Rozdiel medzi mužom a ženou

 

4.  11.

Rozdiel medzi mužom a ženou

 

Cieľ: poukázať na hodnotu muža a ženy, vzbudiť záujem spoznať hodnotu mužskosti a ženskosti

 

Božie slovo

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1,27)
 
„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2,24)
 
„Potom Pán, Boh, povedal: "Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná." Keď Pán, Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel.“ (Gn 2,18-20)
 
Muž dobrej ženy je blažený: počet jeho rokov sa zdvojnásobí. Zdatná žena oblažuje muža, takže v pokoji prežíva roky života. Dobrá žena je dobrý podiel dedičný, muž ju dostane ako odmenu za dobré skutky. Či je bohatý, či chudobný, veselá je myseľ, pohľad takých je v každom čase radostný. Trojaká vec mi napĺňa myseľ strachom: a pri štvrtej sa mi chveje, tvár: klebety po meste, zbiehanie sa ľudu, falošné osočovanie, lebo to všetko je ťažšie od smrti. Bolesť a zármutok zaviní srdcu žiarlivá žena; u žiarlivej ženy je jazyk bičom pre všetkých, s kým sa stretá. Zlá žena je ako záprah volov sem-tam hnaných, kto ju má, akoby držal šťúra. Opitá žena spôsobuje veľký hnev: jej potupu a nestydatosť nemožno ukryť. Smilnú ženu môžeš poznať z jej vyzývavých očí a podľa mihalníc. Prísne si stráž ženu, ak sa nechce odvrátiť (od zla), aby sa ti nespreneverila, keď si nájde príležitosť. Varuj sa všetkej nehanebnosti jej očí a nediv sa tomu, ak opovrhne tebou. Ako smädný pocestný otvára nad prameňom ústa a pije z každej vody, ktorá sa mu naskytne: tak aj (ona) sa posadí pred každý kôl a roztvorí púzdra každému šípu, kým neustane. Pôvab usilovnej ženy oblažuje muža a (jej rozvaha) dodáva vzrast jeho kostiam. Jej rozvážnosť je dar od Boha; ak je žena rozvážna a mlčanlivá, nemožno dosť preplatiť takú dobre vychovanú dušu. Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab, nijaká protihodnota sa nevyrovná zdržanlivej duši. Ako osvieti ranné slnko svet z Božích výšin, tak je ozdobou pre dom pôvab dobrej ženy; ako žiari svetlo na posvätnom svietniku, tak žiari aj jej krása na pevnej postave. Ako zlaté stĺpy na strieborných podstavcoch, tak pevne sa opierajú na chodidlá nohy urastenej (ženy). Ako (kladú) večné základy na tvrdú skalu, také (pevné) sú aj Božie prikázania v srdci svätej ženy.“ (Sir 26,1-24)
 
„A podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5,21-33)

 

 

 

Podnety na prehĺbenie témy

 • muž a žena sú rozdielni v mnohých veciach, ale majú rovnakú hodnotu a dôstojnosť
 • rozdielnosť nie je daná pre to, aby medzi sebou súperili, ale aby sa navzájom obohacovali, dopĺňali
 • muž a žena spolu, sú viac ako dvaja muži, alebo dve ženy spolu
 • pomoc neznamená otrockú službu, ale pomoc pri raste. Boh pomáha človeku, aby rástol. Tak isto žena pomáha mužovi, aby bol tým kým má byť a muž pomáha žene, aby bola tým kým má byť
 • existujú typické túžby muža a typické túžby ženy
 • rozdiely medzi mužom a ženou sú dané geneticky
 • biologické rozdiely
 • psychické rozdiely
 • rozdielnosť v inteligencii
 • rozdiely v intuícii a v inštinkte
 • rozdiel v sexualite
 • rozdiel v komunikácii
 • rozdiel v sebectve – muž zameraný na seba, žena zameraná na svoju rodinu
 • duchovná rozdielnosť
 • zmyslom chodenia spolu je spoznávať rozdielnosti a učiť sa spolu vychádzať. Tak isto pomôcť si navzájom dozrievať. Chodiť spolu len tak bez perspektívy vstúpiť do manželstva prináša len zranenia.
 • keď sa mladí pár čo chodí spolu vyčlení od ostatných mladých, tak strácajú šancu sa navzájom spoznať. Ak sú dvaja spolu, majú tendenciu ukazovať si tú najlepšiu tvár. Majú tendenciu hrať. Najlepšie sa spoznáme, v partii druhého. Charakter človeka sa najlepšie ukazuje, v ťažkých situáciách, pri únave, strese.
 • netrpezlivosť vo vzťahu a uponáhľanie vzťahu má za následok nepochopenie a tým pádom neprijatie toho druhého a to zabraňuje smerovať ku skutočnému, hlbokému a trvácnemu vzťahu

 

 

 

Podnety k spoločnému zdieľaniu v skupine

Možnosť rozdeliť ich na chlapcov a dievčatá aby najprv zvlášť odpovedali na otázky a potom sa môžu spoločne zdieľať:

 

 • aká povahová črta sa ti na sebe páči a aká nepáči?
 • akú povahovú črtu si na osobe opačného pohlavia vážiš a ktorú nechápeš?
 • v čom sú chalani a dievčatá rozdielni?
 • v čom ťa môže osoba opačného pohlavia doplniť a obohatiť?
 • aká je najhlbšia túžba muža a aká je najhlbšia túžba ženy?
 • akým mužom/ženou by si mal/mala byť, aby si vedel/a obdarovať svoju manželku/manžela tým po čom najviac túži?
 • v ktorých situáciách môžeš najlepšie spoznať osobu opačného pohlavia?
 • ako môžeš osobe opačného pohlavia pomôcť rásť?
 • ako môžeš svojho chlapca/dievča utvrdiť v nesprávnom pohľade na seba a tým mu škodiť?
 • na čo slúži chodenie spolu? Čo sa môžete pri chodení spolu naučiť?
 • aké sú riziká chodenia spolu? V čom sa môžete zraniť?
 • nutne potrebuješ niekoho mať? Čo ak s nikým nechodíš? Je to normálne?
 • poznáš nejakú knihu, ktorá sa venuje vzťahom medzi chlapcom a dievčaťom?

 

 

Modlitba

- modlitba za budúceho životného partnera

- modlitba k archanjelovi Rafaelovi,
  Svätý Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo,
  pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Nájdi mi za manžela človeka, 
  ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie.  
  Nech je čestný, verný, čistý, úprimný a šľachetný, aby sme sa spoločnými silami,  
  v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti,  
  ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.  
  Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske,  
  aby sa v nej nevyskytol nijaký hriech.
  Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne,  
  aby sa náš budúci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete.  
  Prosím za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo, 
  tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry.  
  Svätý Rafael, priateľ mladých, buď mojím priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých svojich potrebách.  
  Do tvojej osobitnej starostlivosti zverujem rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi.  
  Veď ma k človeku, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej vôle,  
  s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske a harmónii v tomto živote  
  a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote.
  Amen.  
  "V modlitbe buďte vytrvalí..." Kol 4,2

 

Aplikácia do života

 • prečítaj si knihu o vzťahoch, vypočuj prednášku
 • sleduj seba samého v rôznych situáciách, skús sa spoznať, v ktorých situáciách máš tendenciu hrať

 

 

Materiály k téme

J Evert, Teológia jej tela, teológia jeho tela, Don Bosco 2013 

P. Hudák, Ďakujem, že si, Don Bosco 2001

J. Eldredge, Divoký v srdci, Redemptoristi 2007

S. Eldredge, Očarujúca, Redemptoristi 2016

T. Hargotová, Sexuálne (neo)slobodená mládež, Don Bosco 2019

M. Grossman, Bez ochrany, LÚČ 2014

J. Luscoň, Zaľúbenému sa ľahšie žije, Don Bocso 2016

J. Luscoň, Kto je povolaný, cíti sa milovaný, Don Bosco 2018

J. Luscoň, Tak to som ja, Domka 2000

T. Lasconi, Tajomná reč tela, Don Bosco 2001

J. Gray, Muži sú z Marsu, ženy z Venuše, Ikar, Bratislava 2012

Kurz prípravy na manželstvo 2. Stretnutie

 

Inšpirácie k téme:

                Rozdiely muž- žena

Snažiť sa nejakým príkladom vysvetliť aké je dôležité poznať vnímanie a rozmýšľanie toho druhého a aké nedorozumenia môžu vzniknúť z nepoznania sa.

Výsledky jednej ankety: muž je rozumnejší, stálejší, odolnejší voči stresu, skrýva svoje city, je doma lenivý, pri výchove autoritatívny, menej trpezlivý, priamy a priehľadný. Žena: citlivejšia,  náladovejšia, viac podlieha stresom, vyjadruje city navonok, pracovitejšia, skromnejšia, rafinovanejšia.

 

Rozdiely medzi mužom a ženou sú dané geneticky- už pri počatí je určené, kto bude žena a kto muž. Počas ďalšieho vývoja sa rozhodujú o tom, nakoľko bude muž mužom a žena ženou. Neexistuje stopercentný muž a stopercentná žena. Je prirodzená, že žena má v sebe niečo mužské a každý muž má nejaký podiel ženskosti. Minimálna miera rysov opačného pohlavia, ktoré sú normálne dané, zaručuje, že sa môžu stretnúť. Rozdiely medzi mužom a ženou nie sú zlé, nie je to otázka kto je lepší, ale je to možnosť vzájomného obohacovania. Z psychologického hľadiska je spojenie muža a ženy viac ako spojenie dvoch žien, alebo dvoch mužov. Fuerbach povedal: „Muž a žena spolu vytvárajú jedného človeka.“

 

Biologické rozdiely

Muž- je fyzicky silnejší, má pevnejšiu kostru. Pri spontánnych potratoch prevažujú mužské zárodky. Predčasne narodené dievča skôr prežije ako chalan. Ženy žijú dlhšie ako muži. Toto všetko je dané tým, že ženy sú určené byť matkami. Ženu môžeme prirovnať k oslovi a muža ku koňovi. Kôň vie vydať krátkodobý veľký výkon naraz veľkú energiu, pričom osol vydáva dlhodobo stabilný výkon. Ženy vynikajú pri športoch, ktoré si žiadajú jemnejší pohyb, muži tam kde je potrebná sila a koordinácia väčších pohybov.

 

 

Psychické rozdiely

Mozog ženy a muža sa líši. U mužov je výrazná dominancia jednej hemisféry, ženy majú tieto hemisféry viac prepojené. Ak sa muž a žena pozerajú na tú istú vec, nevidia ju rovnako- majú rozdielne vnímanie, čo môže byť zdroj nedorozumení: „Veď som tam tiež bol!“. Žena vníma viac globálne - pričom jej neunikajú detaily. Muž vníma analyticky - dokáže zachytiť podstatu, ale unikajú mu súvislosti. Muž vníma čo sa povedalo, žena ako sa to povedalo - oba pohľady sú dôležité. Analýza sa preto robí vo dvojici muž- žena. Žena vydrží oveľa dlhšie, upriami pozornosť na monotónnu činnosť, dokáže sa preorientovať a robiť súčasne viac vecí. Ale ťažko dokáže mať pozornosť bez rozptyľovania - hlboko upriamenú. Preto niektoré činnosti sú výhodnejšie pre ženy, iné pre mužov. Sú typické povolania pre mužov a pre ženy. Citovosť a intuíciu potrebuje žena pri výchove detí - má väčší sklon sa obetovať a intenzívnejšie prežíva vzťahy - preto je žena lepšou ošetrovateľkou. Muž má v sebe rozhodnosť a odstup - preto je lepší chirurg.

 

Inteligencia

V ženskej populácii sú menšie výkyvy ako u mužov. U mužov je veľké percento podpriemerných a nadpriemerných. Väčšina žien má priemernú inteligenciu. Žena má univerzálnejšiu inteligenciu, mužská je špecifikovaná. Dievčatá sa naučia všetko bez ohľadu na to, či ich to baví. Chlapec musí mať k veciam vzťah. Naše školstvo je zamerané na ženský typ inteligencie. Preto sú väčšinou chalani tí zlí. Žena vďaka svojej univerzálnej inteligencii je prispôsobivejšia hľadať kompromis. Pre muža je to komplikovanejšie, zameriava sa na podstatu. Muži sú lepší v matematike a vo filozofii.

 

Intuícia a inštinkt

Žena je viac zakorenená v biológii, preto má väčšiu intuíciu. Mnohé veci, ktoré musí muž dlho objavovať, žena tuší. Manželka často skôr objaví, že muž sa zamiloval do inej, ako to manžel sám na seba pozná. U ženy je ucelenejšie prepojenie tela so psychikou. Raz ju bolí hlava, inokedy je bez nálady - múdra poistka prírody. Muž takúto poistku nemá, preto sa ľahšie prepracuje, dostane infarkt.

 

Sexualita

Žena prežíva túto stránku kompletnejšie - viac potrebuje citovú a milostnú stránku vzťahu. „Dievčatá tak tužia po nežností, že sú kvôli tomu schopné aj sexu, chalani tak túžia po sexe, že sú kvôli tomu schopní aj nežnosti“.

Muž vníma vzťah pohľadom, potrebuje ženu vidieť. Žena vníma sluchom, potrebuje počuť, že je krásna, milovaná a podobne.

 

 

Komunikácia

Žena sa vyjadruje nepriamo, náznakmi, gestami a myslí si, že sa vyjadrila dosť jasne. Čaká, že si to muž domyslí. Vo vzťahu sa preto často muž hnevá na ženu, prečo nepovie čo chce. Žena sa zase hnevá na muža, čo za hlupáka si zobrala, ktorý nedokáže pochopiť čo chce. Muž sa naopak vyjadruje jasne a žena má tendenciu za všetkým hľadať niečo viac – čo tým asi chcel povedať? Určite za tým niečo bude... Toto je skôr prípad dlhodobého vzťahu. Počas chodenia spolu je chlapec oveľa citlivejší na prejavy partnerky.

Názorná ukážka: Žena povie: „pokazila sa práčka“. A pritom myslí: „zavolaj opravára, alebo kúp novú“. Muž počuje informáciu, že pračka je pokazená a ďalej to nerieši, veď žena nepovedala, že treba kúpiť novú.

 

Otázka sebectva

Muž a žena si navzájom vyčítajú sebectvo - ale ich sebectvo je rozdielne. Muži sú sebeckí na svoju osobu, záleží mu na pohodlí. Žena sa dokáže výrazne obetovať pre rodinu ale môže sa stať, že jej sebeckosť sa týka rodiny. Pre svoju rodinu urobí všetko ale pre ostatných nič.

 

Duchovná rozdielnosť

Rozdielnosti vplývajú aj na chápanie vzťahu k Bohu. Žena prežíva viac vzťah k Bohu cez srdce, muž potrebuje viac zapojiť rozum, špekuláciu, aktivitu – robiť niečo pre Boha...