný život nekončí. To, čo bolo zasiate, musí rásť. Spoločenstvo je vhodným prostredím, kde môže tvoja viera naďalej rásť. Máš záujem, aby v tebe rástlo to, čo počas prípravy na birmovku zasievaš? Máš záujem pokračovať a patriť do spoločenstva aj po birmovke?
 • prijať „znak Ducha“ znamená nebáť sa bojovať za víťazstvo civilizácie lásky, nechať sa premeniť evanjeliom a postaviť sa za Krista. Chceš bojovať za víťazstvo? Za Krista?

 

Modlitba

Hymnus k Duchu Svätému:
 
Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.
Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.
Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených;
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.
Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú;
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.
Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas;
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.
Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen
 
 

Aplikácia do života

 • deviatnik k Duchu Svätému
 • prijatie daru Ducha Svätého si žiada túžbu po ňom, vojdenie do Božej blízkosti cez modlitbu. Do najbližšieho stretnutia každý večer v modlitbe poviem Bohu, aby ma pripravil na prijatie Jeho samého i darov, ktorými ma chce obdarovať.
 • premyslím si výhody, nevýhody zostať v spoločenstve mladých aj po birmovke. Zostanem? :o)

 

 

Materiály k téme

Kompendium 265-270
Youcat 113-120; 167; 203-207
Youcat, príprava na birmovku/ téma č.12
Spoločne objavujme dar/ téma č. 22-25
Birmovník/téma č. 17
 
 
 
Meditácia pomocou metódy LEANAPAS
Úvodná modlitba – postavenie sa do Božej prítomnosti (vzývanie Ducha Svätého)
Lektúra – prečítanie si úryvku zo Svätého písma (aspoň 2x)
Analýza – nechať ticho, úvaha nad textom, alebo animátor pomaly číta meditáciu
Asimilácia – uvažovať nad tým ako sa text, príbeh dotýka môjho života; čo mi to hovorí.
Aplikácia – ako by som vedel z počutého niečo uskutočniť vo svojom živote
Záver – poďakovanie sa Bohu sa milosť modlitby

 

Videá