Biblia pre všetkých 2016

Začíname prípravu na biblickú súťaž Biblia pre všetkých 2016, ktorá bude pozostávať tak ako i v predošlých ročníkoch z pracovných listov. /prvý pracovný list je zverejnený na našej webovej stránke v sekcii Biblia pre všetkých v časti Študijné listy/. Každý pracovný list bude obsahovať nielen otázky zo Svätého písma ale zároveň aj inšpirácie, zamyslenia, výzvy, podnety na diskusiu v skupinkách, na konanie.... Otázky z uverejnených pracovných listov budú tvoriť databázu otázok pre farské kolo.

Metodický deň - pozvánka

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 10. novembra 2015. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy so zameraním na blížiaci sa Jubilejný rok milosrdenstva.

Inovovaný štátny vzdelávací program

Od 1. septembra 2015 nadobudol účinnosť Inovovaný Štátny vzdelávací program (IŠVP). Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchova. Jeho súčasťou je Inovovaný Rámcový vzdelávací program, ktorý je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Milión detí sa modlí ruženec

Celosvetová akcia s úmyslom vzbudiť a posilniť v srdciach ľudí želanie modliť sa za pokoj v srdciach ľudí, v rodinách, v krajine i na celom svete. Inšpiráciu toto podujatie čerpá z výroku svätého pátra Pia: Keď sa bude milión detí modliť ruženec, tak sa svet zmení. 
Tak ako každý rok i v tomto roku sa v nedeľu 18. októbra o 9. hod. spojí milión detí v modlitbe ruženca. 
 

Pápež František - Kristus zviditeľnený svedectvom života katechétu a spoločenstva

Pápež biskupom Portugalska: Zviditeľniť Krista svedectvom života

Ak majú byť mladí našej doby, poznačenej náboženskou ľahostajnosťou, očarení evanjeliom, je nevyhnutné, aby bol Kristus z katechézy zviditeľnený svedectvom života katechétu a spoločenstva. To je myšlienka z príhovoru pápeža Františka biskupom Portugalska, pri príležitosti ich návštevy ad limina apostolorum.

Stránky