Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné šk. rok 2014/2015

Vážený/á  učiteľ/ka  katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy.

Dňa 19. decembra 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Bratislavskej arcidiecéze program kontinuálneho vzdelávania učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s názvom: "Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy".

Výzva „novej evanjelizácie“ a iniciačná katechéza

Na medzinárodnom katechetickom kongrese, ktorý sa konal v dňoch 26. – 28. septembra 2013 v Ríme, odznela okrem iného jedna myšlienka, ktorá vzbudila veľkú pozornosť v katolíckych médiách. Je to myšlienka od arcibiskupa Rina Fisichellu, ktorý povedal: „Je potrebné vyhnúť sa nebezpečenstvu, žeby sa Cirkev vydala na cestu novej evanjelizácie a katechéza by si ponechala charakteristiky z minulosti.“ Už desaťročia vládne na Slovensku nejednotnosť ohľadom katechézy.

Ukážky tematických plánov pre reformné ročníky

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť pre Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchovanáboženstvo. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Stránky

Videá