Výzva „novej evanjelizácie“ a iniciačná katechéza

Na medzinárodnom katechetickom kongrese, ktorý sa konal v dňoch 26. – 28. septembra 2013 v Ríme, odznela okrem iného jedna myšlienka, ktorá vzbudila veľkú pozornosť v katolíckych médiách. Je to myšlienka od arcibiskupa Rina Fisichellu, ktorý povedal: „Je potrebné vyhnúť sa nebezpečenstvu, žeby sa Cirkev vydala na cestu novej evanjelizácie a katechéza by si ponechala charakteristiky z minulosti.“ Už desaťročia vládne na Slovensku nejednotnosť ohľadom katechézy.

Ukážky tematických plánov pre reformné ročníky

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť pre Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchovanáboženstvo. Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Hospitácie na hodinách katolíckeho náboženstva

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204) článok II. bod 8 hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im dovolia túto činnosť vykonávať.

Metodickú príručku hospitácie z katolíckeho náboženstva si môžete zakúpiť v KPKC. Cena: 1,7 €/ks.

Príloha 1.

Stránky

Videá