Inovovaný štátny vzdelávací program

Od 1. septembra 2015 nadobudol účinnosť Inovovaný Štátny vzdelávací program (IŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchova. Jeho súčasťou je Inovovaný Rámcový vzdelávací program, ktorý je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Milión detí sa modlí ruženec

Celosvetová akcia s úmyslom vzbudiť a posilniť v srdciach ľudí želanie modliť sa za pokoj v srdciach ľudí, v rodinách, v krajine i na celom svete. Inšpiráciu toto podujatie čerpá z výroku svätého pátra Pia: Keď sa bude milión detí modliť ruženec, tak sa svet zmení. 
Tak ako každý rok i v tomto roku sa v nedeľu 18. októbra o 9. hod. spojí milión detí v modlitbe ruženca. 
 

Pápež František - Kristus zviditeľnený svedectvom života katechétu a spoločenstva

Pápež biskupom Portugalska: Zviditeľniť Krista svedectvom života

Ak majú byť mladí našej doby, poznačenej náboženskou ľahostajnosťou, očarení evanjeliom, je nevyhnutné, aby bol Kristus z katechézy zviditeľnený svedectvom života katechétu a spoločenstva. To je myšlienka z príhovoru pápeža Františka biskupom Portugalska, pri príležitosti ich návštevy ad limina apostolorum.

Milosrdný rok

MILOSRDNÝ ROK - duchovná príprava na SDM Krakov 2016

2013 – 2016: tri roky čakania na ďalšie Svetové dni mládeže, tri roky duchovnej prípravy na najväčší sviatok mladej Cirkvi. Tri roky = tri blahoslavenstvá. Blahoslavení chudobní v duchu, blahoslavení čistého srdca a napokon blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (porov. Mt 5, 7).

Stránky

Videá