Pätoro cirkevných prikázaní

 

4. 16.

Pätoro cirkevných prikázaní

 

Cieľ: predstaviť minimálne požiadavky Cirkvi pre veriaceho človeka

 

Božie slovo

Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 18,17-18)
 
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta." (Mt 28,20)
 
„Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince  čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“ (Mk 12,41-44)
 
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ (Lk 10,16)
 
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14,26)

 

 

Iné pramene

Do morálnej oblasti zasahuje Učiteľský úrad Cirkvi preto, lebo jeho úlohou je hlásať vieru, ktorú treba veriť a praktizovať v živote. Táto úloha sa vzťahuje aj na osobitné predpisy prirodzeného zákona, lebo ich zachovávanie je potrebné. (Kompendium KKC 430)
 
Pätoro cirkevných prikázaní má za cieľ zabezpečiť veriacim naozaj potrebné minimum ducha modlitby, sviatostného života, morálneho úsilia a rastu lásky k Bohu a k blížnemu. (Kompendium KKC 431)

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši
  • vyžaduje od veriacich, aby svätili deň, v ktorom sa pripomína Pánovo zmŕtvychvstanie, ako aj hlavné liturgické sviatky, ktorými sa uctievajú tajomstvá Pána, preblahoslavenej Panny Márie a svätých, a to predovšetkým účasťou na slávení Eucharistie, na ktorom sa zhromažďuje kresťanské spoločenstvo, a aby sa zdržiavali tých prác, ktoré by mohli prikázanému sväteniu týchto dní prekážať (KKC 2042)
 • 2. Zachovávať prikázané dni pokánia
  • zabezpečuje obdobia askézy a pokánia, ktoré nás pripravujú na liturgické sviatky, a prispieva k tomu, že získavame nadvládu nad svojimi pudmi a slobodu srdca (KKC 2042)
  • skutky pokánia, dni pokánia, formy pokánia, cieľ pokánia
 • 3. Aspoň raz do roka sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
  • na jednej strane zabezpečuje prípravu na Eucharistiu prijatím sviatosti zmierenia, ktorou pokračuje dielo obrátenia a odpustenia začaté v krste, a na druhej strane zaručuje minimum prijatia Pánovho tela a krvi v súvislosti s veľkonočnými sviatkami, ktoré sú počiatkom a stredom kresťanskej liturgie (KKC 2043)
  •  prijímať Oltárnu Sviatosť čo najčastejšie
 • 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi (KKC 1630-1631)
  •  sviatosť manželstva je liturgický úkon
  • manželstvo uvádza do cirkevného stavu, vytvára práva a povinnosti v Cirkvi medzi manželmi a voči deťom
  • manželstvo je životným stavom v Cirkvi, preto je potrebné, aby bola istota o uzavretí manželstva
  • verejný ráz súhlasu chráni manželský súhlas, keď raz bol daný a pomáha zostať mu verným 
 • 5. Podporovať cirkevné ustanovizne
  • veriaci sú povinní prispievať, každý podľa svojich možností, na hmotné potreby Cirkvi.  (KKC 2043)
  • dotknúť sa témy Cirkev a majetky
 • biskupi z pastoračných dôvodov, z početných cirkevných prikázaní vybrali prikázanie uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi, teda formu cirkevných prikázaní z Modlitebníka z r. 2001. (60. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska 2008)
 • pätoro cirkevných prikázaní ako minimálny rozmer kresťanského života. Majú za cieľ zabezpečiť veriacim naozaj potrebné minimum ducha modlitby, sviatostného života, morálneho úsilia, a rastu lásky k Bohu a blížnemu. (Kompendium KKC 431)

 

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • nie je tých prikázaní nejako veľa? Nestačilo by Desatoro, načo sú ešte cirkevné prikázania?
 • k čomu ťa môžu cirkevné prikázania povzbudiť?
 • aký cieľ majú cirkevné prikázania?
 • „Čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ – mandát, ktorý dal Kristus. Komu dal tento mandát? Aké právomoci má Cirkev na základe tohto mandátu? Môže Cirkev tento mandát používať aj dnes?
 • čo je to pôst? Na čo je pôst?
 • dni pokánia – čo to znamená pre teba? Piatkový pôst, popolcová streda, Veľký piatok .... Aký úžitok z nich môžeš mať?
 • na čo sú Cirkvi peniaze? Čo Cirkev podporuje zo svojich príjmov? Na čo sú jej hmotné prostriedky?  Podľa teba je Cirkev bohatá?
 • na základe príbehu o chudobnej vdove (Mk 12,41-44) uvažuj o tom, ako môže byť tvoj drobný príspevok pomocou
 • akým spôsobom by si ty mohol podporovať cirkevné ustanovizne (dobrovoľnícky, finančne, modlitbou, propagovaním)?
 • dávanie desiatkov zo mzdy ... alebo aspoň nejakej časti z príjmu. Kresťania si navzájom vedia pomáhať a starajú sa jeden o druhého ...
 • čo znamená uzatvárať sviatosť manželstva pred tvárou Cirkvi?
 • prečo sv. spoveď a sv. príjímanie na Veľkú noc?

 

 

Modlitba

Ježišova modlitba za Cirkev:

„No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“ (Jn 17,20-26)

 

Modlime sa, milovaní bratia a sestry, za svätú Božiu Cirkev: nech jej náš Boh a Pán láskavo udelí pokoj, jednotu a ochranu na celom svete, aby sme mohli pokojne a nerušene oslavovať Boha Otca všemohúceho. (Slávnostná modlitba veriacich na Veľký piatok)

 

Aplikácia do života

 • piatkový pôst. Obetujem ho za  čo chcem ... , napr. aj za moju rodinu, moje problémy.
 • podporím nejaké dobré dielo vo farnosti konkrétnym skutkom, modlitbou, finančne, dobrovoľnícky...

 

 

Materiály k téme

Kompedium KKC 429-433
Youcat 345-347

 

Každoročná spoveď ako cirkevný príkaz bola nariadená prvýkrát na IV. lateránskom sneme v roku 1215.

 

Biskupi z pastoračných dôvodov, z početných cirkevných prikázaní vybrali prikázanie uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi, teda formu cirkevných prikázaní z Modlitebníka z r. 2001. (60. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska)