Čnosti

 

4. 2.

Čnosti

 

Cieľ: upriamiť pozornosť na čnostný život, ktorý prináša slobodu a schopnosť stať sa podobným Bohu. Vzbudiť túžbu po takomto živote.

 

Božie slovo

„Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život.“ (Gn 6,9)
 
Ani chudobnému nenadŕžaj, ani zámožnému nechytaj stranu! Svojho blížneho súď spravodlivo!“ (Lv 19,15)
 
 „V krajine Hus žil istý muž, menom Jób. Bol to muž dokonalý a statočný, bál sa Pána a chránil sa zlého.“ (Job 1,1)
 
„Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa 21 a povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené! V tomto všetkom Jób nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné.“ (Job 1,20-22)
 
A keď niekto miluje spravodlivosť, ona spôsobuje čnosti, lebo učí miernosti a opatrnosti, spravodlivosti a mravnej sile.“ (Múd 8,7)
 
Skúsený človek ... dáva pozor na svoj krok.“ (Prís 14,15)
 
 „Ty si môj Boh; na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.“ (Ž 143,10)
 
Moja sila a chvála je Pán.“ (Ž 118,14)
 
Nežeň sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej hriešnej vôle.“ (Sir 18,30)
 
 „Bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4,8)
 
Buďte rozumní, pokorní a bdejte na modlitbách.“ (1Pt 4,7)
 
Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi.“ (Kol 4,1)
 
Žite v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.“ (Tít 2,12)
 
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.“ (Gal 6,9)
 
Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ (Rim 12,21)
 
„Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2,19)
 
„Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ (Lk 2,51-52)
 
„Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý...“ (Mt 1,19)
 
Keď skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ (Lk 7,1-5)
 
„A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9,24)
 
„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16,18)
 
 „A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.“ (2Pt 1,5-7)
 
„Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať.“ (Rim 15,13-14)
 
„A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, ktorý ma bije po tvári, aby som sa nevyvyšoval. Preto som tri razy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe,  v núdzi,  v prenasledovaní  a  v úzkostiach  pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ (2Kor 12,7-10)

 

Iné pramene

Čnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Cieľom čnostného života je stať sa podobným Bohu.  (Kompendium KKC 377)
 
Tí, ktorí sú neschopní povedať sami sebe ´nie´ v hriechu, nebudú schopní povedať ´áno´ svojim blížnym v láske. (Raniero Cantalamessa )
 
Čnosť je to, čo vášnivo konáme  pre dobro. Neresť je to, čoho sa vášnivo nedokážeme pustiť. (Sv. Augustín)
 
Neboj sa svätosti. Nepripraví ťa o silu, život, či radosť. Práve naopak: pretože sa staneš tým, čo mal Otec na mysli, keď ťa stvoril, a budeš verný svojmu bytiu. Neboj sa cieliť vyššie, nechať sa milovať a oslobodiť Bohom. Neboj sa nechať viesť Duchom Svätým. Svätosť ťa neurobí menej ľudským, preto že je to stretnutie tvojej slabosti so silou milosti. (GE 32. 34)

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • čnosť  a rozdelenie čností - ľudské a teologálne
 • ľudské čnosti ako stále dispozície rozumu a vôle - rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila a miernosť
 • morálne čnosti – vzrastajú výchovou, vedomými a dobrovoľnými činmi a vytrvalosťou v úsilí. Božia milosť ich očisťuje a povznáša. Sú to pokora, poslušnosť, čistota, horlivosť ...
 • teologálne čnosti robia kresťanov schopnými žiť vo vzťahu s Najsvätejšou Trojicou. Ich pôvodcom, dôvodom a premetom je Boh, ktorého človek poznáva vierou, v ktorého dúfa a ktorého miluje pre neho samého (KKC 1840) - viera, nádej, láska
 • sedem darov Ducha Svätého dopĺňa a privádza k dokonalosti čnosti tých, ktorí tieto dary prijímajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia (KKC 1831)
 • čnostný človek smeruje k dobru a žije dobro
 • na príklade životopisu svätca vysvetliť – ako žiť čnosti
 • vášne; vášne ako silné emócie, ktoré nás priťahujú k dobru, aby nás zlo odpudzovalo. Vášne sa nesprávnou orientáciou stávajú pomocníkmi zla. Vášeň zameraná na dobro sa stáva čnosťou. Vášeň zameraná na zlo sa stáva neresťou. (Youcat 293-294)
 • čnosti - neresti
 • získavanie čností – čnosť sa nezískava drilom. Nie je len výsledkom tréningu, ale Božej milosti. Človek môže po čnosti túžiť a otvárať sa jej. Boh dáva svoje milosti tým, ktorí po nej túžia a sú disponovaní prijať ju. Moja úloha je túžiť po čnostiach a byť disponovaný prijať ich.

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

 • kto je tvojím vzorom? Koho obdivuješ? Aké má čnosti? Ako by si ho mohol napodobniť – jeho čnosti?
 • „nosia“ sa ešte dnes čnosti?
 • sú všetky osoby, ktoré médiá prezentujú čnostné? Je možné všetko nasledovať?
 • aké hodnoty sa prezentujú v médiách? Prezentujú sa čnosti? Prečo sa v médiách nepíše o čnostiach?
 • je rozumné usilovať sa v dnešnej dobe o čnosti?
 • je ťažké byť čnostným človekom? Ak sa ti nedarí žiť čnostný život, čo máš spraviť?
 • o akú čnosť sa usiluješ? Akým človekom by si chcel byť? Myslíš si, že spôsob, akým žiješ, tomu napomáha?
 • chceš byť vzorom pre niekoho?
 • môžeš nadobudnúť čnosti vlastným úsilím? Ako prijať čnosť od Boha? Je k ich nadobúdaniu potrebné duchovné vedenie? Čo je to duchovné vedenie?
 • čo ti môže pomôcť v napredovaní? Má s napredovaním súvis sebadisciplína, sebaovládanie?
 • čo by mohlo posilniť tvoju vôľu?
 • čnosť lásky dáva schopnosť milovať. Jej ovocím je radosť, pokoj a milosrdenstvo. Aká je to sebadarujúca, nezištná láska?
 • čnosť viery – ako sa žije viera v praxi? – „spravodlivý bude žiť z viery“ (Rim 1,17)
 • „...viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.“ (Jak 2,17)
 • čnosť nádeje vzbudzuje nadšenie, ktoré ťa chráni pred egoizmom. Chráni ťa pred opustenosťou. Ako to vnímaš?
 • ako sa v živote prejavuje rozvážnosť?
 • kde môžeš uplatniť miernosť? Mravnú silu?
 • byť spravodlivým znamená dať Bohu aj ľuďom to, čo im patrí. Vieš si predstaviť, že by si bol spravodlivým človekom? Čo by to pre teba znamenalo v praxi?
 • aká čnosť sa tebe páči?
 • poznáš život nejakého svätca? Akú čnosť mal?
 • poznáš ľudí vo svojom okolí, ktorí žijú čnostný život? Prípadne v ich živote sa výrazne prejavuje niektorá zo spomínaných čností? Ktorá to je? Prečo sa ti páči?
 • čo tvoj birmovný rodič? Má čnosti, ktoré by si chcel aj ty?
 • čnostný život je cestou svätosti
 • aký má súvis vášeň s čnosťou a neresťou. Vedel by si povedať nejakú skúsenosť? Aké sú tvoje vášne? Ako by si ich mohol usmerniť smerom k dobru?
 • byť kresťanom znamená viac než žiť podľa prikázaní, pretože Ježiš pozýva každého kresťana „Príď, a nasleduj ma!“ Byť kresťanom znamená prežívať živý vzťah s Ježišom. Vydať sa s ním na cestu do skutočného života. Páči sa ti Ježišova ponuka?

 

Modlitba

 • Zdravas Mária
 • „Neboj sa svätosti. Nepripraví ťa o silu, život, či radosť. Práve naopak: pretože sa staneš tým, čo mal Otec na mysli, keď ťa stvoril, a budeš verný svojmu bytiu. Neboj sa cieliť vyššie, nechať sa milovať a oslobodiť Bohom. Neboj sa nechať viesť Duchom Svätým. Svätosť ťa neurobí menej ľudským, preto že je to stretnutie tvojej slabosti so silou milosti.“ GE 32. 34 Pane, pomôž mi byť svätým. Amen.

 

Aplikácia do života

 • sebaovládanie vo mne rozvíja čnosti a buduje pevný charakter. V nasledujúce dni sa budem snažiť o miernosť a „nevybuchnúť“ v situáciách, ktoré vo mne vyvolávajú hnev.
 • rozvážnosť pomáha rozoznávať čo je skutočné dobro. Skúsim ju v sebe v najbližších dňoch rozvíjať.
 • miernosť pomáha používať správnu mieru v rôznych situáciách. Skúsim zachovať miernosť pri využívaní sociálnych sietí.
 • „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“ (Rim 12,21) – skúsim to. Na budúce stretnutie o tom porozprávam.

 

Materiály k téme

Kompendium KKC 377-390
YOUCAT 293-294, 299
M. Bubák: Čnosti, LÚČ