Ponuka voľných pracovných miest na školách

Pre učiteľov náboženstva, ktorí učia alebo plánujú učiť náboženstvo alebo náboženskú výchovu v našej Bratislavskej arcidiecéze ponúkame možnosť ubytovania v Študentskom domove Svoradov Bratislava (Staré mesto). Ďalšie informácie je možné získať na DKÚ BA alebo priamo na adrese svoradov@abuba.sk. Možnosť ubytovania je k 1. 7.  do 30. 6. príslušného roka uzavretím nájomnej zmluvy s možnosťou jej obnovenia.

 
Súkromná základná škola Mercury School Zadunajská 4 Bratislava hľadá učiteľa náboženskej výchovy , kontakt sekretariát Mgr. Machatová Karolína
 +421 903 892877. 

 

 
 
Základná škola I. Bukovčana Devínska Nová Ves hľadá učiteľa náboženskej výchovy na 16 hod ( najlepšie v kombinácii s NEJ) . Kontakt 0911978715 alebo bukovcana3@gmail.com
 
 
 
Základná škola Zlaté Klasy ponúka vyučovanie náboženstva 23 hod týždenne aj s možnosťou ubytovania . Prosíme hlásiť sa na skola@zszlateklasy.net alebo
na    031/5692576, 0948 492 577. 

Gymnázium F.G.Lorcu v Bratislave Podunajských Biskupiciach ponúka vyučovanie 10 hodín náboženskej výchovy  ( 2 dni ) na osemročnom gymnáziu . Kontakty : škola 02/45242585 alebo gymhron@gymhron.sk, fara 02/45248671 alebo biskupice@ba.ecclesia.sk

 
 
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok  ponúka  miesto učiteľa  náboženskej výchovy v školskom roku 2022/2023  . Počet hodín :  10 hodín NBV. Kontakt : zsnabielenisku@gmail.com , tel. 033/6404729, mobil 0903704063. 
 
 
 
ZS Nobelovo nám. Bratislava ponúka  miesto vyučujúceho náboženskej výchovy v školskom roku 2022/2023 v ZŠ, Nobelovo nám. 6, (851 01 Bratislava), PhDr. Anna Makarská, zástupkyňa riaditeľky školy (amakarska.nobelba@gmail.com). Počet hodín na 1. stupni: 6. Počet hodín na 2. stupni: 1. Spolu: 7 hodín NBV.
 

Základná škola v Slovenskom Grobe  ponúka  vyučovanie náboženskej výchovy na plný úväzok. Záujemcovia sa môžu hlásiť u pána farára Judr. Jclic. Bartolomeja Baluna    0908 437773 alebo mailom na  rkfuslovenskygrob@ gmail.com,   dr.balun@gmail.com

 

Základná škola v Plaveckom Štvrtku ponúka 8 vyučovacích hodín náboženskej výchovy od septembra 2022. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0904 738 523 alebo osobne u pani riaditeľky ZŠ. 

 

Mgr. Antonín Lukeš M.Id. ponúka vyučovanie náboženskej výchovy na stredných školách, najmä v Bratislave ( od sept. 2022). Kontakt na DKU. 

 

ZŠ v Blatnom ponúka voľné miesto pre učiteľa náboženskej výchovy s úväzkom 11 hod. Do plného úväzku škola ponúka aj hodiny telesnej a športovej výchovy. Bližšie informácie je možné získať na farskom úrade v Blatnom, tel: 033/6459302 alebo priamo na školu: skola@zsblatne.sk, telefón:033/6459260, 033/6459222
 
 
Pre ZŠ v Reci hľadajú učiteľa/ku náboženskej výchovy v rozsahu 2 hodín (vyučovací jazyk je slovenčina). Kontakty: Farský úrad Boldog: 02/45915221, ZŠ Reca: +421245915124
 

Základná škola s materskou školou v Slovenskom Grobe ponúka 20 vyučovacích hodín náboženskej výchovy od septembra 2022. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0911 225 131 alebo osobne u pána riaditeľa Ing. Františka Suchoňa

 

ZŠ Gajary ponúka od septembra 2022 voľné pracovné miesto učiteľa náboženstva v rozsahu 9 hodín ( dá sa rozdeliť do 2 dní).Prosíme ozvať sa čím skôr. Kontakty: Mgr. Jaroslava Adamíková 0905489301, škola 034 7797228, mail zsgajary@zsgajary.sk.

 

ZŠ J. G. Tajovského Senec ponúka v šk. roku 2022/23 voľné miesto učiteľa náboženskej výchovy v rozsahu 16 hodín, pokiaľ možno v kombinácii s iným predmetom. Kontakty: skola@zstajovskeho.sk, tel. 02 456 0214. Farský úrad: farnost.senec@gmail.com, tel. 02 4592 3377

 

 
 
 
 

Videá