Katechézy Dobrého pastiera

Katechézy dobrého pastiera

Dávame do pozornosti Katechézy Dobrého pastiera, ktoré:

  • sú prvým ohlasovaním (základnou katechézou) v duchu novej evanjelizácie, ktoré je vovádzaním do kresťanského života v prostredí, kde sa kresťanské prejavy chápu len navonok (VDK 58), 
  • sú permanentnou katechetickou formáciou detí predškolského a mladšieho školského veku, 
  • sú nový a účinný spôsob odovzdávania viery v Ježiša Krista a jej základnej kerygmy zodpovedajúci duchovným, vývojovým potrebám a poznávacím možnostiam cieľovej skupiny

Stránky