Sviatosť zmierenia

 

3. 5.

Sviatosť zmierenia

 

Cieľ: predstaviť sviatosť zmierenia ako Boží dar; poukázať na krásu sviatosti zmierenia

 

Božie slovo

„Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa.“ (Iz 44,22)
 
„Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo! Ak budú vaše hriechy ako šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele)“ (Iz 1,16. 18)
 
„...lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.“ (Jer 31,34)
 
„Obráť sa k Pánovi a zanechaj svoje hriechy.“ (Sir 17,21)
 
„´Pokoj vám! ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu hriechy odpustíte, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20,20-23)
 
„Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.“ (1Jn 1,8)
 
„Rob pokánie!“ (Zjv 2,5.16)
 
„Obráť nás, Pane, k sebe a vrátime sa“ (Nár 5,21)
 
„Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy.“ (Mk 2,10)
 
„Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa“ (Mk 9,43)
 
„Nechajte sa zmieriť s Bohom.“ (2Kor 5,20)
 
„Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.“ (Rim 5,20)
 
„Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ (1Jn 1,9)
 
„Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.“ (1Jn 3,18-20)
 
„Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy,“ alebo povedať: „Vstaň a chod“? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ - povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on vstal a odišiel domov.“ (Mt 9,2-7)
 
„Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: ´Vyznám Pánovi svoju neprávosť.´ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.“ (Ž 32,5)
 
„Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.“ (Rim 5,20)
 
„Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi.“ (Ef 2,4-7)
 

 

Iné pramene

Keď sa pôjdeš vyznať zo svojich hriechov, ver pevne v jeho milosrdenstvo, ktoré ťa oslobodzuje od viny. Kontempluj jeho krv vyliatu s takou veľkou láskou a nechaj sa ňou očistiť. Tak sa budeš môcť vždy znova prebudiť k životu. (ChV 123)
 
Cirkev však má aj vodu a má aj slzy: vodu krstu a slzy pokánia. (svätý Ambróz)
 
Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky, spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie. (Lumen gentium, 11)
 
Okrem Božieho milosrdenstva nejestvuje pre človeka nijaký iný zdroj nádeje. (sv. Ján Pavol II.)
 
Keby v Cirkvi nejestvovalo odpustenie hriechov, potom by nejestvovala ani nádej na večný život a večnú spásu. Ďakujme Bohu za to, že dal svojej Cirkvi tak veľký dar. (sv. Augustín)

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • názvy: Sviatosť obrátenia, pokánia, sv. spovede, odpustenia, zmierenia
 • ustanovenie sviatosti pokánia
 • tradícia (KKC 1447)
 • prečo potrebujeme sviatosť zmierenia?
 • Ježišova výzva na obrátenie
 • obrátenie, dielo milosti Boha
 • vnútorné pokánie – pôst, modlitba, almužna
 • rôzne formy pokánia v kresťanskom živote
 • dynamika obrátenia – Podobenstvo o márnotratnom synovi
 • jedine Boh odpúšťa hriech
 • účinky sviatosti pokánia
 • hriech
 • spovedné tajomstvo
 • generálna spoveď
 • laxné a úzkostlivé svedomie

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • hriech = otroctvo, ničí... uvedomuješ si jeho následky v tvojom živote?
 • aké hriechy v spoločnosti vidíš? Odkiaľ pramenia?
 • ak by niekto videl tvoje myšlienky, tvoje myšlienky túžby, tvoju minulosť, ako by si sa cítil? Neprepadol by si sa od hanby? Čo s tým?
 • čo môžeš urobiť so svojím hriechom? Pomôže, ak na neho zabudneš? Dá sa na hriech zabudnúť?
 • môžem sa tváriť, že hriech neexistuje, lebo ho všetci robia?
 • môžem zakúsiť, že mi niekto odpúšťa? Potrebujem vôbec odpustenie?
 • spoločne si vyberte biblický príbeh o odpustení a skúste sa vžiť do človeka, ktorému Ježiš odpúšťa hriechy (uzdravenie ochrnutého Mt 9,2-7). Aký je to pocit?
 • odporúča sa zdieľať osobnú skúsenosť s odpustením hriechov
 • priblížte si životopis nejakého svätca-kajúcnika
 • sviatosť pokánia je prvým darom zmŕtvychvstalého Krista. V deň svojho zmŕtvychvstania Ježiš prišiel k apoštolom do večeradla a povedal: „ Komu hriechy odpustíte, budú im odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“. Toto je veľký dar Božieho milosrdenstva. Si pozvaný často ho využívať. Budeš?
 • prináša pokánie pokoj do duše? Nemyslíš si, že množstvo nepokoja, ktoré máš vo svojom vnútri je spôsobené neprijatím daru odpustenia alebo neodpustením druhému?
 • určite aj ty túžiš po odpustení. Veríš tomu, že Ježiš ti môže odpustiť? Veríš tomu, že Ježiš môže urobiť krásnu tvoju minulosť? A všetko zlé v tebe premeniť na dobré? („Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou“ Flp 3,13 )  Ako by ťa mohli inšpirovať tieto slová?
 • Kristus hovorí: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. (Jn 15,12) ... „Choď a rob aj ty podobne.“ (Lk 10,37). Ak som zažil Kristovo odpustenie, nemal by som odpustiť aj ja? Čím sa proti mne previli iní ľudia. Ako im môžem odpustiť?
 • odpustenie druhému je dar samému sebe – prináša do srdca pokoj a radosť. Ako je to s tebou? Dokážeš odpúšťať? Ťažko? Neodpustenie ťa robí otrokom tvojho hnevu.
 • rozlišujeme medzi odpustením a zmierením. Odpustenie je moja iniciatíva nehnevať sa na druhého a nespomínať si na krivdu. Zmierenie je náprava vzťahu, ktorý sa hriechom, zanedbaním dobra pokazil. K zmiereniu príde až vtedy, keď druhý moje odpustenie príjme. Preto môže nastať situácia, kedy prišlo k odpusteniu, ale nenastalo zmierenie. Už si to niekedy zažil? Že prišlo k odpusteniu, ale neprišlo k zmiereniu?
 • Boh ti odpúšťa vždy. Prijímaš jeho odpustenie a zmieruješ sa s Ním?

 

 

Modlitba

Žalm 51

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo - a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. 
      Úplne zmy zo mňa moju vinu - a očisť ma od hriechu. 
      Vedomý som si svojej neprávosti - a svoj hriech mám stále pred sebou. 
      Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil - a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, 
      aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku - a nestranný vo svojom súde. 
      Naozaj som sa v neprávosti narodil - a hriešneho ma počala moja mať. 
      Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom - a v samote mi múdrosť zjavuješ. 
      Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; - umy ma a budem belší ako sneh. 
      Daj, aby som počul radosť a veselosť, - a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. 
      Odvráť svoju tvár od mojich hriechov - a zotri všetky moje viny. 
      Bože, stvor vo mne srdce čisté - a v mojom vnútri obnov ducha pevného. 
      Neodvrhuj ma spred svojej tváre - a neodnímaj mi svojho ducha svätého. 
      Navráť mi radosť z tvojej spásy - a posilni ma duchom veľkej ochoty. 
      Poučím blúdiacich o tvojich cestách - a hriešnici sa k tebe obrátia. 
      Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia - a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. 
      Pane, otvor moje pery - a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. 
      Veď ty nemáš záľubu v obete, - ani žertvu neprijmeš odo mňa. 
      Obetou Bohu milou je duch skrúšený; - Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. 
      Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, - vybuduj múry Jeruzalema. 
      Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; - potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

 

 

Aplikácia do života

 • svätá spoveď a príprava na ňu
 • večerné spytovanie svedomia
 • vo svätej spovedi mi Ježiš odpustí všetko, čo mu vyznám. Najťažšie je však odpustiť samému sebe. Odpustím si všetky hriechy, krivdy, ktoré som spôsobil samému sebe a aj druhým.

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 295-312
YOUCAT – 150-151-...315-320 ....
Youcat, príprava na birmovku – téma č. 11
Birmovník/téma č. 6
Spoločne objavujme dar/téma č. 17

 

 

Videá