Svedomie

 

4. 4.

Svedomie

 

Cieľ: poukázať na svedomie, ktoré v pravej chvíli prikazuje človeku robiť dobro a vyhýbať sa zlu

 

Božie slovo

„Pevne sa drž toho, čo ti radí dobré svedomie, nad to nemáš nič cennejšie.“ (Sir 37,17 )
 
„Preto sa aj ja stále usilujem; aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi.“ (Sk 24,16)
 
„A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia...“ (Rim 2,14-15)
 
„Hovorím  pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje, že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.“ (Rim 9,1-5)
 
„Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly, že jedia mäso, akoby bolo naozaj obetované modlám, a ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé. Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu: ani keď nejeme, nič nestratíme, ani keď jeme, nič nezískame: Len si dajte pozor aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. Lebo keď niekto uvidí toho, čo má poznanie, stolovať v pohanskom chráme, neposmelí sa jeho svedomie, pretože je slabé, aby jedol mäso obetované modlám? A slabý zahynie pre tvoje poznanie - brat, za ktorého zomrel Kristus! Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby som nepohoršil svojho brata.“ (1Kor 8,7-13)
 
„Toto prikázanie ti zverujem, syn môj Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere.“ (1Tim 1,18-19)
 
„Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené. Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.“ (Tit 1,15-16)

 

Iné pramene

V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dobro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke srdca… Lebo človek má v srdci Bohom vpísaný zákon… Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri. (KKC 1776)
 
Výchova svedomia je celoživotná úloha. Už od prvých rokov vedie dieťa k poznávaniu a zachovávaniu vnútorného zákona vnímaného morálnym svedomím. Rozumná výchova učí čnostiam, ochraňuje alebo oslobodzuje od strachu, sebectva a pýchy, od nezdravých pocitov viny a hnutí samoľúbosti, ktoré pochádzajú z ľudskej slabosti a z ľudských chýb. Výchova svedomia zaručuje slobodu a prináša pokoj srdca. (KKC 1784)
 
Morálne svedomie je úsudok rozumu, ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu. (KKC 1796)
 
Svedomie je tvár duše. Jeho meniace sa prejavy vyjadrujú mravné jednanie duše presnejšie než zmeny vo výraze ľudskej tváre prezrádzajú vnútorné pocity. I vonkajšia tvár človeka je len odrazom jeho svedomia. Je pravda, že len veľmi málo z toho, čo je v ľudskej duši, vyžaruje z tváre: ale i to málo stačí výrečne hovoriť o svedomí vnútri. (Thomas Merton)

Ak diabol zistí, že má nejaký človek jemné svedomie, snaží sa ho ešte viac zjemniť a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku. (Sv. Ignác z Loyoly)

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • človek má vnútorný hlas, ktorý ho vedie a upozorňuje čo je dobré a čo zlé
 • svedomie aby nás správne viedlo, musí byť formované. Treba ho preto konfrontovať s Božím slovom a učením Cirkvi
 • tri všeobecné pravidlá, ktorými sa má svedomie vždy riadiť:
 • 1. nikdy nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro
 • 2. tzv. zlaté pravidlo: „všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt 7,12)
 • 3. láska vždy v sebe zahŕňa úctu k blížnemu a rešpektovanie jeho svedomia, hoci to neznamená, že sa má prijať ako dobro to, čo je objektívne zlom (Kompendium KKC 375)
 • konflikt medzi svedomím a prirodzeným zákonom nemôže existovať. Oba pochádzajú od Boha. Ak je konflikt, tak sa buď mýlim v poznaní Božieho zákona alebo mám zle formované svedomie
 • zle formované svedomie je v konflikte so zákonom
 • svedomie si treba pravidelne spytovať. Podstatou spytovania svedomia ale nie je seba obviňovanie a vŕtanie sa v sebe, ale ako hovorí sv. Ignác vďačnosť – rozpomeniem sa na dobrodenia, ktoré mi Božia láska dnes udelila a vzdávam za to vďaky  
 • načúvanie hlasu svedomia
 • svedomie ako hlas vyčítajúci a ako hlas uisťujúci o správnosti konania (svedomie nemá len úlohu represie – výčitky ale nás aj uisťuje a upokojuje, pokiaľ kráčame po správnej ceste
 • predchádzajúce a následné svedomie – svedomie sa neozýva len po vykonaní skutku, ale aj pred jeho vykonaním
 • konanie proti vlastnému hlasu svedomia je hriech
 • úcta voči svedomiu každého človeka
 • nesprávne svedomie je buď laxné – v ničom nevidí hriech, alebo škrupulózne vo všetkom vidí hriech
 • existujú správne a nesprávne výčitky svedomia. Správne sú od Boha. Privádzajú nás k pokániu, uvedomujeme si, že sme spáchali zlo, ale dôverujeme Bohu, ktorý nám chce odpustiť. Tieto výčitky mal Peter potom, čo zaprel. Nesprávne výčitky svedomia sú od diabla. Tie nás ponižujú, vedú k seba obviňovaniu, odsudzovaniu sa, máme strach ukázať sa ľuďom na oči, lebo si myslíme, že keby vedeli aký sme znenávideli by nás. Vedú k zúfalstvu ako Judáša, ktorý spáchal samovraždu.
 • existuje aj správne aj nesprávne upokojenie svedomia
 • škrupulantské svedomie; laxné svedomie

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • ako sa v tebe ozýva svedomie? Vieš rozlišovať medzi hlasom svedomia a mučivou výčitkou sebaobviňovania?
 • čo znamená spytovanie svedomia?
 • ako si môžeš formovať svoje svedomie?
 • pocítil si už vo svojom živote výčitku svedomia, keď si urobil niečo zlé a dobrý pocit, keď si urobil niečo dobré?
 • môže si Boh protirečiť? V Písme od nás žiadať niečo iné ako nám vnuká cez hlas svedomia?
 • čo v prípade protirečenia? Kde môže byť chyba?
 • prostredníctvom života svätých, napr. sv. Tomáš Morus, sv. Angela z Foligna, bl. kardinál Newman diskutujte o správnosti nasledovania hlasu svedomia (Youcat – príprava na birmovku – M. Colbe – str. 42-43)
 • Bernard Nathanson - obrátenie potratového lídra

 

Modlitba

- úkon kajúcnosti

- modlitba ľútosti nad svojimi hriechmi

 

Aplikácia do života

- večerné spytovanie svedomia

- zoznámim sa so životom svätca, ktorý nasledoval hlas svojho svedomia

 

Materiály k téme

Kompendium 372-376
Joseph Ratzinger - Chváloreč na svedomie