II. Boží príkaz

 

3. 4.

II. Boží príkaz

 

Cieľ: poukázať na to, čo znamená mať v úcte Božie meno a akým spôsobom sa to prejavuje v mojom živote

 

Božie slovo

„Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ (Ex 3,14)
 
"Nevezmeš meno Pána Boha tvojho nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo!" (Ex 20,7)
 
„Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!“ (Ž 8,2)
 
„Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj.“ (Iz 43,1)
 
„Jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.“ (Zjv 3,5)
 
„Nemaj Božie meno ustavične v ústach a nemiešaj sa do mien svätých, lebo pritom nebudeš bez viny.“ (Sir 23,10)
 
„V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru.“ (Ž 33,21)
 
„A požehnaní tí, čo budú velebiť jeho sväté meno naveky a navždy!“ (Tob 13,18)
 
„Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a oslavujte jeho sväté meno.“ (Ž 97,12)
 
„Zachráň nás, Pane, Bože náš, a zhromaždí nás z krajín pohanských, aby sme mohli tvoje sväté meno  velebiť a tvojou slávou sa honosiť.“ (Ž 106,47)
 
„Svoje sväté meno zjavím uprostred svojho ľudu Izraela a nedám viac znesväcovať svoje sväté meno; i budú vedieť, že ja som Pán, Svätý v Izraeli.“ (Ez 39,7)
 
„Zvelebené je tvoje slávne sväté meno, chválitebné a vyvýšené naveky.“ (Dan 3,52)
 
„V prachu zeme šliapu po hlave maličkých a krivia cestu utlačených; otec so synom ide k dievčaťu, aby znesvätili moje sväté meno.“ (Am 2,7-8a)
 
„A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi  prisahal.“ No ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.“ (Mt 5,33-36)
 
„A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.(Sk 4,12)
 
„Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: "Ježiš Kristus je Pán!" na slávu Boha Otca.“ (Fil 2,8-11)
 
„Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!“ (Zjv 4,8)

 

               

Iné pramene

Veď dávame pozor i na to, aby sa nám sviatočné šaty častejším obliekaním nezodrali; tým viac sa musíme chrániť nerozvažito zneužívať Božie meno, hodné najvyššej úcty. (Sv. Ján Zlatoústy).
 
Ak zápasíme s peklom s Ježišovým menom na perách, bojuje Ježiš za nás, s nami a v nás a nepriatelia sa dávajú na útek, ako náhle započujú jeho meno. (Sv. Justín)
 
Nemá sa prisahať ani na Stvoriteľa, ani na nijaké stvorenie, iba ak sa súčasne vyskytujú: pravda, potreba a úcta. (sv. Ignác z Loyoly)

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • mať v úcte Božie meno
 • Boh zjavuje svoje meno, tým dovoľuje človeku, aby ho poznal. Mať v úcte meno znamená mať v úcte osobu.
 • Boh zveruje svoje meno tým, ktorí v neho veria
 • kresťanské meno – pri krste Pánovo meno posväcuje človeka a kresťan dostáva svoje meno v Cirkvi
 • patronát svätca
 • Boh volá každého po mene. Meno každého človeka je posvätné. Vyžaduje úctu na znak osoby, ktorá ho nosí
 • prikázanie prikazuje mať v úcte Boha a všetko, čo súvisí s Bohom (mať v úcte posvätné miesta, zasvätených služobníkov, katechétov)
 • zneužívanie Božieho mena – akékoľvek nevhodné používanie Božieho mena, mena Ježiša Krista, Panny Márie a všetkých svätých urážlivým spôsobom
 • rúhanie – slová nenávisti, výčitky a provokácie voči Bohu
 • preklínania, do ktorých sa vkladá Božie meno, zlorečenie
 • krivá prísaha (Kompendium KKC 448)

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • čo znamená mať v úcte meno druhého človeka? Páči sa ti, keď tvoje meno vyslovujú s úctou? Čo prežívaš, keď sa ti vysmievajú?
 • máš prezývku? Tešíš sa z nej? Aj ty niekoho prezývaš? Vyjadruješ týmto k nemu úctu?
 • ako ťa oslovujú rodičia, učitelia, súrodenci, priatelia? Ktoré z týchto oslovení sa ti páči? Aký vzťah k tebe vyjadrujú týmto oslovením?
 • ako oslovuješ sympatických a nesympatických ľudí?
 • keď hovoríš Božie meno, chváliš a oslavuješ tým Boha?
 • ako často vyslovuješ Božie meno a meno svätých? V akej súvislosti? (prekvapenie, bezmyšlienkovitosť, strach, hnev, obava, modlitba...)
 • ako môžeš prejaviť úctu k Bohu? K svätým veciam?
 • chceš mať úctu k Bohu? Chceš mu to vyjadriť?
 • čo znamená mať v úcte všetko, čo súvisí s Bohom? (posvätný priestor, Sväté písmo, posvätené veci, kríž)
 • ako sa rešpektuje svätosť Božieho mena?
 • ak ľudia neveria v existenciu boha, prečo potom používajú Božie meno?
 • používaš Božie meno ako nadávku? Čo by ti mohlo pomôcť odnaučiť sa používať Božie meno nadarmo?
 • ako reagovať, keď počuješ meno Pána používané v márnosti?
 • moc Ježišovho mena
 • v modlitbe Otče náš sú slová „Posväť sa meno tvoje“. Ako im správne rozumieť?
 • poznáš niekoho zo svätých, ktorý šírili úctu k Božiemu menu?
 • ako si vštepiť úctu k menu Ježiš? Keď vzývaš meno Ježiš, vnímaš jeho jedinečnosť?
 • ako sa tvoja úcta k Ježišovi môže prejaviť na tvojom správaní sa v kostole (žuvačka, oblečenie, pokľaknutie si)?
 • aké kresťanské symboly poznáš? (ryba na aute, škapuliar, IHS)
 • rozjímajte spoločne nad žalmom Ž 8 a uvažujte nad veľkosťou a vznešenosťou Boha a jeho mena, ktorý sa ukazuje vo veľkosti toho, čo stvoril

 

Modlitba

Bože, ty si dal základ spásy ľudského pokolenia vo vtelení tvojho Slova; udeľ svojmu ľudu milosrdenstvo, o ktoré ťa prosí, aby všetky národy spoznali, že niet iného mena, ktoré sa má vzývať, iba meno tvojho Jednorodeného. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. (Modlitba dňa zo sviatku Najsvätejšieho mena Ježiš)
 
modlitba Otče náš
 
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému

 

Aplikácia do života

 • začnem deň v Božom mene – znamením kríža
 • neresť sa najlepšie premáha opačnou čnosťou – miesto nadávania môžem chváliť. Skús to počas týždňa trénovať na osobe, ktorá ti lezie na nervy. Nájdi na nej niečo pozitívne
 • zisti čo znamená znak IHS

 

Materiály k téme

Kompendium 447- 449
Youcat 359-361

Videá